Els Estats Units ajuden a reforçar la seguretat ciutadana a Guatemala

344.- 6401758561_945b08b60e_bEls Estats Units estan col·laborant a reforçar les dotacions materials de seguretat al Govern de Guatemala, a través de donacions al Ministeri de Governació.

Un dels materials més destacats, amb un cost d’1,5 milions de dòlars, és un simulador virtual de tir, segons va expressar Hugo Guevara, director per Guatemala de l’Oficina Internacional d’Assumptes Antinarcòtics i Procuració de Justícia. A banda del simulador de tir, també es van lliurar 1.300 armilles antibales per a agents de l’ordre, 100 ordinadors amb impressores i quatre vehicles addicionals per millorar l’operativitat de la Policia Nacional Civil (PNC).

La dotació de material lliurat pel Govern nord-americà inclou 19 càmeres de seguretat fixes i cinc de giratòries, 48 convertidors de mitjans per a aquestes càmeres, quatre drons i tres furgonetes per al transport, així com la construcció de quatre edificis modulars per a l’Acadèmia de la Policia Nacional Civil (PNC) del Departament de Huehuetenango.

L’acte protocol·lari de lliurament d’aquestes noves eines destinades a enfortir el treball dels agents de l’ordre i els resultats que obtinguin en la lluita contra la delinqüència va estar encapçalat pel titular de Governació, Edgar Godoy, acompanyat per l’ambaixador als EUA, Luis Arreaga, i alts comandaments de la PNC.

Des del Govern de Guatemala es va instar els policies a fer un bon ús d’aquests nous instruments lliurats pels Estats Units. Així mateix, el Govern va remarcar que calia continuar amb els esforços per millorar els graus d’acceptació per reduir els índexs de violència i criminalitat que es donen al país.

La nació centreamericana registra cada dia una mitjana de deu persones mortes per causes violentes, la majoria assassinats perpetrats amb arma de foc i, en molts casos, relacionats amb les extorsions i les bandes.

El darrer any, el president de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha decretat quatre estats de prevenció en diferents municipis. Els estats de prevenció inclouen, per exemple, requises a les presons, recuperació d’espais físics, limitació de reunions a l’aire lliure i permís per dissoldre manifestacions i grups no autoritzats.

Aquest darrer estat de prevenció, aplicat a tres municipis del Departament de Chimaltenango, va acabar amb 76 detencions, 75 entrades i escorcolls amb resultats positius i 43 de negatius.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Los Estados Unidos ayudan a reforzar la seguridad ciudadana en Guatemala

344.- 6401758561_945b08b60e_bLos Estados Unidos están colaborando en reforzar las dotaciones materiales de seguridad en el Gobierno de Guatemala, a través de donaciones al Ministerio de Gobernación.

Uno de los materiales más destacados, con un coste de 1,5 millones de dólares, es un simulador virtual de tiro, según expresó Hugo Guevara, director por Guatemala de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. Aparte del simulador de tiro, también se entregaron 1.300 chalecos antibalas para  agentes del orden, 100 ordenadores con impresoras y cuatro vehículos adicionales para mejorar la operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC).

La dotación de material entregado por el Gobierno norteamericano incluye 19 cámaras de seguridad fijas y cinco giratorias, 48 convertidores de medios para  estas cámaras, cuatro drones y tres furgonetas para el transporte, así como la construcción de cuatro edificios modulares para la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) del Departamento de Huehuetenango.

El acto protocolario de entrega de estas nuevas herramientas destinadas a fortalecer el trabajo de los agentes del orden y los resultados que obtengan en la lucha contra la delincuencia estuvo encabezado por el titular de Gobernación, Edgar Godoy, acompañado por el embajador en los EE.UU., Luis Arreaga, y altos mandos de la PNC.

Desde el Gobierno de Guatemala se instó a los policías a hacer un buen uso de estos nuevos instrumentos entregados por los Estados Unidos. Asimismo, el Gobierno remarcó que había que continuar con los esfuerzos por mejorar los grados de aceptación por reducir los índices de violencia y criminalidad que se dan en el país.

La nación centroamericana registra cada día una media de diez personas muertas por causas violentas, la mayoría asesinatos perpetrados con arma de fuego y, en muchos casos, relacionados con las extorsiones y las bandas.

En el último año, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha decretado cuatro estados de prevención en distintos municipios. Los estados de prevención incluyen, por ejemplo, requisas en las prisiones, recuperación de espacios físicos, limitación de reuniones al aire libre y permiso para disolver manifestaciones y grupos no autorizados.

Este último estado de prevención, aplicado a tres municipios del Departamento de Chimaltenango, acabó con 76 detenciones, 75 entradas y cacheos con resultados positivos y 43 negativos.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Dades sobre mortalitat 2001–2016 a les presons dels Estats Units

343.- alcatraz-usa-america-prisonL’any 2016, un total de 4.117 presoners de centres federals o estatals van morir en presons públiques o privades dels Estats Units. La xifra de morts en presons estatals va augmentar un 1,3% respecte del 2015 (de 3.682 a 3.729 l’any 2016), mentre que la xifra de presoners morts en presons federals es va reduir un 15% (de 455 l’any 2015 a 388 el 2016). Aquesta davallada va representar la primera caiguda en les estadístiques d’ençà del 2012.

Així, mentre que el nombre total de presos estatals va baixar un 5% del 2006 al 2016, la xifra de morts va augmentar un 15% en aquest mateix període.

Cada any entre el 2001 i el 2016, una mitjana del 88% de les morts de persones recloses en presons estatals van ser degudes a causes naturals, amb xifres que anaven del 89% el 2001 al 86% el 2016. En aquest mateix període, una mitjana de l’11% de les morts en presons estatals es van produir per causes antinaturals, com ara suïcidis, intoxicacions per drogues o alcohol, causes accidentals o homicidis. Les xifres variaven del 9% el 2001 al 13% el 2016.

Dades més destacades:

 • Un total de 036 presoners van morir entre 2001 i 2016, dels quals prop del 90% van morir en presons estatals, amb 53.051 defuncions, i el 10% en centres federals, amb 5.985 defuncions.
 • Del 2015 al 2016, la xifra de reclusos morts en presons estatals va passar de 296 a 303 per cada 100.000 persones empresonades en presons estatals.
 • Del 2015 al 2016, la xifra de morts en presons federals va disminuir per primera vegada de 283 a 252 morts per cada 100.000 presos en centres federals.
 • Les morts relacionades amb malalties van representar el 86% del total de defuncions en centres estatals el 2016, amb més de la meitat de malalts de càncer (30% de les morts) i un 28% de malalties del cor.
 • Pel que fa a les morts per homicidi, incloent-hi les morts causades per ferides sofertes abans de l’empresonament, van representar el 2,5% de les morts a les presons estatals i el 3,6% als centres federals.
 • Més de la meitat dels morts en presons estatals l’any 2016 (55%) eren presoners blancs, els quals representaven menys d’un terç (31%) dels interns de les presons estatals.
 • De l’any 2001 al 2016, es van reduir les taxes de mortalitat en gairebé tots els grups d’edat a les presons estatals, excepte els més grans de 55 anys, que van triplicar les defuncions i van assolir la cota màxima de la taxa de mortalitat.
 • La taxa mitjana anual de suïcidis de 2001 a 2016 va ser de 17 morts per cada 100.000 presoners en centres estatals. Del 2015 al 2016, els suïcidis van augmentar del 5,9% al 6,8%, amb el suïcidi de 255 presos estatals.
 • L’any 2016, 586 homes van morir en presons estatals, xifra que representa el 96% del total. El 4% restant van ser dones, amb 143 defuncions.
 • Del 2001 al 2016, vuit estats (Texas, Califòrnia, Florida, Pennsilvània, Nova York, Michigan, Ohio i Georgia) van sumar més de la meitat de les morts en presons estatals (27.204 de 53.051). Entre Texas (6.628) i Califòrnia (5.796), sumaven el 23% del total de morts.

https://bjs.gov/

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

Datos sobre mortalidad 2001–2016 en las cárceles de los Estados Unidos

343.- alcatraz-usa-america-prisonEn 2016, un total de 4.117 reclusos de centros federales o estatales murieron en prisiones públicas o privadas de los Estados Unidos. La cifra de muertos en prisiones estatales aumentó  un 1,3% respecto al 2015 (de 3.682 a 3.729 en el año 2016), mientras que la cifra de reclusos muertos en prisiones federales se redujo un 15% (de 455 en el año 2015 a 388 en el 2016). Este descenso representó la primera caída en las estadísticas desde el 2012.

Así, mientras que el número total de presos estatales se redujo un 5% del 2006 al 2016, la cifra de muertos aumentó un 15% en este mismo periodo.

Cada año entre el 2001 y el 2016, una media del 88% de las muertes de personas encarceladas en prisiones estatales fueron debidas a causas naturales, con cifras que iban del 89% en el 2001 al 86% en el 2016. En este mismo periodo, una media del 11% de las muertes en prisiones estatales se produjeron por causas antinaturales, como suicidios, intoxicaciones por drogas o alcohol, causas accidentales u homicidios. Las cifras variaban del 9% en el 2001 al 13% en el 2016.

Datos más destacados:

 • Un total de 036 reclusos murieron entre 2001 y 2016, de los cuales cerca del 90% murieron en prisiones estatales, con 53.051 defunciones, y el 10% en centros federales, con 5.985 defunciones.
 • Del 2015 al 2016, la cifra de reclusos muertos en prisiones estatales pasó de 296 a 303 por cada 100.000 personas encarceladas en prisiones estatales.
 • Del 2015 al 2016, la cifra de muertos en prisiones federales disminuyó por primera vez de 283 a 252 muertos por cada 100.000 presos en centros federales.
 • Las muertes relacionadas con enfermedades representaron el 86% del total de defunciones en centros estatales en el 2016, con más de la mitad de enfermos de cáncer (30% de las muertes) y un 28% de enfermedades del corazón.
 • Con respecto a las muertes por homicidio, incluyendo las muertes causadas por heridas sufridas antes del encarcelamiento, representaron el 2,5% de las muertes en las prisiones estatales y el 3,6% en los centros federales.
 • Más de la mitad de los muertos en prisiones estatales en el año 2016 (55%) eran presos blancos, los cuales representaban menos de un tercio (31%) de los internos de las prisiones estatales.
 • Del año 2001 al 2016, se redujeron las tasas de mortalidad en casi todos los grupos de edad en las prisiones estatales, excepto los mayores de 55 años, que triplicaron las defunciones y alcanzaron la cota máxima de la tasa de mortalidad.
 • La tasa media anual de suicidios de 2001 a 2016 fue de 17 muertos por cada 100.000 prisioneros en centros estatales. Del 2015 al 2016, los suicidios aumentaron del 5,9% al 6,8%, con el suicidio de 255 presos estatales.
 • El año 2016, 586 hombres murieron en prisiones estatales, cifra que representa el 96% del total. El 4% restante fueron mujeres, con 143 defunciones.
 • Del 2001 al 2016, ocho estados (Texas, California, Florida, Pensilvania, Nueva York, Michigan, Ohio y Georgia) sumaron más de la mitad de las muertes en prisiones estatales (27.204 de 53.051). Entre Texas (6.628) y California (5.796), sumaron el 23% del total de muertos.

https://bjs.gov/

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

 

Reducción de la violencia en El Salvador

342.- comando-elite-1-e1461189843981El denominado “Plan de Control Territorial” es, según el gobierno salvadoreño, el responsable de un gran cambio: el país era uno de los más violentos del mundo, pero el mes de enero de 2020 ha sido el mes con menos homicidios desde la Guerra Civil.

El presidente del país, Nayib Bukele, confía en que su plan acabará recibiendo la luz verde económica como único modo de garantizar que los asesinatos sigan disminuyendo. A pesar de ello, muchos analistas descartan que esta reducción histórica de la violencia se deba a una estrategia de seguridad que, en opinión suya, no aportaría nada de nuevo a aquello que habían hecho gobiernos anteriores.

Con todo, las cifras oficiales son claras y apuntan a un descenso notable en el número de homicidios en el El Salvador, donde la tasa por cada 100.000 habitantes pasó de 51 en 2018 a 35,8 en 2019. Y la curva descendente se acentúa desde que el presidente Bukele asumió la presidencia en junio de 2019 y anunció su plan de seguridad. Desde julio, la cifra mensual de homicidios ha estado siempre por debajo de las 200 víctimas. El récord a la baja llegó este mes de enero con 119 homicidios y una media diaria de 3,8 –un 60% menos que en enero de 2018.

Varios analistas vinculan la disminución de la violencia a factores ajenos a la política del Gobierno. Consideran más plausible un posible plan de las bandas para dejar de cometer asesinatos con el objetivo de evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con el fin de mantener su control de territorios y seguir dedicándose a la extorsión. Otros estudiosos consideran el descenso de los homicidios como un espejismo, fruto de un gesto de buena voluntad de las bandas hacia el nuevo ejecutivo. De este modo, el día que las bandas quieran enviar un mensaje contrario al presidente Bukele, las cifras subirán para provocar o pedir alguna concesión, como ya ha sucedido en el pasado.

El “Plan de Control Territorial” es una iniciativa dividida en siete fases, dos de las cuales ya han sido implantadas. La fase 1 supuso la salida a las calles de centenares de policías y militares. La previsión de la fase 2 incluye la reconstrucción del tejido social y la capacitación de jóvenes. La fase 3 se encuentra a la espera de la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares americanos del Banco Centroamericano de Integración Económica, con que pretende mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Las fases 4 a 7 todavía no se han hecho públicas.

El Gobierno considera clave que las fuerzas de seguridad desplegadas permanezcan en las zonas más conflictivas de forma continuada. Antes tenían una presencia de como mucho 72 horas, y, una vez se retiraban, las estructuras criminales volvían a operar.

También hay que tener en cuenta el gran desafío para la estrategia que representa su sostenibilidad financiera. Se apuesta también por la participación ciudadana para conseguir que los últimos indicadores se mantengan.

Y es que el combate y la represión de las fuerzas de seguridad tienen un límite, y si la sociedad no se involucra y participa de un modo activo, los resultados difícilmente serán sostenibles en el tiempo. Algunos analistas se inclinan para potenciar los proyectos de reforma social y de fomento del empleo, que consideran que ayudarían a reducir las tasas de homicidios, y no sólo la persecución criminal.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Reducció de la violència a El Salvador

342.- comando-elite-1-e1461189843981L’anomenat “Plan de Control Territorial” és, segons el govern salvadorenc, el responsable d’un gran canvi: el país era un dels més violents del món, però el mes de gener del 2020 ha estat el mes amb menys homicidis des de la Guerra Civil.

El president del país, Nayib Bukele, confia que el seu pla acabarà rebent la llum verda econòmica com a única manera de garantir que els assassinats continuïn disminuint. Malgrat això, molts analistes descarten que aquesta reducció històrica de la violència es degui a una estratègia de seguretat que, en opinió seva, no aportaria res de nou a allò que havien fet governs anteriors.

Amb tot, les xifres oficials són clares i apunten a un descens notable en el nombre d’homicidis a El Salvador, on la taxa per cada 100.000 habitants va passar de 51 l’any 2018 a 35,8 el 2019. I la corba descendent s’accentua des que el president Bukele va assumir la presidència el juny del 2019 i va anunciar el seu pla de seguretat. Des del juliol, la xifra mensual d’homicidis ha estat sempre per sota de les 200 víctimes. El rècord a la baixa va arribar aquest mes de gener amb 119 homicidis i una mitjana diària de 3,8 –un 60% menys que el gener del 2018.

Diversos analistes vinculen la disminució de la violència a factors aliens a la política del Govern. Consideren més plausible un possible pla de les bandes per deixar de cometre assassinats amb l’objectiu d’evitar enfrontaments amb les forces de seguretat, per tal de mantenir el seu control de territoris i seguir dedicant-se a l’extorsió. D’altres estudiosos consideren la baixada dels homicidis com un miratge, fruit d’un gest de bona voluntat de les bandes cap al nou executiu. D’aquesta manera, el dia que les bandes vulguin enviar un missatge contrari al president Bukele, les xifres pujaran per provocar o demanar alguna concessió, com ja ha succeït en el passat.

El “Plan de Control Territorial” és una iniciativa dividida en set fases, dues de les quals ja han estat implantades. La fase 1 va suposar la sortida als carrers de centenars de policies i militars. La previsió de la fase 2 inclou la reconstrucció del teixit social i la capacitació de joves. La fase 3 es troba a l’espera de l’aprovació d’un préstec de 109 milions de dòlars americans del Banc Centreamericà d’Integració Econòmica, que pretén millorar l’equipament de les forces de seguretat. Les fases 4 a 7 encara no s’han fet públiques.

