L’escut de la privacitat entre la UE i els EUA

61_eu_usaEl dia 10 de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el text íntegre de l’acord assolit entre la Unió Europea i els Estats Units el dia 12 de juliol de 2016 sobre la creació d’un escut de privacitat entre tots dos.[1]

Segons la Comissió Europea, aquest acord crearà un marc legal en què es protegiran els drets fonamentals de qualsevol persona a la UE les dades personals de la qual es transfereixin als Estats Units, i aportarà claredat jurídica per a les empreses que depenen de transferències transatlàntiques de dades.

Segons el vicepresident de la Comissió Europea, Andrus Ansip, els europeus i els americans disposarem d’un marc sòlid que garanteixi que les transferències esmentades es duguin a terme en millors condicions i més segures.[2]

L’escut de la privacitat UE−EUA es basa en els principis següents:

  • Obligacions rigoroses per a les empreses que treballen amb dades: El Departament de Comerç dels Estats Units durà a terme actualitzacions i revisions periòdiques de les empreses participants, a fi de garantir que segueixin les normes que elles mateixes han subscrit. Si les empreses no compleixen a la pràctica, s’enfronten a sancions i a ser retirades de la llista.
  • Obligacions en matèria de transparència i salvaguardes clares per a l’accés de l’Administració nord-americana: Els Estats Units han donat a la UE garanties que l’accés de les autoritats públiques a efectes d’aplicació de la llei i de seguretat nacional està subjecte a limitacions, salvaguardes i mecanismes de supervisió clars. També per primera vegada, qualsevol persona a la UE tindrà a la seva disposició vies de recurs en la matèria.
  • Protecció eficaç dels drets individuals: Qualsevol ciutadà que consideri que les seves dades s’han utilitzat de forma indeguda en el nou sistema es beneficiarà de diversos mecanismes de resolució de litigis accessibles i assequibles. Els particulars també podran dirigir-se a les seves autoritats nacionals de protecció de dades, que col·laboraran amb la Comissió Federal de Comerç per garantir que les reclamacions dels ciutadans de la UE s’investiguin i resolguin. Si un assumpte no es resol per un mitjà o un altre, estarà previst, en última instància, un mecanisme d’arbitratge.
  • Mecanisme de revisió conjunta anual: El mecanisme farà un seguiment del funcionament de l’escut de la privacitat, inclosos els compromisos i garanties pel que fa a l’accés a les dades a efectes d’aplicació de la llei o de seguretat nacional. La Comissió Europea i el Departament de Comerç dels Estats Units duran a terme l’examen i hi associaran experts nacionals d’intel·ligència dels Estats Units i les autoritats europees de protecció de dades. La Comissió presentarà un informe públic anual al Parlament Europeu i al Consell de la Unió.

Des de la presentació del projecte de l’escut de la privacitat, la Comissió ha tingut en compte els dictàmens de les autoritats europees de protecció de dades, del Supervisor Europeu de Protecció de Dades i del Parlament Europeu a l’hora d’incloure un seguit d’aclariments i millores addicionals. La Comissió Europea i els Estats Units van acordar, en particular, introduir aclariments addicionals sobre la recopilació de dades en bloc, reforçar el mecanisme del Defensor del Poble i introduir obligacions més explícites per a les empreses pel que fa als límits de conservació i de transferències ulteriors.

[1] C/2016/4176 Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield (notified under document C(2016) 4176) (Text with EEA relevance). (2016). EU law and publications. [online] Disponible a: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c183d956-57a6-11e6-89bd-01aa75ed71a1/language-en/format-PDFA1A/source-20824799 [Accés 14.12.2016].

[2] Comissió Europea (2016). La Comissió Europea posa en marxa l’Escut de la privacitat UE-EUA: més protecció per als fluxos de dades transatlàntics. [en línia] Disponible a: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_es.htm [Accés 13.12.2016].

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari