School bullying: the first step towards anti-social adult conduct

At the beginning of 2019 the study Bullying, an open door to ant-social adult conduct by Pedro García Sanmartín was published. This study considers that the deficit in social values and a deficient education among children have become risk factors underlying the school bullying phenomenon. This conduct would involve an open door to anti-social conduct among adolescents and adults.

Unfortunately, the study considers that an increase in the number of cases of bullying or cyberbullying is taking place, involving both boys and girls at younger and younger ages with disorders such as depression, anxiety and suicide. Moreover, other associated problems are detected at school like dropping out of school and low marks, etc. As well as other anti-social conduct like the consumption of alcohol and drugs at an early age, vandalism and theft.

The study also focuses on the times we are living in and considers that both the procrastination and the desire to obtain information related to anything immediately without bearing in mind the consequences this could have in the future, is resulting in children not having the necessary social skills to address problems that will crop up in the future.

One of the most important effects of childhood experiences, which lasts through to maturity and affects personal development, is the Pygmalion effect, meaning discrediting remarks and labels acquired during childhood, leaving a mark on one’s personality, and in some cases leading to low self-esteem, insecurity and other cognitive disorders.

The author considers that school bullying is a multi-faceted problem, but it is a phenomenon that everyone, to varying degrees, has helped to cause and, therefore, society as a whole must make a commitment to eliminate. Especially given the fact that it is often the step prior to future deviant behaviour.

The causes of bullying are also multifactorial. The lack of normalised skills and values means that these children seek refuge in anti-social conduct, which they consider to be justified, being reinforced by witnesses, who to some point also have a deficit regarding some essential social values, as well as a lack of security.

The report includes the following among its conclusions:

 • The need to call for a change in the educational system, improving the provision of resources and tools for education-related services as well as care services.
 • It stresses the importance of education that both teachers, and mothers and fathers, assume the responsibility of helping children to discover, bring out and exhibit hidden faculties so that they can achieve security, self-esteem, self-awareness, and be able to address problems that crop up in the future.
 • The author stresses that old inter-generational educational habits that do not help with the current development of boys and girls must change. As we live in a complex world, values such as tolerance, respect, equality, justice and solidarity must be addressed.

In Catalonia, according to the results of the School Violence Survey in 2016, about 40% of pupils were victims of an act of mistreatment on the part of peers. Of these, 24% suffered more than one incident that year and 10.4% suffered bullying, meaning that they suffered negative actions once or twice a week.

Of all the victims of bullying, 40% were cases of cyberbullying, with the percentage of female victims being higher than male victims (25.4% as opposed to 15%).

http://www.fepsu.es/file/BULLYING.pdf

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

 

Assetjament escolar: el primer pas cap a una conducta antisocial adulta

A inicis de 2019 es va publicar l’estudi “Bullying, una puerta de entrada a la conducta antisocial adulta”, de Pedro García Sanmartín. Aquest estudi considera que el dèficit de valors socials i una educació deficitària en els nens i nenes esdevenen factors de risc de les conductes d’assetjament escolar. Aquesta conducta suposaria una porta d’entrada de les conductes antisocials en adolescents i persones adultes.

Malauradament, l’estudi considera que s’està produint un augment de la xifra de casos de bullying o ciberbullying, així com de nens i nenes cada cop de menys edat amb trastorns com ara depressions, ansietat o suïcidis. A més, es detecten altres problemàtiques associades a l’escola com l’abandonament escolar o baixes qualificacions, etc., així com altres conductes antisocials com el consum prematur d’alcohol o drogues, conductes vandàliques o furts.

L’estudi també s’esplaia en els temps que estem vivint i considera que tant la procrastinació com la voluntat d’obtenir de manera immediata allò que es desitja sense pensar en les conseqüències que reportarà en el futur està tenint com a resultat infants sense habilitats socials per afrontar els problemes que se’ls presentin en el futur.

Un dels efectes importants de les vivències de la infància, que perduraran a la maduresa i afectaran el desenvolupament personal, és el de l’efecte Pigmalió, és a dir, les desqualificacions i etiquetes adquirides durant la infància quedaran impreses en la personalitat, i en alguns casos provocaran baixa autoestima, inseguretat o altres trastorns cognitius.

L’autor considera que l’assetjament escolar és un problema multifactorial, però és un fenomen que tothom, en diferent mesura, ha contribuït a originar i, per tant, cal que tota la societat es comprometi a erradicar-lo. Sobretot perquè sovint és el pas previ de futures conductes desviades.

Les causes de l’assetjament són també multifactorials. La manca d’habilitats i valors socials normalitzats fa que aquests infants cerquin refugi en conductes antisocials, que consideren justificades, i que són reforçades pels testimonis, que en alguna mesura també tenen dèficit en alguns dels valors socials essencials, a més de manca de seguretat.

Entre les diverses conclusions a què arriba l’estudi cal esmentar:

 • La necessitat de reclamar un canvi del sistema educatiu, i que es millori la dotació de recursos i les eines als serveis vinculats a l’educació així com als serveis assistencials.
 • Destaca la importància de l’educació, és a dir, que tant mestres com pares i mares assumeixin la responsabilitat d’ajudar els infants a descobrir les facultats ocultes, extreure-les i mostrar-les per tal que aconsegueixin seguretat, autoestima i autoconeixement, i poder afrontar en un futur els problemes que se’ls presentin.
 • L’autor subratlla que cal canviar hàbits intergeneracionals educatius antics que no ajuden al desenvolupament actual dels nens i nenes. Atès que vivim en un món complex, cal atendre valors com la tolerància, el respecte, la igualtat, la justícia i la solidaritat.

A Catalunya, d’acord amb els resultats de l’Enquesta de violència escolar de l’any 2016, sobre el 40% de l’alumnat va ser víctima d’algun fet de maltractament per part dels companys i companyes. D’aquests, un 24% va patir més d’un fet aquell any i un 10,4% va patir assetjament, és a dir, va patir accions negatives una o més vegades cada setmana.

De totes les víctimes d’assetjament, un 40% ho ha estat de ciberassetjament, i aquí el percentatge de víctimes noies és molt més alt que el de nois (un 25,4% davant del 15%).

http://www.fepsu.es/file/BULLYING.pdf

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Harcèlement scolaire : premier pas vers une conduite antisociale adulte

Début 2019 a été publiée l’étude Bullying, une porte ouverte au comportement antisocial adulte de Pedro García Sanmartín. Cette étude considère que le déclin des valeurs sociales et une éducation déficitaire à l’égard des enfants deviennent des facteurs de risque de harcèlement scolaire, ce qui signifierait une porte ouverte aux comportements antisociaux chez les adolescents et les adultes.

Hélas, l’étude constate qu’il se produit une augmentation du nombre de cas de harcèlement scolaire (bullying) ou cyberharcèlement ainsi que du nombre d’enfants de plus en plus jeunes qui souffrent de troubles tels que dépression, anxiété et menant parfois au suicide. De plus, elle détecte d’autres problématiques associées à l’école, dont l’échec scolaire ou les mauvaises notes…, ainsi que d’autres conduites antisociales telles que consommation précoce d’alcool ou de drogues, actes de vandalisme et vols.

L’étude s’étend aussi sur l’époque que nous vivons et estime que la procrastination, de même que la volonté d’obtenir de façon immédiate ce que l’on désire sans penser aux conséquences futures, produisent des enfants dépourvus d’aptitudes sociales pour affronter les problèmes auxquels ils devront faire face à l’avenir.

Une des conséquences importantes des vécus de l’enfance, qui perdureront à la maturité et affecteront le développement personnel, est l’effet Pygmalion, en ce sens que les discrédits et étiquettes acquis pendant l’enfance resteront gravés dans la personnalité en provoquant chez certains une faible estime de soi, un manque d’assurance ou autres troubles cognitifs.

L’auteur considère que le harcèlement scolaire est un problème multifactoriel mais aussi un phénomène que tout le monde, à différents niveaux, a contribué à créer et que, de ce fait, c’est toute la société qui doit s’engager à son éradication. D’autant plus que c’est souvent là le premier pas vers de futures conduites déviantes.

