Unes fronteres noves per a una Europa nova

El 6 d’octubre de 2016 serà recordat per tots els europeus com el dia en què es va posar en marxa la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes. La cerimònia d’inauguració va tenir lloc a l’encreuament fronterer de Kapitan Andreevo, un poble búlgar proper a la frontera amb Turquia, amb la presentació dels vehicles, equips i instal·lacions de la nova agència.

Aquest cos s’ha constituït sobre les bases de l’Agència Europea per a la Gestió de la Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors dels estats membres de la Unió (Frontex) i exercirà les funcions de control i gestió del sistema de fronteres de l’espai Schengen que comprenen la frontera exterior i els guardacostes dels estats membres de l’espai Schengen, actuant com a òrgan de coordinació per a l’àrea en la seva totalitat. Aquesta iniciativa sorgeix fa un any com a resposta a la incapacitat de la Unió Europea i dels estats membres de gestionar la crisi migratòria europea, dins d’un paquet de respostes a curt termini de la Comissió Europea.

En comparació amb Frontex, les funcions de la qual s’espera que assumeixi gradualment la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes, aquesta nova agència podrà comprar equips tècnics i desplegar-los a les fronteres exteriors sense previ avís, i tindrà una quota d’almenys 1.500 unitats, la qual cosa permetrà una intervenció eficaç i ràpida. Això reduirà l’escassetat de recursos humans i materials necessaris per dur a terme les activitats de l’agència. Els membres d’aquesta unitat els forniran els estats membres a petició de l’agència. La Guàrdia Europea de Fronteres i Costes haurà de garantir el compliment de la legislació europea i discutir regularment els riscos i la vulnerabilitat de les fronteres exteriors.

El calendari d’implementació de la nova agència és el següent:

  • Des del 6 d’octubre de 2016 l’agència és operativa jurídicament.
  • El 7 de desembre de 2016 serà operatiu el contingent de reacció ràpida i el seu equipament.
  • Abans del mes de desembre de 2016 es faran els primers cinquanta contractes de personal.
  • El 7 de gener de 2017 començaran a treballar els contingents responsables de les operacions de retorn.
  • De gener a març de 2017 es farà la primera avaluació de la vulnerabilitat de les fronteres exteriors.

Segons el que va anunciar el president de la Comissió Europea en el seu discurs sobre l’estat de la Unió el 9 de setembre de 2015, l’establiment d’una Guàrdia Europea de Fronteres i Costes és una de les mesures previstes a l’Agenda Europea de Migració per millorar la gestió i la seguretat de les fronteres exteriors de la UE. L’espai Schengen només és possible si les fronteres exteriors són realment segures. La Guàrdia Europea de Fronteres i Costes permetrà gestionar la migració de forma més eficaç, millorar la seguretat interna —preservant el principi de lliure circulació— i compartir la gestió de les fronteres exteriors entre la UE i els seus estats membres.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Agenda europea de seguretat

European agenda on security

L’Agenda europea de seguretat, aprovada l’abril del 2015, recull les principals accions per assegurar una resposta eficaç de la Unió Europea a les amenaces terroristes i de seguretat del període 2015-2020.

L’Agenda és una peça fonamental de la renovada estratègia de seguretat interior. Dóna suport als estats membres en la lluita contra el terrorisme i la prevenció de la radicalització, la interrupció de la delinqüència organitzada i la lluita contra la ciberdelinqüència.

Les principals accions que s’han completat des de l’aprovació de l’Agenda són les següents:

Terrorisme

El Centre Europeu contra el Terrorisme d’Europol (ECTC) es va posar en marxa el gener del 2016. L’objectiu és incrementar el suport als estats membres en la lluita contra el terrorisme i la radicalització, facilitant la coordinació i cooperació entre les autoritats nacionals.

Fronteres

Gràcies a la sensibilització de la Comissió, els estats membres actuals utilitzen el Sistema d’Informació de Schengen amb més intensitat. Durant el 2015, la Comissió ha dut a terme millores legals i tècniques d’aquest Sistema.

FRONTEX ha elaborat un manual que inclou un primer conjunt d’indicadors de risc comuns en relació amb els combatents terroristes estrangers per donar suport a les autoritats frontereres.

Radicalització

L’octubre del 2015, la Comissió va posar en marxa el Centre d’Excel·lència de la Xarxa RAN, amb l’objectiu de facilitar i millorar l’intercanvi d’experiències i la cooperació a través de la xarxa RAN, de donar suport en els esforços de prevenció i de consolidar, difondre i compartir coneixements, millors pràctiques i recerca específica en el camp de la prevenció de la radicalització.

Finançament del terrorisme

S’ha enllestit una plataforma que reuneix les unitats d’informació financera (FIU) dels estats amb l’objectiu de detectar i interrompre les activitats financeres i de rentat d’actius terroristes.

Armes de foc

L’any 2015, la Comissió va presentar una proposta per a la revisió completa de la Directiva 477/91, que estableix el marc legal d’armes de foc. La revisió té per objecte restringir la disponibilitat d’alguns dels més poderosos tipus d’armes semiautomàtiques i dels que podrien ser convertits fàcilment en armes totalment automàtiques, així com millorar l’intercanvi d’informació entre els estats membres, la traçabilitat i les regles de marcat per a armes de foc. Així mateix, la Comissió va adoptar el novembre del 2015 un Reglament d’aplicació de les normes comunes de desactivació d’armes de foc.

La Comissió va presentar el 2015 un pla d’acció sobre armes de foc i explosius que inclou: (i) accions sobre l’ús de la tecnologia de detecció i la normalització del seu ús; (ii) el desenvolupament d’eines de detecció innovadores; (iii) l’enfortiment de les mesures existents i la creació d’altres de noves per augmentar la seguretat dels passatgers, i (iv) l’ús d’eines existents per millorar la recopilació i l’intercanvi d’informació per tal de reforçar la seguretat.

Trobareu més informació sobre l’Agenda europea de seguretat en aquests enllaços: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1445_en.htm i http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1495_en.htm.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français