El Govern considera clau que les forces de seguretat desplegades romanguin a les zones més conflictives de manera continuada. Abans tenien una presència de com a molt 72 hores, i, un cop es retiraven, les estructures criminals tornaven a operar.

També cal tenir en compte el gran desafiament per a l’estratègia que representa la seva sostenibilitat financera. S’aposta també per la participació ciutadana per aconseguir que els darrers indicadors es mantinguin.

I és que el combat i la repressió de les forces de seguretat tenen un límit, i si la societat no s’involucra i hi participa de manera activa, els resultats difícilment seran sostenibles en el temps. Alguns analistes s’inclinen per potenciar els projectes de reforma social i de foment de l’ocupació, que consideren que ajudarien a baixar les taxes d’homicidis, i no només la persecució criminal.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

A reduction of violence in El Salvador

342.- comando-elite-1-e1461189843981The “Territorial Control Plan” is, according to the Salvadoran government, responsible for the country’s progression from being one of the most violent countries in the world to, in January 2020, recording its lowest number of homicides since the Civil War.

The country’s President, Nayib Bukele, is confident his plan will get the financial green light as the only way to ensure the numbers continue to decrease. Many analysts, however, say the historic reduction in violence is unlikely to be the result of a security strategy that, in their opinion, offers nothing new beyond the strategies put forward by previous governments.

Despite this, the official figures clearly indicate a significant decrease in the number of homicides in El Salvador, where the rate per 100,000 inhabitants fell from 51 in 2018 to 35.8 in 2019. And the downward trend has been even more pronounced since President Bukele took office in June 2019 and announced his plan to improve the country’s security. Since July, the monthly homicide rate has remained below the 200 mark. A record low was recorded in January with 119 homicides and a daily average of 3.8, – 60% less than in January 2018 -.

Several analysts attribute the reduction in violence to factors unrelated to government policy. They believe it’s more likely the gangs have forged a pact to stop the killings in order to avoid confrontations with security forces, leaving them free to maintain control of their territories and continue to engage in extortion. Other researchers think the reduction in homicides is a mirage; the result of a gang-initiated goodwill gesture towards the new Executive. This tactic, employed by gangs in the past, effectively attempts to blackmail President Bukele with the unspoken threat of rising homicide statistics should they wish to make their voice heard or demand a concession.

The “Territorial Control Plan” is divided into seven phases, two of which have already been implemented. Phase 1 involved the deployment of hundreds of police officers and members of the armed forces onto the streets. The prevision for phase 2 includes reconstructing the social fabric and training young people. Phase 3 is pending the approval of a US$109 million dollar loan from the Central American Bank for Economic Integration to fortify El Salvador’s security forces. Phases 4 to 7 have not yet been made public.

The government believes the continual presence of the security forces in the most problematic conflict zones is crucial. Previously, they had been present for 72 hours at most, and once they retired, the criminal world sprang into action once more.

Financial sustainability is one of the most significant challenges for the strategy, which also promotes community engagement as a way of ensuring the latest figures can be maintained.

There is, after all, a limit to what the security forces can achieve in terms of repressing the violence. Without active participation from the community, the results will be difficult to sustain over time. Some analysts are in favour of investing in social reform and employment projects, which they say would help to reduce the homicide rate and not just the rate of criminal prosecution.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

 

La violence diminue au Salvador

342.- comando-elite-1-e1461189843981Le dénommé « Plan de contrôle territorial » est, selon le gouvernement salvadorien, la raison pour laquelle le pays est passé d’être l’un des pays les plus violents au monde à ce que le mois de janvier 2020 devienne le mois le moins meurtrier depuis la guerre civile.

Le président du pays, Nayib Bukele, est convaincu que son plan finira par recevoir le feu vert économique en tant que seul moyen de garantir que le nombre de meurtres continue de diminuer. De nombreux analystes excluent toutefois que cette réduction historique de la violence soit due à une stratégie en matière de sécurité qui, selon eux, n’apporterait rien de nouveau à ce que les gouvernements précédents avaient fait.

