Enquesta a Bochum: baixa la victimització, augmenta la inseguretat

La ciutat alemanya de Bochum acaba de publicar els primers resultats d’una enquesta en línia a 3.500 persones que es va fer el mes de juny. Un 15% dels enquestats manifestaren haver estat víctima d’un delicte. Un 60% d’aquests delictes van ser furts. Els robatoris amb violència (0,3%) i els delictes de lesions (1,6%) tenen una presència testimonial. Són més nombroses (3,6%) les persones que han estat víctimes d’un delicte de danys. En general, les dades de victimització són notablement més baixes que les ja llunyanes enquestes anteriors (l’última, l’any 1998).

30-bochum_derhexer_2010-08-12_050El sentiment d’inseguretat, així com la por al delicte, han augmentat. Per exemple, encara que només un 0,3% ha estat víctima d’un robatori amb violència, un 19% consideren plausible pensar que en poden ser víctimes els propers mesos. En el cas de les lesions, només un 1,6 en va ser víctima, però un 21% creu que ho serà el proper any. La majoria creu que la delinqüència al seu barri ha augmentat (el 70%, que han augmentat els robatoris a domicili; el 53%, els furts; el 34%, els robatoris amb violència i el 29%, les lesions).

Aquesta por ha comportat que un 24% dels enquestats hagin adquirit aerosols o armes elèctriques i que el 43% hagin instal•lat mecanismes de seguretat a portes i finestres. Als espais públics eviten els llocs freqüentats majoritàriament per joves (un 45%) o per estrangers (50%). Un 27% manifesta que evita parlar amb desconeguts. Les preocupacions principals són: el terrorisme (66%), la criminalitat (62%), el canvi climàtic (48%), els immigrants (36%) i l’atur (24%).

A l’hora de concretar els problemes al seu barri, els temes canvien. Un 34% esmenta com a problema principal els conductors poc disciplinats; els estrangers baixen fins al 20%; les escombraries i la brutícia, al 17%; els joves que ronden pel carrer, al 13%; els grafits, al 13% i els drogodependents, a l’11%.

En general, les persones enquestades se senten força segures a casa (un 93% durant el dia i un 83% a la nit), tot i que es tracta del lloc més insegur, ja que l’any 2014 es produïren a Alemanya més de 9.000 defuncions per accidents domèstics, davant només 3.500 per accidents de trànsit i 624 per homicidis o assassinats.

Prop del 70% dels que van ser víctima d’un delicte van denunciar els fets davant la policia. En el cas de danys, el 55% ho va fer per poder cobrar la compensació de l’assegurança; un 49% manifesta haver-ho fet perquè una cosa així no torni a passar; un 38%, perquè estaven molt empipats; un 37%, perquè ho consideraven una obligació ciutadana i un 30%, perquè volien compensació de l’autor pels danys (la pregunta permetia resposta múltiple, es podia al·legar més d’un motiu per denunciar). Entre les persones que no denunciaven, el motiu majoritari (52%) era que la denúncia no serviria per a res.

La majoria van presentar la denúncia a la comissaria (42%); el 15% ho van fer telefònicament; un 10%, personalment a un policia al carrer i només un 3% van aprofitar la possibilitat de fer-ho en línia. Tan sols un 27% manifesta haver tingut la sensació que la policia faria tot el possible per aclarir els fets. De fet, la policia només és valorada positivament per un 53% dels enquestats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Els francesos se senten segurs en utilitzar el transport col·lectiu públic

L’enquesta francesa Cadre de vie et sécurité 1) ha incorporat al qüestionari un mòdul sobre transports que permet analitzar els hàbits de locomoció de les persones enquestades i el seu sentiment de seguretat en el transport col·lectiu públic.2)

24_france-367712_1920El qüestionari incorpora la pregunta: Se sent segur als mitjans de transport col·lectiu? i planteja cinc opcions de resposta: “sempre”, “la major part del temps”, “a vegades”, “mai” i “no ho sap”.

Primeres conclusions

Al quinquenni objecte d’estudi es van enquestar 82.209 persones, de les quals 52.204 eren usuàries del transport col·lectiu públic.Més del 50% dels usuaris se sentien segurs en utilitzar mitjans de transport col·lectiu, un 29% se sentien segurs la major part del temps i un 16,3% poques vegades 3) se sentien segurs.

Sentiment de seguretat dels usuaris en utilitzar el transport col·lectiu Nombre de persones enquestades Estimació del nombre de persones a la població Proporció
Usuaris de transport col·lectiu 52.204 32.372.000 100
Sempre se senten segurs 28.938 17.621.000 54,4
La major part del temps se senten segurs 14.640 9.390.000 29
A vegades se senten segurs 5.737 3.565.000 11
Mai se senten segurs 2.773 1.727.000 5,3
No ho sap / No consta 116 69.000 0,2

Per sexe, dels 52.204 usuaris del transport col·lectiu públic, 21.764 van ser homes (46,4%) i 30.440 van ser dones (53,6%). Pel que fa als sentiments de seguretat d’uns i altres quan es desplaçaven en transport col·lectiu públic, era més gran la proporció dels homes que se sentien sempre segurs, mentre que resultava superior el percentatge de dones que se sentien segures la major part del temps o només poques vegades.

Homes Dones
Total d’usuaris 100 100
Sempre se senten segurs 61,3 48,5
La major part del temps se senten segurs 26 31,5
Poques vegades se senten segurs 12,5 19,7
No ho sap / No consta 0,2 0,2

Per franja d’edat, el sentiment de seguretat en el transport col·lectiu públic era superior com més edat, a les franges de 46-65 anys i de 66 anys i més.

14-25 anys 26-45 anys 46-65 anys 66 anys i més
Total d’usuaris 100 100 100 100
Sempre se senten segurs 52,4 49,5 55,3 64,8
La major part del temps se senten segurs 32,8 32,4 26,7 21,4
Poques vegades se senten segurs 14,7 18 17,6 12,7
Mai se senten segurs 0,1 0,2 0,4 0,2

Pel que fa a la freqüència d’ús del transport col·lectiu públic, el 21,6% eren usuaris que l’utilitzaven diàriament, un 11,1% ho feien dues o tres vegades a la setmana, un 13,3% dues o tres vegades al mes i un 53,9% menys sovint o no responien. Fos quina fos la freqüència d’ús del transport col·lectiu públic, els usuaris se sentien sempre segurs en una proporció superior al 50%, se sentien segurs la major part del temps en percentatges que rondaven o superaven el 30% i se sentien poques vegades segurs en percentatges que rondaven el 15%. Per tant, no sembla existir cap correlació entre el sentiment de seguretat de l’usuari i la freqüència d’ús del transport col·lectiu.

Dades i anàlisi del sentiment de seguretat al transport col·lectiu públic al web de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ)

1) Enquesta sobre victimització que fa l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) des de l’any 2007. Té una periodicitat anual i es realitza sobre una mostra d’aproximadament 25.000 persones residents a França.
2) Els mitjans de transport considerats són: l’autobús, l’autobús escolar, el tramvia, el metro i diferents tipus de tren.
3) En aquesta categoria s’inclouen: els que a vegades se senten segurs i els que mai se senten segurs.
_____