Tournant dans les politiques migratoires du Maroc et de l’Algérie

Une étude récente de l’Institut for Security Studies met sur la table le changement d’orientation des politiques migratoires de ces deux pays du Maghreb. Jusqu’à il y a peu, il n’existait pas de politique migratoire au sens strict du terme puisqu’on considérait simplement qu’il s’agissait de pays de transit entre le centre et le sud de l’Afrique et l’Europe. Les immigrants étaient des individus en transit dont le nombre avait certes doublé ces dernières années (bien que les principales routes d’immigration illégale vers l’Europe passent par l’est et le centre du continent).

Dernièrement, l’Algérie, reprenant la politique entamée par le Maroc en 2013, a annoncé des plans pour concéder des droits de résidence aux immigrants subsahariens illégaux, sans pour autant révéler le nombre de régularisations qui seraient concédées (on calcule qu’il y a entre 25 000 et 100 000 immigrants irréguliers). Le Maroc avait déjà régularisé 25 000 immigrants en 2013 et prépare actuellement une deuxième campagne. Les avantages de ces campagnes peuvent être divers :

 • Les deux pays ont besoin de main d’œuvre dans différents secteurs. Les immigrants peuvent combler ce vide et contribuer à la croissance économique du pays.
 • Cela renforce la position des deux pays au moment de négocier avec les États membres de l’Union puisque l’un des objectifs de cette dernière est la contention des immigrants à l’origine (avant d’atteindre l’Europe). Les facilités pour régulariser leur situation dans les pays de transit pourraient les dissuader de poursuivre leur chemin migratoire. Si l’on considère, par exemple, qu’en février de cette année, 1 100 Subsahariens sont entrés en Espagne en trois jours, la perspective de contenir ces contingents au Maroc ou en Algérie semble attrayante.
 • Cette régularisation peut faciliter une certaine intégration des immigrants, ce qui tendrait à minimiser l’influence de certains groupes comme ISIL ou Al Qaeda, présents dans le secteur, sur ces individus, compte tenu que les « déracinés » sont toujours plus aisément séduits par leurs discours. Cela permettrait de combattre la menace terroriste avec plus de garantie de succès.
 • Ces régularisations renforceraient les relations des deux pays avec ceux de la région subsaharienne ainsi que leur suprématie dans le secteur.

Curieusement, ces régularisations suscitent certaines réticences de la part de groupes qui s’y opposent parce qu’ils considèrent que les immigrants irréguliers n’apporteront que des influences négatives. Par exemple, en Algérie, l’annonce de la régularisation a donné lieu à une campagne sur Internet, intitulée « Pas d’Africain en Algérie » et arguant que ces immigrants peuvent leur prendre des postes de travail et répandre le SIDA.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Gir en les polítiques migratòries del Marroc i Algèria

Un estudi recent de l’Institut for Security Studies de la Unió Europea posa sobre la taula el canvi d’orientació de les polítiques migratòries d’aquests dos països magribins. Fins no fa gaire, no existia una política migratòria en sentit estricte degut al fet que es consideraven simplement països de trànsit entre el centre i el sud de l’Àfrica i Europa. Els immigrants eren persones en trànsit que, això sí, havien doblat el seu nombre els darrers anys (tot i que les rutes principals d’immigració il·legal cap a Europa són a l’est i al centre del continent).

Darrerament, Algèria, seguint el camí iniciat pel Marroc l’any 2013, ha anunciat plans per concedir drets de residència als immigrants subsaharians il·legals, tot i que no ha anunciat la quantitat de regularitzacions que s’oferiran (es calcula que hi ha entre 25.000 i 100.000 immigrants irregulars). El Marroc ja havia regularitzat 25.000 immigrants el 2013 i ara en prepara una segona campanya. Els avantatges d’aquestes campanyes poden ser diversos:

 • Tots dos països necessiten mà d’obra en diversos sectors. Els immigrants poden omplir aquest buit i contribuir al creixement de l’economia del país.
 • Enforteix la posició de tots dos països a l’hora de negociar amb els estats membres de la Unió, ja que un dels objectius d’aquesta campanya és contenir els immigrants a l’origen, abans que arribin a Europa. Les facilitats per regularitzar la seva situació en els països de trànsit podria dissuadir-los de continuar el trajecte migratori. Si tenim en compte que, per exemple, el febrer d’enguany 1.100 subsaharians van entrar a Espanya en tres dies, la possibilitat de contenir aquests contingents al Marroc o Algèria sembla atractiva.
 • Aquesta regularització pot facilitar una certa integració dels immigrants, circumstància que dificultarà que siguin influenciats per grups com ISIL o Al Qaeda, presents a la zona, ja que les persones desarrelades són seduïbles més fàcilment pels discursos d’aquests grups. Aquesta situació permetria afrontar l’amenaça terrorista amb més garanties d’èxit.
 • Les regularitzacions enfortirien les relacions de tots dos països amb els de l’àmbit subsaharià i augmentaria el seu rol de lideratge a la zona.

Curiosament, aquestes regularitzacions s’estan duent a terme amb algunes reticències, amb grups que s’hi oposen, en considerar que els immigrants irregulars només portaran influències negatives. Per exemple, a Algèria l’anunci de la regularització va ser seguit del llançament d’una campanya en línia sota el títol “Cap africà a Algèria”, amb els arguments que aquests immigrants poden prendre’ls els llocs de treball i difondre la sida.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Giro en las políticas migratorias de Marruecos y Argelia

Un estudio reciente del Institut for Security Studies de la Unión Europea pone sobre la mesa el cambio de orientación de las políticas migratorias de estos dos países magrebíes. Hasta no hace mucho, no existía una política migratoria en sentido estricto debido al hecho de que se consideraban simplemente países de tránsito entre el centro y el sur de África y Europa. Los inmigrantes eran personas en tránsito que, eso sí, habían doblado su número en los últimos años (aunque las rutas principales de inmigración ilegal hacia Europa se sitúan en el este y en el centro del continente).

Últimamente Argelia, siguiendo el camino iniciado por Marruecos en el año 2013, ha anunciado planes para conceder derechos de residencia a los inmigrantes subsaharianos ilegales, aunque no ha anunciado la cantidad de regularizaciones que se ofrecerán (se calcula que ese país hay entre 25.000 y 100.000 inmigrantes irregulares). Marruecos ya había regularizado 25.000 inmigrantes en 2013 y ahora prepara una segunda campaña. Las ventajas de estas campañas pueden ser varias:

 • Los dos países necesitan mano de obra en varios sectores. Los inmigrantes pueden llenar este hueco y contribuir al crecimiento de la economía del país.
 • Fortalece la posición de los dos países a la hora de negociar con los estados miembros de la Unión, ya que uno de los objetivos de esta campaña es contener a los inmigrantes en origen, antes de que lleguen a Europa. Las facilidades para regularizar su situación en los países de tránsito podría disuadirles de continuar el trayecto migratorio. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en febrero de este año 1.100 subsaharianos entraron en España en tres días, la posibilidad de contener a estos contingentes en Marruecos o Argelia parece atractiva.
 • Esta regularización puede facilitar una cierta integración de los inmigrantes, circunstancia que dificultará que sean influenciados por grupos como ISIL o Al Qaeda, presentes en la zona, ya que las personas desarraigadas son más fácilmente seducibles por los discursos de estos grupos. Esta situación permitiría afrontar la amenaza terrorista con más garantías de éxito.
 • Las regularizaciones fortalecerían las relaciones de los dos países con los del ámbito subsahariano y aumentaría su rol de liderazgo en la zona.