Cependant, les chiffres officiels sont clairs et indiquent une diminution significative du nombre d’homicides au Salvador, où le taux de meurtres pour 100 000 habitants est passé de 51 en 2018 à 35,8 en 2019. Cette courbe descendante n’a cessé de s’accentuer depuis l’arrivée de Bukele à la présidence et l’annonce de son plan de sécurité en juin 2019. Depuis juillet, le nombre d’homicides mensuel a toujours été inférieur à 200 victimes. Le record a été atteint en janvier, avec 119 homicides au total et une moyenne quotidienne de 3,8 homicides, soit 60 % de moins qu’en janvier 2018.

Plusieurs analystes associent la diminution de la violence à des facteurs indépendants de la politique du gouvernement. Ils considèrent qu’il est plus probable que les gangs aient décidé de cesser de commettre des meurtres pour éviter les affrontements avec les forces de l’ordre et garder le contrôle sur leurs territoires, notamment afin de pouvoir continuer à mener leurs activités d’extorsion. D’autres chercheurs considèrent la diminution du nombre d’homicides comme un mirage, le résultat d’un geste de bonne volonté de la part des gangs envers le nouveau président. De cette manière, le jour où les gangs voudront adresser un message contraire au président Bukele, les chiffres augmenteront afin de provoquer ou de demander une concession, comme cela s’est déjà produit par le passé.

Le « Plan de contrôle territorial » est une initiative divisée en sept phases, dont deux ont déjà été mises en œuvre. La phase 1 a mobilisé des centaines de policiers et de militaires dans les rues. Les prévisions de la phase 2 comprennent la reconstruction du tissu social et l’autonomisation des jeunes. La phase 3 attend l’approbation d’un prêt de 109 millions de dollars de la part de la Banque centraméricaine d’intégration économique, qui vise à améliorer l’équipement des forces de l’ordre. Les phases 4 à 7 n’ont pas encore été rendues publiques.

Le gouvernement considère qu’il est essentiel que les forces de l’ordre déployées restent dans les zones les plus conflictuelles de manière continue. Par le passé, elles restaient présentes pendant 72 heures maximum et, lorsqu’elles se retiraient, les structures criminelles reprenaient leur cours.

Il convient de prendre en compte que l’un des principaux défis de cette stratégie est sa viabilité financière. Le gouvernement s’est également engagé à faire participer les citoyens afin de garantir que les indicateurs les plus récents se maintiennent.

La répression et la lutte contre les forces de l’ordre ont une limite et, à moins que la société ne soit activement impliquée, les résultats ne seront pas durables. Pour certains analystes, le renforcement des projets de réforme sociale et de promotion de l’emploi permettrait de réduire les taux d’homicides, et pas uniquement les poursuites criminelles.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

 

La policía de Londres practica el reconocimiento facial en uno de los lugares más concurridos del distrito de compras de la ciudad

341.- monitoring-camera-city-video-royalty-free-thumbnailJusto delante de la tienda de Microsoft de Londres en Regent Street y en la entrada de la estación de metro de Oxford Circus la policía de Londres ha activado la tecnología del reconocimiento facial situando cámaras en la parte superior de furgonetas de la policía.

La Policía Metropolitana de Londres ha asegurado que el despliegue del reconocimiento facial en vivo en la capital británica persigue la reducción de los delitos graves. Pero los detractores esgrimen el impacto sobre la privacidad en uno de los distritos comerciales más concurridos del mundo.

La Policía utiliza una tecnología bastante sencilla: las cámaras escanean las caras y cuando una coincide con alguna de su lista de sospechosos, la policía tiene que actuar inmediatamente.

Pero existe cierta preocupación que la tecnología identifique personas falsamente como presuntos delincuentes, sobre todo si se trata de minorías.

El organismo no gubernamental norteamericano Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) publicó un informe según el cual habían puesto a prueba la tecnología de 100 empresas distintas y se encontraron con que en la mayoría de casos las pruebas empíricas demostraban que la edad, la raza y el género afectaban la precisión. Señalaron que en algunos casos se podría identificar erróneamente a personas en ciertos grupos hasta 100 veces más frecuentemente que a otras.

