La Unió Europea estreny el cercle contra el tràfic de menors i de migrants

A mitjan octubre del 2017, es va desplegar una àmplia operació policial en l’àmbit de la Unió Europea, que va permetre rescatar 34 menors i 1.072 adults que estaven en situació vulnerable o eren potencialment víctimes d’explotació. En la mateixa operació, es van arrestar 16 sospitosos de tràfic d’éssers humans i es van identificar diversos enllaços amb el contraban de migrants, la falsificació de documents i el tràfic de drogues. Una operació simultània contra l’afavoriment de la migració irregular als centres de recepció va permetre la detenció addicional de 74 sospitosos, quatre dels quals per tràfic de migrants.

L’acció conjunta, d’una setmana de durada, contra el tràfic de nens tenia com a objectiu aprofundir en coneixements d’intel·ligència sobre el fenomen, salvaguardar els menors i interrompre les activitats dels grups criminals organitzats. Sota la coordinació de l’Europol i amb el suport de Frontex i la Interpol, es van reunir 19 països europeus, que van analitzar els moviments de més de 240.000 víctimes del tràfic de persones. Les accions es van centrar principalment en punts d’interès per a l’explotació sexual, la mendicitat forçada i la criminalitat forçosa, els centres de recepció, els principals punts per travessar fronteres, etc.

En aquesta operació, es van detectar 34 infants en situacions que potencialment podrien implicar el tràfic i l’explotació de menors. Per exemple, es va detectar el cas d’un nen que va arribar a un aeroport internacional important amb un passaport falsificat, acompanyat d’un adult sense cap relació entre ells, fent-se passar com a pare. Altres exemples inclouen un migrant menor d’edat en un centre de recepció que se sospita que havia estat explotat sexualment durant el camí migratori cap a Europa.

A més, es van identificar 1.072 víctimes potencials d’adults i 115 sospitosos, 16 dels quals van ser detinguts. Es van comissar petites quantitats de medicaments, documents falsificats i dispositius mòbils. En cooperació amb l’Europol, les autoritats estatals investiguen aquests casos en profunditat.

Simultàniament, les autoritats policials de 17 estats membres i 5 països tercers es van unir en un exercici liderat per investigacions d’intel·ligència per descobrir les diferents casuístiques d’immigració irregular i d’altres activitats delictives als centres d’acollida i asil. L’objectiu era millorar el marc d’intel·ligència, identificant xarxes clau i modus operandi dels grups criminals, interrompent quan fos possible les seves activitats entorn d’aquests centres.

Els migrants acostumen a estar-se força temps als centres d’acollida i són més proclius a ser víctimes de grups criminals. En el transcurs d’aquestes investigacions, es van comprovar els moviments de més de 210.000 migrants i 74 persones van ser detingudes per diverses activitats delictives, quatre de les quals com a sospitoses de contraban de migrants. Per exemple, un contrabandista va ser capturat després d’haver participat en el transport il·legal de migrants de Grècia a altres països de la UE. Un altre facilitador va ser detingut com a sospitós de proporcionar als immigrants documents de la UE.

L’Europol va donar suport a totes les autoritats competents encarregades de fer complir la llei establint un centre de coordinació operativa a la seva seu i proporcionant suports puntuals a les agències estatals. L’anomenada Operació Dragon és la quarta sèrie del Cicle de Polítiques de la UE per al 2014-2017, que s’orienta al crim internacional i organitzat greu. L’Operació Dragon se centra en punts clau del crim organitzat i en infraestructures criminals clau a la UE i més enllà.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

La Unión Europea estrecha el círculo contra el tráfico de menores y de migrantes

A mediados de octubre de 2017, se desplegó una amplia operación policial en el ámbito de la Unión Europea, que permitió rescatar a 34 menores y 1.072 adultos que estaban en situación vulnerable o eran potencialmente víctimas de explotación. En la misma operación, se arrestaron 16 sospechosos de tráfico de seres humanos y se identificaron varios enlaces con el contrabando de migrantes, la falsificación de documentos y el tráfico de drogas. Una operación simultánea contra el favorecimiento de la migración irregular en los centros de recepción permitió la detención adicional de 74 sospechosos, cuatro de los cuales por tráfico de migrantes.