Curiosamente, estas regularizaciones se están llevando a cabo con algunas reticencias, con grupos que se oponen a ellas, al considerar que los inmigrantes irregulares sólo traerán influencias negativas. Por ejemplo, en Argelia, el anuncio de la regularización estuvo seguido del lanzamiento de una campaña online bajo el título “Ningún africano en Argelia”, con los argumentos que estos inmigrantes pueden quitarles los puestos de trabajo y difundir la sida.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Turnaround in Moroccan and Algerian migration policies

A recent study by the Institut for Security Studies draws attention to the change in orientation of the migration policies of these two Maghreb countries. Not so long ago, there was no migration policy in the strictest sense as these countries were simply regarded as transit countries between the centre and south of Africa and Europe. Immigrants were people in transit, who had actually doubled in number over recent years (although the main illegal immigration routes to Europe are in the east and centre of the continent).

Recently, Algeria, following the example set by Morocco in 2013, has announced plans to grant residence rights to illegal sub-Saharan immigrants, although it has not announced the number of regularisations to be offered (it is calculated that there are between 25,000 and 100,000 irregular immigrants). Morocco already regularised 25,000 immigrants in 2013 and is now preparing a second campaign. These campaigns may have a range of advantages:

 • Both countries need labour in several sectors. Immigrants can fill this gap and contribute to the countries´ economic growth.
 • It strengthens the position of both countries when negotiating with member states of the Union, as one of the objectives of this is the containment of immigrants (before arriving in Europe). It helps to regulate their situation in transit countries which could deter them from continuing their migration journey. If we bear in mind that, for example, in February of this year, 1,100 sub-Saharans entered Spain in three days, the possibility of containing these contingents in Morocco or Algeria seems attractive.
 • This regularisation may facilitate a certain integration of immigrants, a circumstance that will make it difficult for them to be influenced by groups like ISIL or Al Qaeda, which are present in the area, as uprooted people are easily seduced by the discourse of these groups. This situation will facilitate the ability to confront the terrorist threat with greater guarantees of success.
 • These regularisations would strengthen both countries´ relations with sub-Saharan counterparts and would increase their leadership role in the area.

Strangely enough, these regularisations are being applied with some reluctance, with groups that are against them, as they consider that irregular immigrants are only a source of negative influences. For example, in Algeria the announcement of the regularisation was followed by the launch of an on line campaign entitled “No African in Algeria”, arguing that these immigrants could take their jobs and spread AIDS.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

Le plan Vigipirate dans la stratégie antiterroriste en France

Les attaques terroristes perpétrées en France en 2015 et 2016 et les dispositions législatives adoptées en 2016 ont conduit à une révision du plan Vigipirate pour l’adapter à une menace élevée.

Vigipirate

Vigipirate est un plan central dans le cadre de la stratégie antiterroriste, qui implique tous les acteurs nationaux (l’État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens) dans un contexte de vigilance, prévention et protection.

Comment le plan est-il structuré ?

Il comprend environ 300 mesures qui s’appliquent à 13 domaines d’action : alerte et mobilisation ; protection de fortes concentrations humaines sur un espace ouvert ; protection d’installations et édifices à valeur symbolique, économique, politique ou écologique ; protection d’installations industrielles du secteur chimique, des hydrocarbures ou nucléaire ; cybersécurité ; secteur aérien ; secteur maritime ; transports terrestres ; secteur de la santé ; protection de la chaîne alimentaire ; protection des réseaux de communication, eau, électricité, hydrocarbures et gaz ; contrôle des frontières terrestres, fluviales et lacustres, maritimes et aériennes ; protection des résidents ou intérêts français à l’étranger.

Objectifs du plan

Le plan poursuit deux objectifs :

1.- développer une culture de la vigilance et de la sécurité dans l’ensemble de la société, afin de déceler toute menace d’action terroriste ;

2.- assurer en permanence la protection des citoyens, du territoire et des intérêts de la France contre la menace terroriste.

Les 3 niveaux du plan

La mise en œuvre de chaque niveau se fait en fonction du degré de menace et chacun est facilement identifiable moyennant un logo visible dans l’espace public :

1.- Le niveau de vigilance : niveau permanent de sécurité avec mise en œuvre de 100 mesures toujours actives.