Otro organismo que defiende los derechos humanos, Liberty, también quiere estar presente en la zona donde están las cámaras de reconocimiento facial, pero distribuyendo dípticos que piden a los transeúntes que se resistan al reconocimiento facial. Consideran que es probable que la tecnología identifique erróneamente mujeres y personas de comunidades étnicas negras, asiáticas y minoritarias. Por esta razón se oponen al hecho de que la policía escanee masivamente las caras de todo el mundo y obtenga datos biométricos sin consentimiento.

Por su parte, la tecnología proporcionada por la empresa japonesa NEC explica que intenta buscar coincidencias con una galería recogida previamente de caras de sospechosos conocidos por la policía. Por lo tanto, la tecnología de reconocimiento facial en vivo no almacenará las caras de la gente en ninguna base de datos.

Es más, las caras de las personas que no constan en las listas de vigilancia se verán borrosas en las imágenes que verán los oficiales de policía, y tampoco se guardarán en los archivos de los ordenadores policiales. Según fuentes policiales, las cámaras se utilizarán en lugares concretos durante un tiempo limitado.

Sin embargo, se van sumando organizaciones diversas a la lista de opositores a estas medidas policiales. La organización Big Brother Watch considera que nunca antes los ciudadanos de Londres habían sido sometidos a controles de identidad sin sospechas, ni mucho menos a gran escala, y creen que la tecnología hace menos libres a los ciudadanos, y no más seguros.

https://www.oodaloop.com/

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

La policia de Londres practica el reconeixement facial en un dels llocs més concorreguts del districte de compres de la ciutat

341.- monitoring-camera-city-video-royalty-free-thumbnailJust al davant de la botiga de Microsoft de Londres a Regent Street i a l’entrada de l’estació de metro d’Oxford Circus la policia de Londres ha activat la tecnologia del reconeixement facial situant càmeres a la part superior de furgonetes de la policia.

La Policia Metropolitana de Londres ha assegurat que el desplegament del reconeixement facial en viu a la capital britànica persegueix la reducció dels delictes greus. Però els detractors esgrimeixen l’impacte sobre la privadesa en un dels districtes comercials més concorreguts del món.

La Policia fa servir una tecnologia força senzilla: les càmeres escanegen les cares i quan una coincideix amb alguna de la seva llista de sospitosos, la policia ha d’actuar immediatament.

Però hi ha certa preocupació que la tecnologia identifiqui persones falsament com a presumptes delinqüents, sobretot si es tracta de minories.

L’organisme no governamental nord-americà Institut Nacional d’Estàndards i Tecnologia (NIST) va publicar un informe segons el qual havien posat a prova la tecnologia de 100 empreses diferents i van trobar que en la majoria de casos les proves empíriques demostraven que l’edat, la raça i el gènere afectaven la precisió. Van assenyalar que en alguns casos es podria identificar erròniament persones en certs grups fins a 100 vegades més freqüentment que d’altres.

Un altre organisme que defensa els drets humans, Liberty, també vol estar present a la zona on hi ha les càmeres de reconeixement facial, però distribuint díptics que demanen als transeünts que es resisteixin al reconeixement facial. Consideren que és probable que la tecnologia identifiqui erròniament dones i persones de comunitats ètniques negres, asiàtiques i minoritàries. Per aquesta raó s’oposen al fet que la policia escanegi massivament les cares de tothom i obtingui dades biomètriques sense consentiment.

Per part seva, la tecnologia proporcionada per l’empresa japonesa NEC explica que intenta buscar coincidències amb una galeria recollida prèviament de cares de sospitosos coneguts per la policia. Per tant, la tecnologia de reconeixement facial en viu no emmagatzemarà les cares de la gent en cap base de dades.

És més, les cares de les persones que no consten a les llistes de vigilància es veuran borroses a les imatges que veuran els oficials de policia, i tampoc no es guardaran als arxius dels ordinadors policials. Segons fonts policials, les càmeres es faran servir en llocs concrets durant un temps limitat.

Tot i això, es van sumant organitzacions diverses a la llista d’opositors a aquestes mesures policials. L’organització Big Brother Watch considera que mai abans els ciutadans de Londres havien estat sotmesos a controls d’identitat sense sospites, ni molt menys a gran escala, i creuen que la tecnologia fa menys lliures els ciutadans, i no més segurs.

https://www.oodaloop.com/

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français