Les causes du bullying sont aussi multifactorielles. Le manque d’aptitudes et de valeurs sociales normalisées fait que ces enfants cherchent refuge dans des comportements antisociaux qu’ils considèrent justifiés et que viennent renforcer les témoins qui, probablement, souffrent aussi d’un déficit de certaines valeurs sociales essentielles et peut-être d’un manque d’assurance.

Entre autres conclusions auxquelles aboutit cette étude, soulignons :

 • La nécessité de réclamer un changement du système éducatif, en améliorant la dotation de ressources et les outils des services associés à l’éducation ainsi qu’aux services d’assistance.
 • L’importance de l’éducation : enseignants et parents doivent assumer la responsabilité d’aider les enfants à découvrir leurs aptitudes cachées, les extérioriser et les afficher pour acquérir assurance, estime et connaissance de soi et pouvoir ainsi affronter à l’avenir les problèmes auxquels ils seront confrontés.
 • L’auteur souligne qu’il faut changer les habitudes intergénérationnelles éducatives anciennes, qui n’aident pas au développement actuel des enfants. Étant donné que nous vivons dans un monde complexe, il faut inculquer des valeurs telles que tolérance, respect, égalité, justice et solidarité.

En Catalogne, d’après les résultats de l’enquête sur la violence scolaire de 2016, environ 40% des élèves ont été victimes de maltraitance de la part de leurs camarades. Dont 24% ont subi plus d’une atteinte au cours de cette même année et 10,4% ont souffert de harcèlement scolaire, c’est-à-dire qu’ils ont subi des actes préjudiciables une ou plusieurs fois par semaine.

Parmi toutes les victimes de bullying, 40% l’ont été par cyberharcèlement, le pourcentage de filles victimes étant ici beaucoup plus élevé par rapport aux garçons (25,4% contre 15%).

http://www.fepsu.es/file/BULLYING.pdf

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Acoso escolar: el primer paso hacia una conducta antisocial adulta

A inicios de 2019 se publicó el estudio “Bullying, una puerta de entrada a la conducta antisocial adulta”, de Pedro García Sanmartín. Este estudio considera que el déficit de valores sociales y una educación deficitaria en los niños y niñas se convierten en factores de riesgo de las conductas de acoso escolar. Esta conducta supondría una puerta de entrada de las conductas antisociales en adolescentes y personas adultas.

Desgraciadamente, el estudio considera que se está produciendo un aumento de la cifra de casos de bullying o ciberbullying, así como de niños y niñas cada vez de menos edad con trastornos como depresiones, ansiedad o suicidios. Además, se detectan otras problemáticas asociadas a la escuela como el abandono escolar o bajas calificaciones, etc., así como otras conductas antisociales como el consumo prematuro de alcohol o drogas, conductas vandálicas o hurtos.

El estudio también se detiene en los tiempos que estamos viviendo y considera que tanto la procrastinación como la voluntad de obtener de forma inmediata aquello que se desea sin pensar en las consecuencias que reportará en el futuro está teniendo como resultado niños sin habilidades sociales para afrontar los problemas que se les presenten en el futuro.

Uno de los efectos importantes de las vivencias de la infancia, que perdurarán en la madurez y afectarán al desarrollo personal, es el del efecto Pigmalión, es decir, las descalificaciones y etiquetas adquiridas durante la infancia quedarán impresas en la personalidad, y en algunos casos provocarán baja autoestima, inseguridad u otros trastornos cognitivos.

El autor considera que el acoso escolar es un problema multifactorial, pero es un fenómeno que todo el mundo, en diferente medida, ha contribuido a originar y, por lo tanto, es necesario que toda la sociedad se comprometa a erradicarlo. Sobre todo porque a menudo es el paso previo a futuras conductas desviadas.

Las causas del acoso son también multifactoriales. La falta de habilidades y valores sociales normalizados hace que estos niños busquen refugio en conductas antisociales, que consideran justificadas, y que son reforzadas por los testigos, que en alguna medida también tienen déficit en algunos de los valores sociales esenciales, además de falta de seguridad.