2.- Le niveau de sécurité renforcée – risque d’attentat : il adapte la réponse de l’État à une menace terroriste élevée, voire très élevée. Plusieurs mesures de sécurité additionnelles peuvent être activées en complément d’autres mesures permanentes, notamment dans les aéroports, gares et lieux de culte, etc. Il peut s’appliquer à l’ensemble du territoire national.

3.- Le niveau urgence attentat : il peut être mis en place à la suite d’un attentat ou lorsqu’un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est mis en place pour une durée limitée coïncidant avec la gestion de la crise. Il permet de mobiliser des moyens exceptionnels et de diffuser des informations pour protéger les citoyens dans une situation de crise.

Les services de renseignements évaluent la menace terroriste et leurs analyses permettent au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) d’établir une posture générale de sécurité Vigipirate, spécifiant les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans le cadre de grands événements nationaux et à certaines dates clés de l’année telles que rentrée scolaire ou fêtes de fin d’année, et visant à mettre en place, en urgence, le dispositif national de protection après un attentat en France ou à l’étranger.

Pour plus d’information, consulter les liens suivants :

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/brochure_vigipirate_gp-bd_0.pdf

http://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate

http://www.gouvernement.fr/adaptation-du-plan-vigipirate-a-la-periode-estivale

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/06/fiche_vigipirate_signalements_suspects_grand_public.pdf

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/vigipirate-faq-decembre2016.pdf

http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/06/rapport-2016-sgdsn-pdf-definition-moyenne.pdf

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

 

El Pla Vigipirate en l’estratègia antiterrorista a França

Els atacs terroristes perpetrats a França els anys 2015 i 2016 i les disposicions legislatives adoptades l’any 2016 han conduït a una revisió del pla Vigipirate per adaptar-lo a un nivell d’amenaça elevada.

Vigipirate

Vigipirate és un pla central en el marc de l’estratègia antiterrorista que implica tots els actors nacionals (l’Estat, les entitats territorials, les empreses i els ciutadans) en un context de vigilància, prevenció i protecció.

Com s’estructura el Pla?

Abasta 300 mesures, que s’apliquen a 13 àmbits d’actuació: alerta i mobilització; protecció de grans concentracions humanes en espai obert; protecció d’instal·lacions i edificis de valor simbòlic, econòmic, polític o ecològic; protecció d’instal·lacions industrials del sector químic, dels hidrocarburs o nuclear; ciberseguretat; sector aeri; sector marítim; transports terrestres; sector de la salut; protecció de la cadena alimentària; protecció de les xarxes de comunicacions, aigua, electricitat, hidrocarburs i gas; control de fronteres terrestres, fluvials i lacustres, marítimes i aèries; protecció dels residents francesos a l’exterior o dels interessos francesos a l’estranger.

Objectius del Pla

Els objectius s’orienten a un doble vessant:

 1. Desenvolupar una cultura de la vigilància i de la seguretat en el conjunt de la societat per tal de detectar les amenaces d’acció terrorista.
 2. Assegurar permanentment la protecció dels ciutadans, del territori i dels interessos de França contra l’amenaça terrorista.

Els tres nivells del Pla

La posada en marxa de cada nivell està en funció del grau de l’amenaça i resulta fàcilment identificable per un logotip visible a l’espai públic:

 1. El nivell de vigilància: és el nivell permanent de seguretat i implica implementar 100 mesures sempre actives.
 2. El nivell de seguretat reforçada − risc d’atemptat: adapta la resposta de l’Estat a una amenaça terrorista elevada o molt elevada. Es poden activar diverses mesures de seguretat addicionals que en complementen d’altres que són permanents, especialment a aeroports, estacions i espais de culte, entre d’altres. Pot ser aplicable al conjunt del territori nacional.
 3. El nivell d’urgència per atemptat: es pot activar en cas d’atemptat consumat o quan un grup terrorista identificat i no localitzat entra en acció. Aquest nivell està vigent per un temps limitat, que coincideix amb la gestió de la crisi. Permet mobilitzar recursos excepcionals i difondre informacions per protegir els ciutadans en situacions de crisi.