La acción conjunta, de una semana de duración, contra el tráfico de niños tenía como objetivo profundizar en conocimientos de inteligencia sobre el fenómeno, salvaguardar a los menores e interrumpir las actividades de los grupos criminales organizados. Bajo la coordinación de Europol y con el apoyo de Frontex e Interpol, se reunieron 19 países europeos, que analizaron los movimientos de más de 240.000 víctimas del tráfico de personas. Las acciones se centraron principalmente en puntos de interés para la explotación sexual, la mendicidad forzada y la criminalidad forzosa, los centros de recepción, los principales puntos para atravesar fronteras, etc.

En esta operación, se detectaron 34 niños en situaciones que potencialmente podrían implicar el tráfico y la explotación de menores. Por ejemplo, se detectó el caso de un niño que llegó a un aeropuerto internacional importante con un pasaporte falsificado, acompañado de un adulto sin ninguna relación entre ellos, haciéndose pasar como padre. Otros ejemplos incluyen un migrante menor de edad en un centro de recepción que se sospecha que había sido explotado sexualmente durante el camino migratorio hacia Europa.

Además, se identificaron 1.072 víctimas potenciales de adultos y 115 sospechosos, 16 de los cuales fueron detenidos. Se incautaron pequeñas cantidades de medicamentos, documentos falsificados y dispositivos móviles. En cooperación con Europol, las autoridades estatales investigan estos casos en profundidad.

Simultáneamente, las autoridades policiales de 17 estados miembros y 5 países terceros se unieron en un ejercicio liderado por investigaciones de inteligencia para descubrir las diferentes casuísticas de inmigración irregular y de otras actividades delictivas en los centros de acogida y asilo. El objetivo era mejorar el marco de inteligencia, identificando redes clave y modus operandi de los grupos criminales, interrumpiendo cuando fuese posible sus actividades en torno a estos centros.

Los migrantes acostumbran a pasar bastante tiempo en los centros de acogida y son más proclives a ser víctimas de grupos criminales. En el transcurso de estas investigaciones, se comprobaron los movimientos de más de 210.000 migrantes y 74 personas fueron detenidas por varias actividades delictivas, cuatro de las cuales como sospechosas de contrabando de migrantes. Por ejemplo, un contrabandista fue capturado tras haber participado en el transporte ilegal de migrantes de Grecia a otros países de la UE. Otro facilitador fue detenido como sospechoso de proporcionar a los inmigrantes documentos de la UE.

Europol dio apoyo a todas las autoridades competentes encargadas de hacer cumplir la ley estableciendo un centro de coordinación operativa en su sede y proporcionando apoyos puntuales a las agencias estatales. La llamada Operación Dragon es la cuarta serie del Ciclo de Políticas de la UE para el 2014-2017, que se orienta al crimen internacional y organizado grave. La Operación Dragon se centra en puntos clave del crimen organizado y en infraestructuras criminales clave en la UE y más allá.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

L’Union européenne resserre l’étau dans sa lutte contre le trafic d’enfants et de migrants

Mi-octobre 2017, une vaste opération policière a été menée au plan européen, laquelle a permis le sauvetage de 34 enfants et 1 072 adultes qui se trouvaient en situation de vulnérabilité et étaient potentiellement victimes d’exploitation. Au cours de cette même opération, 16 individus soupçonnés de traite d’êtres humains ont été interpelés et des liens ont pu être établis avec le trafic de migrants, la falsification de documents et le trafic de drogues. Une opération simultanée contre les organisations favorisant la migration irrégulière dans les centres d’accueil a permis l’arrestation de 74 autres suspects, dont 4 soupçonnés de trafic de migrants.

L’action conjointe dans la lutte contre le trafic d’enfants, déployée sur une semaine, avait pour but d’approfondir les connaissances en matière d’intelligence sur cette pratique, sauver les enfants et déjouer les activités des groupes de crime organisé. Sous la coordination d’Europol et avec le soutien de Frontex et Interpol, 19 pays européens se sont alliés et ont analysé les mouvements de plus de 240 000 individus, victimes de trafic de personnes. Les actions ciblaient essentiellement certains aspects tels qu’exploitation sexuelle, mendicité et criminalité forcées, centres d’accueil et principaux point frontaliers de passage, entre autres.

Au cours de cette opération, on a détecté 34 enfants dans des situations qui, potentiellement, pourraient être liées au trafic et à l’exploitation d’enfants. Par exemple, on a détecté le cas d’un enfant arrivé à un grand aéroport international muni d’un faux passeport, accompagné d’un adulte sans aucun lien avec ce dernier et se faisant passer pour son père. On a aussi le cas d’un enfant migrant trouvé dans un centre d’accueil dont on soupçonne l’exploitation sexuelle au cours de la route migratoire vers l’Europe.

De plus, on a identifié 1 072 victimes potentielles d’adultes et 115 suspects, dont 16 ont été interpellés. De petites quantités de médicaments ont été saisies, ainsi que des faux documents et des dispositifs mobiles. Ces cas font l’objet d’enquêtes en profondeur de la part des autorités nationales en coopération avec Europol.

Simultanément, les autorités policières de 17 États membres et 5 pays tiers se sont alliées, notamment dans le cadre d’investigations en matière d’intelligence, pour identifier les différents cas de figure de l’immigration irrégulière et autres activités criminelles dans les centres d’accueil et d’asile. Le but était d’améliorer le cadre d’intelligence en identifiant les réseaux clé et les modes opératoires des groupes criminels en déjouant, si possible, leurs activités dans ces centres.

En général, les migrants passent pas mal de temps dans les centres d’accueil et sont donc plus enclins à devenir des victimes de groupes criminels. Au cours de ces investigations, les mouvements de plus de 210 000 migrants on été vérifiés et 74 individus ont été interpelés pour différentes activités criminelles, dont 4 soupçonnés de trafic de migrants. Par exemple, un trafiquant a été capturé suite à sa participation au transport illégal de migrants depuis la Grèce vers d’autres pays de l’UE. Un autre a été arrêté, soupçonné de fournir des documents de l’UE aux immigrants.

Europol a épaulé toutes les autorités compétentes, chargées de faire accomplir la loi, en établissant un centre de coordination opérationnelle à son siège et en apportant des soutiens ponctuels aux agences d’États. L’Opération Dragon est la quatrième série du Cycle de politiques de l’UE pour 2014-2017, visant le grand banditisme et le crime organisé au plan international. Ce dispositif cible les principaux aspects du crime organisé et les infrastructures criminelles clé dans l’UE et au-delà.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

The European Union tightens the circle around the trafficking of minors and migrants

In mid-October 2017, a far-reaching police operation was developed at European Union level, which facilitated the rescue of 34 minors and 1,072 adults who were in a vulnerable situation or potential victims of exploitation. In the same operation 16 people suspected of people trafficking were arrested and a range of links were identified for the smuggling of migrants, the falsification of documents and drug trafficking. A simultaneous operation against the promotion of irregular migration to reception centres allowed the added detention of 74 suspects, of whom 4 were for migrant trafficking.

The week-long joint action against the trafficking of children aimed to gain an insight into the phenomenon, safeguard the children and interrupt the activities of organised groups of criminals. Under the coordination of Europol and with the support of Frontex and Interpol, 19 European countries gathered together and analysed the movements of over 240,000 people, victims of people trafficking. The actions were mainly focused on points of interest for sexual exploitation, forced begging and forced crime, the reception centres, the main points for crossing borders, etc.

In this operation 34 minors were detected in situations that could potentially involve the trafficking and exploitation of minors. For example, there was the case of a boy who arrived at an important International airport with a fake passport, accompanied by an adult who had no relationship with him, pretending to be his father. Other examples include a migrant who was a minor in a reception centre who, they suspect, had been exploited sexually while he was migrating towards Europe.

Furthermore, 1,072 potential adult victims and 115 suspects were detected, 16 of these being arrested. Small quantities of medication, fake documents and mobile devices were confiscated. In cooperation with Europol, the state authorities are carrying out an in-depth investigation into these cases.

Simultaneously, the police authorities of 17 member states and 5 third countries united in an exercise led by intelligence investigations to discover the different case types of irregular immigration and other criminal activities in reception and asylum centres. The objective was to improve the intelligence framework, identifying key networks and modus operandi of criminal groups, interrupting, whenever possible, their activities in and around these centres.

Migrants tend to spend a lot of time in reception centres and are prone to become victims of criminal groups. During these investigations the movements of over 210,000 migrants were checked and 74 persons were arrested for a range of criminal activities, 4 of whom were suspected of smuggling migrants. For example, a smuggler was captured after participating in the illegal transportation of migrants from Greece to other EU countries. Another facilitator was detained on suspicion of providing EU documents to immigrants.

Europol supported all the competent authorities responsible for the application of the law by establishing an operative coordination centre in its headquarters and providing occasional support for state agencies. The so-called Operation Dragon is the fourth series of the Cycle of Policies of the EU for 2014-2017, which addresses serious International organised crime. Operation Dragon focuses on particular aspects of organised crime and key criminal infrastructures in the EU and beyond.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

Les grandes inégalités économiques font baisser les niveaux de sécurité subjective

Economy

Le dernier numéro de la Polizei Newsletter se fait l’écho d’une étude sur la relation entre les inégalités et la peur à l’égard de la criminalité en Europe[1].

À l’issu d’une recherche préalable, on avait déjà largement constaté qu’il y avait une relation entre les inégalités, au regard du niveau de revenus, et les niveaux de peur à l’égard de la criminalité et de l’usage de la violence. Il n’en est pas ainsi au regard des niveaux de richesse d’une société, prise dans son ensemble, qui ne semblent pas être liés aux niveaux réels de peur de la criminalité. Parlant du contexte social, la recherche avait établi que la structure sociale (le degré plus ou moins haut d’immigration et de minorités) et le capital social d’un pays pouvaient influer sur le degré plus ou moins élevé de peur à l’égard de la criminalité (plus il y a de contrôle social informel, moins il y a de peur).

Individuellement, genre, âge et invalidité ou maladies avaient été répertoriés comme facteurs de grande influence sur la peur face à la criminalité, bien que les taux de victimisation de ces individus soient inférieurs par rapport au reste de la population. Se sentant vulnérables face aux effets de la criminalité, ils se sentent moins sûrs. Certaines études évoquaient aussi une plus grande peur de la criminalité chez les minorités ethniques. Le style de vie influe également sur le niveau de sécurité ; curieusement, ceux qui exercent les activités les plus risquées sont ceux qui se sentent le plus sûrs.[2]

Cette étude a été menée à partir de questionnaires dans le cadre de l’enquête sociale européenne (ESS) dans sa quatrième édition de 2008. On y a tenu compte des questions liées à la sécurité et à la criminalité : « Dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité quand vous marchez seul dans la rue le soir ? », « À quelle fréquence avez-vous peur qu’on vienne voler chez vous ? », « À quelle fréquence avez-vous peur d’être victime d’un acte de violence ? ». Pour avoir des repères sur l’inégalité des revenus, l’étude a utilisé le coefficient de Gini d’Eurostat, les données sur la criminalité provenaient également d’Eurostat et pour ce qui est du développement socioéconomique de l’indice de développement humain (IDH ou HDI en anglais).

Les résultats montrent que 90,9% des différences étaient dues à des différences chez les individus mais le reste − 9,1% − était dû aux particularités des pays. La plupart des pays à fort taux d’inégalité montrent des taux élevés de peur de la criminalité et peu de sécurité subjective. Soulignons aussi que, dans les pays caractérisés par les plus forts taux d’inégalité, ce sont les majorités autochtones qui ont le plus peur de la criminalité et non pas les minorités qui, en principe, sont plus vulnérables. Si on prend pour seul repère le niveau de richesse du pays, on n’observe pas de différences significatives sur la peur à l’égard de la criminalité à des niveaux assez différents. Il semble que, dans les cas extrêmes d’inégalité, la majorité craint que les minorités placées à l’échelon social le plus bas tendent plus facilement vers la délinquance contre les majorités. Mais ce n’est pas la simple existence de minorités qui génère cette peur puisque le pourcentage de non communautaires dans le pays n’affecte pas, à lui seul, la peur de la criminalité chez la majorité des individus.

[1]Publié dans l’European Journal of Criminology (2017), vol. 14 (2) 221-241.

[2]Vid. Crowl, J.N. et Battin, J.R. (2017). Fear of crime and the police: Exploring life style and individual determinants among university studies dans Police Journal: Theory, Practice and Principles. Vol 90(3), page 195 à 214.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Les grans desigualtats econòmiques ocasionen nivells més baixos de seguretat subjectiva

Economy

El darrer número de la Polizei Newsletter es fa ressò d’un estudi sobre la relació entre les desigualtats econòmiques i la por al delicte a Europa[1].

A partir de recerca prèvia, ja s’havia constatat amb escreix que hi havia relació entre desigualtats, segons el nivell d’ingressos tant en els nivells de por al delicte com en l’ús de la violència. No així segons els nivells de riquesa d’una societat, considerada globalment, que no semblen relacionar-se directament amb nivells concrets de por al delicte. En el mateix context social, la recerca també havia assenyalat que l’estructura social (el grau més gran o més petit d’immigració i minories) i el capital social existent en un país podia contribuir a un major o menor grau de por al delicte (com més control social informal, menys por).

Individualment, gènere, edat i minusvalidesa o malalties també s’havien relacionat com a factors amb gran influència en la por al delicte, encara que els nivells de victimització d’aquestes persones estan per sota de la resta de la població. El fet de sentir-se febles per fer front a les conseqüències del delicte els fa sentir-se més insegurs. També hi havia estudis que parlaven d’una por més gran al delicte per part dels membres de minories ètniques. L’estil de vida també influeix en el nivell de seguretat; curiosament, aquells que fan activitats amb més risc són els qui se senten més segurs.[2]

Aquest estudi es va fer a partir de preguntes de l’Enquesta social europea (ESS), a la quarta edició de l’any 2008. Es van tenir en compte les preguntes relacionades amb la seguretat i el delicte: “Com de segur et sents caminant sol a la nit?”, “Amb quina freqüència tens por que t’entrin a robar a casa?”, “Amb quina freqüència tens por de ser víctima d’un delicte violent?”. Per tenir referències sobre la desigualtat dels ingressos van fer servir el coeficient de Gini d’Eurostat, les dades de delinqüència també eren d’Eurostat i el desenvolupament socioeconòmic el van obtenir de l’índex de desenvolupament humà (IDH, en anglès HDI).

Els resultats foren que un 90,9 per cent de les diferències eren degudes a diferències dels individus, però la resta −un 9,1 per cent− eren degudes a les peculiaritats dels països. La majoria de països amb un nivell alt de desigualtat presenten nivells alts de por al delicte i de poca seguretat subjectiva. Però és important remarcar que, en els països amb més desigualtat, són les majories autòctones les que tenien més por al delicte i no les minories, que, en principi, són més vulnerables. Si es pren com a referència únicament el nivell de riquesa del país, no es troben diferències substancials en la por al delicte en nivells prou diferents. Sembla com si, en casos de màxima desigualtat, la majoria temés que les minories que estan en els esglaons més baixos tendeixin a la delinqüència contra les majories amb més facilitat. Però no és la mera existència de minories la que genera aquesta por, com ho mostra el fet que el percentatge de no comunitaris al país no afecta, per si sol, la por al delicte de la majoria.

[1] Publicat a l’European Journal of Criminology (2017), vol. 14 (2) 221-241.

[2] Vid. Crowl, J.N. i Battin, J.R. (2017). “Fear of crime and the police: Exploring lifestyle and individual determinants among university studies”, a Police Journal: Theory, Practice and Principles. Vol 90(3), pàg. 195 a 214.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français