Entre las distintas conclusiones a las que llega el estudio debe mencionarse:

 • La necesidad de reclamar un cambio del sistema educativo, y que se mejore la dotación de recursos y las herramientas a los servicios vinculados a la educación así como a los servicios asistenciales.
 • Destaca la importancia de la educación, es decir, que tanto maestros como padres y madres asuman la responsabilidad de ayudar a los niños a descubrir las facultades ocultas, extraerlas y mostrarlas a fin de que consigan seguridad, autoestima y autoconocimiento, y poder afrontar en un futuro los problemas que se les presenten.
 • El autor subraya que es necesario cambiar hábitos intergeneracionales educativos antiguos que no ayudan al desarrollo actual de los niños y niñas. Puesto que vivimos en un mundo complejo, es necesario atender a valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia y la solidaridad.

En Cataluña, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de violencia escolar del año 2016, sobre el 40% del alumnado fue víctima de algún hecho de maltrato por parte de los compañeros y compañeras. De estos, un 24% sufrió más de un hecho aquel año y un 10,4% sufrió acoso, es decir sufrió acciones negativas unas o más veces por semana.

De todas las víctimas de acoso, un 40% lo ha sido de ciberacoso, y aquí el porcentaje de víctimas chicas es mucho más alto que el de chicos (un 25,4% delante del 15%).

http://www.fepsu.es/file/BULLYING.pdf

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Situation des drogues en Europe en 2019

D’après le rapport européen sur les drogues 2019 : tendances et évolutions, l’Europe a connu de profonds changements pour ce qui est des défis que constituent les drogues, notamment l’apparition de davantage de substances non contrôlées.

Des changements significatifs ont aussi été constatés sur le marché des drogues et leur consommation. Le commerce est dominé par les substances végétales importées en Europe qui, du coup, est devenue un marché où les drogues synthétiques et leur production sur le continent se sont décuplées.

ESTIMACIONES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA UNIÓN EUROPEA

Les principaux aspects du rapport à souligner sont les suivants :

 • La mondialisation et les progrès technologiques ont reconfiguré les questions stratégiques que les responsables politiques doivent envisager.
 • Actuellement, le nombre de personnes qui ont recours pour la première fois à un traitement contre l’addiction à l’héroïne est bas par rapport aux chiffres historiques, les taux de consommation par voie parentérale ont chuté et le nombre annuel de nouveaux cas de VIH attribués à la consommation de drogues par voie parentérale a baissé d’environ 40% sur les dix dernières années.
 • L’épidémie d’opioïdes qui sévit aujourd’hui aux États-Unis et au Canada s’explique par la consommation d’opioïdes synthétiques, notamment les dérivés du fentanyl. L’Europe n’a pas été touchée jusqu’ici mais cela reste un motif de préoccupation.
 • Certains indices montrent que la disponibilité croissante de cocaïne génère une hausse des coûts de santé. Depuis 2014, le nombre de consommateurs entamant un traitement par suite de problèmes liés à la cocaïne, bien que relativement bas, a augmenté de plus de 35%.
 • Les données actuelles sur la cocaïne en Europe révèlent qu’aussi bien le nombre de saisies que les quantités saisies atteignent des maximums historiques. La cocaïne entre en Europe par de multiples voies et moyens, mais on constate l’augmentation du trafic de gros volumes dans les grands ports au moyen de containers.
 • La production de drogues synthétiques en Europe, bien que difficile à contrôler, semble être à la hausse, en se diversifiant et en devenant plus innovatrice. C’est ce qu’indiquent les dernières données en montrant une augmentation des saisies de produits chimiques précurseurs.
 • Ces dernières années, de nouvelles formes de cannabis ont été développées grâce aux progrès des techniques de culture, d’extraction et de production. Les types de plantes établies aussi bien en Europe qu’au Maroc – origine d’une bonne partie de la résine de cannabis consommée en Europe – ont commencé à être substitués par des plantes hybrides et de diverses variétés qui produisent un cannabis plus fort.
 • En 2018, le système d’alerte de l’UE sur les nouvelles substances psychoactives a reçu des notifications de nouvelles substances à raison d’une par semaine. 2018 en a recensé un total de 55, un chiffre similaire à celui de 2017.
 • En 2017, les forces de police et de sécurité ont réalisé pas moins de 1,1 million de saisies de substances illégales. Les trois pays où le nombre de saisies était le plus élevé étaient l’Espagne, le Royaume-Uni et la France qui, ensemble, représentaient deux tiers du total des saisies dans l’Union européenne.
 • L’héroïne est l’opioïde le plus consommé sur le marché de la drogue en Europe. L’héroïne entre en Europe par quatre routes principales : la route des Balkans et la route méridionale, qui sont les plus importantes, ainsi qu’une ramification de la route méridionale qui passe par la Syrie et l’Irak et enfin la route septentrionale.
 • Il s’est produit une certaine résurgence de la MDMA dont la production se concentre aux Pays-Bas et en Belgique.