Els serveis d’intel·ligència avaluen l’amenaça terrorista i les seves anàlisis permeten a la Secretaria General de la Defensa i de la Seguretat Nacional (SGDSN) establir l’estratègia general de seguretat del Pla, cosa que implica implementar mesures de seguretat en el marc de grans esdeveniments nacionals; mesures de seguretat en determinades dates clau, com l’inici del curs escolar o les festes de Cap d’Any, i aplicar un dispositiu nacional de protecció d’urgència en cas d’atemptat consumat a França o a l’estranger.

Per ampliar informació podeu consultar els enllaços següents:

Faire face ensemble. Vigilance, prévention et protection face à la menace terroriste

R!sques. Prévention des risques majeurs

Adaptation du plan Vigipirate à la période estivale

Signalement de situations suspectes. Recommandations à l’usage du grand public

Plan Vigipirate. Foire aux Questions (FAQ)

Rapport d’activité 2016. Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

 

The Vigipirate Plan in the anti-terrorist strategy in France

The terrorist attacks perpetrated in France in 2015 and 2016 and the legislative provisions adopted in 2016 have led to a review of the Vigipirate plan to adapt it to the increased threat.

Vigipirate

Vigipirate is a central plan within the framework of anti-terrorist strategy that involves all national actors (The State, territorial entities, companies and citizens) in a context of surveillance, prevention and protection.

How is the Plan structured?

It involves 300 measures which apply to 13 fields of action: alert and mobilisation; protection of large human concentrations in an open area; protection of installations and buildings with a symbolic, economic, political or ecological value; protection of industrial installations in the chemical, hydrocarbon or nuclear sector; cybersecurity; the aviation sector; the maritime sector; transport by land; the healthcare sector; protection of the food chain; protection of communication networks, water, electricity, hydrocarbon and gas; control of land, fluvial and lacustrine, maritime and air space borders; protection of French residents in the exterior and French interests abroad.

Objectives of the Plan

1.- The objectives involve dual roles:- Develop a culture of surveillance and security in society as a whole in order to detect threats of terrorist action and

2.- Permanently ensure the protection of citizens, of the territory and interests of France in the face of the terrorist threat.

The 3 levels of the Plan

The implementation of each level is in accordance with the level of the threat and is easily identifiable with a visible logo in the public space:

1.- The level of surveillance is the permanent level of security and involves the implementation of 100 measures which are always active.

2.- The level of consolidated security – risk of a terrorist attack: it adapts the response of the State to a high or very high terrorist threat. A range of additional security measures can be activated to complement others that are permanent especially in airports, railway stations and places of worship among others. This may be applicable to the whole of the national territory.

3.- The level of emergency corresponding to the terrorist attack: this can be activated in the case of an attack that has taken place or when a tourist group that is identified but not located takes action. This level is valid for a limited time that coincides with the management of the crisis. It allows for the mobilisation of exceptional resources and the spreading of information to protect citizens in a crisis.

Intelligence services assess the terrorist threat and their analysis allows the General Secretary of Defence and National Security (SGDSN) to establish the general strategy of the security plan which involves implementing security measures within the framework of significant national events; security measures on specific key dates like the beginning of the school year or end-of-year festivities and apply a national system of emergency protection if a terrorist attack takes place in France or abroad.

For further information the following links can be consulted:

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/brochure_vigipirate_gp-bd_0.pdf

http://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate

http://www.gouvernement.fr/adaptation-du-plan-vigipirate-a-la-periode-estivale

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/06/fiche_vigipirate_signalements_suspects_grand_public.pdf

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/vigipirate-faq-decembre2016.pdf

http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/06/rapport-2016-sgdsn-pdf-definition-moyenne.pdf

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

El Plan Vigipirate en la estrategia antiterrorista en Francia

Los ataques terroristas perpetrados en Francia en los años 2015 y 2016 y las disposiciones legislativas adoptadas en el año 2016 han conducido a una revisión del plan Vigipirate para adaptarlo a un nivel de amenaza elevada.