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ESN_PDF.pdf

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Situación de las drogas en Europa en el año 2019

Según el Informe europeo sobre drogas 2019, tendencias y novedades, Europa ha experimentado profundos cambios con respecto a los retos que plantea el ámbito de las drogas, incluida la aparición de más sustancias no controladas.

También se han observado cambios significativos en el mercado de las drogas y el consumo. El mercado está dominado por las sustancias vegetales importadas a Europa, y eso hace que Europa se haya convertido en un mercado en el que las drogas sintéticas y la producción dentro del continente hayan adquirido más importancia.

ESTIMACIONES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA UNIÓN EUROPEAEntre los principales ítems a destacar del informe se incluyen:

 • La globalización y los avances tecnológicos han reconfigurado las cuestiones estratégicas que los responsables políticos europeos tienen que considerar.
 • Actualmente, la cifra de personas que solicitan por primera vez tratamiento por consumo de heroína es baja en comparación con los patrones históricos, las tasas de consumo por vía parenteral han caído, y la cifra anual de nuevos casos de VIH atribuidos al consumo de drogas por vía parenteral se ha reducido en torno a un 40% en los últimos diez años.
 • La epidemia de opioides que actualmente sufren Estados Unidos y Canadá se explica por el consumo de opioides sintéticos, en particular los derivados del fentanilo. Esto de momento no pasa en Europa, pero es motivo de preocupación.
 • Hay indicios de que la creciente disponibilidad de cocaína está generando más costes sanitarios. Desde el 2014, el número de consumidores que inician tratamiento por problemas con la cocaína, aunque es relativamente bajo, ha aumentado más de un 35%.
 • Los datos actuales sobre la cocaína en Europa revelan que tanto la cifra de intervenciones como las cantidades intervenidas marcan máximos históricos. La cocaína entra en Europa por numerosas vías y medios, pero destaca el crecimiento del tráfico de gran volumen en grandes puertos, por medio de contenedores.
 • La producción de drogas sintéticas en Europa, aunque es difícil de controlar, parece que está creciendo, diversificándose y volviéndose más innovadora. Esto se observa en virtud de los últimos datos que muestran un incremento de las intervenciones de productos químicos precursores.
 • Los últimos años se han desarrollado nuevas formas de cannabis a raíz de los avances en las técnicas de cultivo, extracción y producción. Los tipos de plantas establecidos tanto en Europa como en Marruecos –donde tiene origen buena parte de la resina de cannabis que se consume en Europa– han empezado a ser sustituidos por plantas híbridas y de distintas variedades que producen cannabis más potente.
 • Durante el año 2018, el sistema de alerta de la UE sobre nuevas sustancias psicoactivas recibió notificaciones de nuevas sustancias a razón de una por semana. Un total de 55 fue la cifra detectada en el año 2018, similar a la del año 2017.
 • Durante el año 2017, las intervenciones de drogas ilegales por los cuerpos y fuerzas de seguridad llegó a la cifra de 1,1 millones. Los tres países con un número más elevado de intervenciones fueron España, Reino Unido y Francia, que sumados representan las dos terceras partes del total de intervenciones en la Unión Europea.
 • La heroína es el opioide más consumido en el mercado de drogas europeo. La heroína entra en Europa por cuatro rutas principales: la ruta de los Balcanes y la ruta meridional, que son las más importantes, y también hay una ramificación de la ruta meridional que pasa por Siria e Irak, y la ruta septentrional.
 • Se ha producido un cierto resurgimiento del MDMA, cuya producción se concentra en los Países Bajos y Bélgica.

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ESN_PDF.pdf

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français