Vigipirate

Vigipirate es un plan central en el marco de la estrategia antiterrorista que implica a todos los actores nacionales (el Estado, las entidades territoriales, las empresas y los ciudadanos) en un contexto de vigilancia, prevención y protección.

¿Cómo se estructura el Plan?

Abarca 300 medidas, que se aplican a 13 ámbitos de actuación: alerta y movilización; protección de grandes concentraciones humanas en espacio abierto; protección de instalaciones y edificios de valor simbólico, económico, político o ecológico; protección de instalaciones industriales del sector químico, de los hidrocarburos o nuclear; ciberseguridad; sector aéreo; sector marítimo; transportes terrestres; sector de la salud; protección de la cadena alimenticia; protección de las redes de comunicaciones, agua, electricidad, hidrocarburos y gas; control de fronteras terrestres, fluviales y lacustres, marítimas y aéreas; protección de los residentes franceses en el exterior o de los intereses franceses en el extranjero.

Objetivos del Plan

Los objetivos se orientan en una doble vertiente:

 1. Desarrollar una cultura de la vigilancia y de la seguridad en el conjunto de la sociedad con el fin de detectar las amenazas de acción terrorista.
 2. Asegurar permanentemente la protección de los ciudadanos, del territorio y de los intereses de Francia contra la amenaza terrorista.                                                   Los tres niveles del Plan

La puesta en marcha de cada nivel está en función del grado de la amenaza y resulta fácilmente identificable por un logotipo visible en el espacio público:

 1. El nivel de vigilancia: es el nivel permanente de seguridad e implica implementar 100 medidas siempre activas.
 2. El nivel de seguridad reforzada − riesgo de atentado: adapta la respuesta del Estado a una amenaza terrorista elevada o muy elevada. Se pueden activar varias medidas de seguridad adicionales que complementan a otras que son permanentes, especialmente en aeropuertos, estaciones y espacios de culto, entre otros. Puede ser aplicable al conjunto del territorio nacional.
 3. El nivel de urgencia por atentado: se puede activar en caso de atentado consumado o cuando un grupo terrorista identificado y no localizado entra en acción. Este nivel está vigente por un tiempo limitado, que coincide con la gestión de la crisis. Permite movilizar recursos excepcionales y difundir informaciones para proteger a los ciudadanos en situaciones de crisis.

Los servicios de inteligencia evalúan la amenaza terrorista y sus análisis permiten a la Secretaría General de la Defensa y de la Seguridad Nacional (SGDSN) establecer la estrategia general de seguridad del Plan, lo que implica implementar medidas de seguridad en el marco de grandes acontecimientos nacionales; medidas de seguridad en determinadas fechas clave, como el inicio del curso escolar o las fiestas de Fin de Año, y aplicar un dispositivo nacional de protección de urgencia en caso de atentado consumado en Francia o en el extranjero.

Para ampliar información pueden consultar los siguientes enlaces:

Faire face ensemble. Vigilance, prévention te protection face à la menace terroriste

R!sques. Prévention desde risques majeurs

Adaptation lleva plan Vigipirate à la période estivale

Signalement de situations suspectes. Recommandations à el usage lleva grand public

Plan Vigipirate. Foire aux Questions (FAQ)

Rapport de activité 2016. Secrétariat Général de la Défense te de la Sécurité Nationale

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

 

 

Renforcement de l’aide aux victimes d’actes criminels aux USA

L’Office of Justice Programs des États-Unis travaille sur les différents aspects liés à la justice. L’un des piliers dans cette tâche est l’Office for Victims of Crime. Ce mois de septembre, ce bureau a organisé aux USA une série d’initiatives, journées et hommages à toutes les victimes d’actes criminels. Cette section de la justice englobe plusieurs programmes et reçoit, depuis quelques années, des aides financières plus importantes de la part du gouvernement.

Parmi ces ressources, soulignons notamment quatre lignes principales d’action :

 • Rendre hommage aux victimes et héros du 11 septembre. À l’occasion de l’anniversaire des attaques du 11 septembre, les nord-américains se rassemblent pour célébrer une journée du souvenir, le September 11th National Day of Service and Remembrance.
 • Le « Mois national de la préparation ». Le président des États-Unis a décrété que le mois de septembre serait dédié aux victimes de catastrophes, qu’elles soient naturelles ou causées par l’homme.
 • L’Office of Victims offre une série d’outils pour aider les victimes de la violence de masse et du terrorisme. Globalement, ces outils reposeraient sur la planification, la réponse, le rétablissement et les ressources. Ce programme multidisciplinaire fournit aux communautés le cadre, les stratégies et les ressources pour :
  • Réaliser la planification et la préparation avant que ne survienne un incident.
  • Atténuer les effets d’actes futurs sur les victimes.
  • Répondre à des incidents actifs.
  • Se rétablir après un acte de violence de masse ou de terrorisme.
 • Sécurité pour les universités et universitaires. Pour ce qui est de la sécurité sur les campus, le mois de septembre a également été décrété Mois national de la sécurité dans les campus universitaires. Il y a des dizaines de pages web consacrées à la sécurité dans les campus, offrant même des ressources sur la criminalité à cet égard.
 • Le Mois national de l’héritage hispanique est célébré normalement du 15 septembre au 15 octobre et commémore l’histoire, la culture et la contribution hispanique dont ont bénéficié les citoyens américains. Il existe une page web de ressources en espagnol dédiée aux victimes de la criminalité hispanophones.

National Crime Victims' Rights Week April 2 - 8 2017 Strength Resilience Justice 480 x 80

Toutes ces ressources doivent permettre de développer, de façon rapide, des campagnes de sensibilisation publique au cours de l’année et pendant la Semaine nationale des droits des victimes d’actes criminels (NCVRW pour son sigle en anglais). Celle-ci s’est tenue au mois d’avril sous la devise : Force, Résistance, Justice. On y a essayé cette année de refléter cette vision du futur où toutes les victimes seraient confortées par le soutien qu’elles reçoivent, où les organisations répondraient à leurs défis et où les communautés pourraient accéder à une justice collective.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

An increase in support for crime victims in the USA

The Office of Justice Victims of the United States is working in different areas related to the field of justice. One of the pillars of the task is the Office of Crime Victims. This office has organised a whole series of initiatives, workshops and tributes to all types of crime victims during the month of September. This area of justice includes different programmes and over recent years has received greater economic support from the government.

Among the most noteworthy resources, there are four main areas being worked on:

 • Honouring the victims and heroes of 9/11. On the anniversary of the 11 September attacks, North Americans united to participate in the so-called national day of service and memory.
 • The so-called national month of preparation. The President of the USA has declared the month of September as a time to pay attention to the victims of the disasters, whether these are natural or caused by humankind.
  • Carry out planning and preparation before an incident happens.
  • Mitigate the effects of future acts on victims.
  • Respond to active incidents.
  • Recover after a mass or terrorist violent incident.
 • The Office of Victims offers a series of tools to help the victims of mass and terrorist violence. In broad terms, these would be planning, response, recuperation and resources. This multidisciplinary product provides communities with the framework, strategies and resources to:
 • Security for universities and university students. In order to highlight security on campuses, September has also been recognised as national month of security campuses. There are dozens of web pages devoted to security on campuses, and even resources linked to criminality in this sector.
 • The so-called national month of Hispanic inheritance, which is normally commemorated from 15 September to 15 October to recognise the Hispanic history, culture and contribution that US citizens have received. There is a web page of resources in Spanish aimed at Spanish-speaking victims of a crime.

National Crime Victims' Rights Week April 2 - 8 2017 Strength Resilience Justice 480 x 80

All these resources are designed to be able to rapidly develop public awareness raising campaigns during the year and for the National Crime Victims ‘Rights Week (NCVRW). In the month of April this was celebrated with the slogan: Strength, Resilience, Justice. This year it has tried to reflect on a future vision in accordance with which all victims are strengthened by the support they receive, where organisation respond to their challenges, and communities can access collective justice.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français