Situació de les drogues a Europa l’any 2019

Segons l’Informe europeu sobre drogues 2019, tendències i novetats, Europa ha experimentat profunds canvis pel que fa als reptes que planteja l’àmbit de les drogues, inclosa l’aparició de més substàncies no controlades.

També s’han observat canvis significatius en el mercat de les drogues i el consum. El mercat està dominat per les substàncies vegetals importades a Europa, i això fa que Europa s’hagi convertit en un mercat en el qual les drogues sintètiques i la producció dintre del continent hagin adquirit més importància.

ESTIMACIONES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA UNIÓN EUROPEAEntre els principals ítems a destacar de l’informe s’inclouen:

 • La globalització i els avenços tecnològics han reconfigurat les qüestions estratègiques que els responsables polítics europeus han de considerar.
 • Actualment, la xifra de persones que sol·liciten per primer cop tractament per consum d’heroïna és baixa en comparació amb els patrons històrics, les taxes de consum per via parenteral han caigut, i la xifra anual de nous casos de VIH atribuïts al consum de drogues per via parenteral s’ha reduït al voltant d’un 40% en els darrers deu anys.
 • L’epidèmia d’opioides que actualment pateixen els Estats Units i el Canadà s’explica pel consum d’opioides sintètics, en particular els derivats del fentanil. Això de moment no passa a Europa, però és motiu de preocupació.
 • Hi ha indicis que la creixent disponibilitat de cocaïna està generant més costos sanitaris. Des de 2014, el nombre de consumidors que inicien tractament per problemes amb la cocaïna, tot i que és relativament baix, ha augmentat més d’un 35%.
 • Les dades actuals sobre la cocaïna a Europa revelen que tant la xifra d’intervencions com les quantitats intervingudes marquen màxims històrics. La cocaïna entra a Europa per nombroses vies i mitjans, però destaca el creixement del tràfic de gran volum en grans ports, per mitjà de contenidors.
 • La producció de drogues sintètiques a Europa, tot i que és difícil de controlar, sembla que està creixent, diversificant-se i tornant-se més innovadora. Això s’observa en virtut de les darreres dades que mostren un increment de les intervencions de productes químics precursors.
 • Els darrers anys s’han desenvolupat noves formes de cànnabis arran dels avenços en les tècniques de cultiu, extracció i producció. Els tipus de plantes establerts tant a Europa com al Marroc –on té origen bona part de la resina de cànnabis que es consumeix a Europa– han començat a ser substituïts per plantes híbrides i de diverses varietats que produeixen cànnabis més potent.
 • Durant l’any 2018, el sistema d’alerta de la UE sobre noves substàncies psicoactives va rebre notificacions de noves substàncies a raó d’una per setmana. Un total de 55 va ser la xifra detectada l’any 2018, similar a la de l’any 2017.
 • Durant l’any 2017, les intervencions de drogues il·legals pels cossos i forces de seguretat va arribar a la xifra d’1,1 milions. Els tres països amb un nombre més elevat d’intervencions van ser Espanya, Regne Unit i França, que sumats representen les dues terceres parts del total d’intervencions a la Unió Europea.
 • L’heroïna és l’opioide més consumit en el mercat de drogues europeu. L’heroïna entra a Europa per quatre rutes principals: la ruta dels Balcans i la ruta meridional, que són les més importants, i també hi ha una ramificació de la ruta meridional que passa per Síria i Iraq, i la ruta septentrional.
 • S’ha produït un cert ressorgiment de l’MDMA, la producció del qual es concentra als Països Baixos i Bèlgica.

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ESN_PDF.pdf

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

The drug situation in Europe in 2019

According to the European report on drugs 2019, trends and developments, Europe has experienced far-reaching changes concerning the challenges caused by the drug world, including the appearance of more non-controlled substances.

Important changes have also been observed in the drug market and its consumption. The market is dominated by plant substances imported into Europe, and this means that Europe has been a market in which synthetic drugs and production within the continent have increased in importance.
ESTIMACIONES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA UNIÓN EUROPEA
These are some of main items stressed by the report:

 • Globalisation and technical advances have reshaped strategic questions that European political leaders have to consider.
 • At the moment, the number of people that require, for the first time, treatment because of cocaine use is low compared with past records, levels of parenteral consumption has fallen, and the annual number of IVH cases attributed to drug consumption via parenteral methods has gone down by about 40% over the last ten years.
 • The opioid epidemic currently affecting the United States and Canada can be put down to the consumption of synthetic opioids, particularly fentanyl derivatives. This is not happening in Europe for the moment, but it is a source of concern.
 • There are signs that the growing availability of cocaine is generating more healthcare costs. Since 2014, the number of consumers that have begun treatment because of problems with cocaine, although this is relatively low, has increased by over 35%.
 • Current data related to cocaine in Europe reveals that both the number of interventions and the quantities intervened have reached a record high. Cocaine enters Europe using different routes and means, but the increase in trafficking in large amounts to large ports, using intermodal containers is particularly noteworthy.
 • The production of synthetic drugs in Europe, although this is difficult to control, seems to be growing, becoming more diversified and more innovative. Recent data shows an increase in the intervention of precursor chemical products, which is noteworthy.
 • Over recent years, new kinds of cannabis have been developed due to advances in cultivation, extraction and production techniques. The types of plants established both in Europe and Morocco –where much of the cannabis resin consumed in Europe is found– have begun to be substituted by hybrid plants and several varieties that produce more potent cannabis.
 • Throughout 2018, the EU warning system regarding news of new psychoactive substances received notifications of new substances once a week. A total of 55 was the figure detected in 2018, similar to that of 2017.
 • In 2017, illegal drug interventions by law enforcement forces reached the figure of 1.1 million. The three countries with the highest number of interventions were Spain, the United Kingdom and France, which together amount to two thirds of the total of interventions in the European Union.
 • Heroin is the opioid that is most consumed in the European drug market. Heroin enters Europe via four main routes: the Balkan route and from the south, which are the most important, and there is also a branching out of the Southern route that passes through Syria and Iraq, and the northern route.
 • There has been a certain resurgence of MDMA, which is mainly produced in the Netherlands and Belgium.

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ESN_PDF.pdf

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

44% of the deaths in traffic accidents in Argentina in 2018 were motorcyclists

Among the principal conclusions of the statistical yearbook of The National Agency for Road Safety of Argentina in 2018, is that 5,472 people died in a traffic accident. Moreover, this problem has an annual cost of over 175 thousand million pesos for the State administration.

Analysts revealed the data on 10th June, Global Road Safety Day, cited traffic accidents as the primary cause of death among people under the age of 35, and the third for the population as a whole. And deaths in traffic accidents involving people under 35 amount to 45% of the total of victims.

The figure of 5,472 deaths in 2018 due to a traffic accident is stated within a context of the temporary framework of monitoring of victims for 30 days after the accident, in accordance with global harmonisation criteria established by the World Health Organisation (WHO). Accordingly, it is known that 71.5% of deaths – 3,914 – took place at the scene of the accident or within 24 hours of the accident.

Apart from deaths in accidents, 64,816 injured casualties were recorded – 7,446 of these being serious – in a total of 81,592 accidents taking place in 2018.

However harsh such data may appear, there are analysts like Carlos Pérez of the ANSV that consider the accident numbers are steadily going down. In 2017 5,611 died while in 2016 there were 5,582 mortal casualties in traffic accidents. He feels that there is a relative but not very significant downward trend, in which “statistics are levelling out before beginning to fall with a more thorough application of appropriate public policies”.

The mortality rate is experiencing the same trend as that referring to loss of human life in accidents. The statistics that express the relationship between the numbers of deaths for each hundred thousand inhabitants from a same geographic unit continued to be balanced: in 2016 the figure was 12.8%, in 2017 it was 12.7% and in 2018 the downward trend continued to 12.3%.

In parallel, the authorities presented the conclusions of a study that related the economic costs of traffic accidents. In this respect, traffic accidents cost the Argentinian State over 175 thousand million Argentinian pesos annually, 1.7% of the Gross Domestic Product.

These data are the result of the calculation of different costs: the loss of productivity because of the person involved, medical and human costs, the property involved and administrative costs.

Another factor that most worries analysts is that mortalities involving those travelling by motorbike in 2018 amounted to 2,350. This data accounts for 43.8% of the total of victims, whereas in 2017 the figure was 38%.

To address such figures, campaigns are being reinforced to oblige motorcyclists and fellow travellers to wear helmets, as well as campaigns to promote the use of the seatbelt. However, there is a noticeable increase in the use of the seatbelt and deaths in car accidents amounted to 1,479, 27.6% of the total.

It is also noteworthy that 78% of deaths in traffic accidents involved men, in contrast with the 22% affecting women.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

El 44% dels 5.472 morts en accident de trànsit a l’Argentina el 2018 eren motociclistes

Entre les principals conclusions de l’anuari estadístic de l’Agència Nacional de Seguretat Viària argentina durant l’any 2018, trobem que 5.472 persones van morir a causa d’un sinistre vial. A més, aquesta problemàtica consumeix anualment més 175 mil milions de pesos de l’Administració estatal.

Els analistes van donar a conèixer les dades el passat 10 de juny, Dia Mundial de la Seguretat Viària, i aquestes situen els accidents de trànsit a l’Argentina com la primera causa de mort en menors de 35 anys, la tercera sobre el total de la població. I és que els morts per sinistres de trànsit menors de 35 anys constitueixen el 45% del total de víctimes.

La xifra de 5.472 morts durant el 2018 com a conseqüència d’un sinistre viari es produeix dins del marc temporal de seguiment de les víctimes fins a 30 dies després de l’accident, d’acord amb el criteri d’harmonització global establert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). D’aquesta manera se sap que el 71,5% de les morts –3.914– van succeir en el lloc dels fets o dintre de les 24 hores posteriors a l’accident.

A part de les morts per accident, es van comptabilitzar 64.816 ferits –7.446 d’aquests greus– en un total de 81.592 sinistres ocorreguts durant el 2018.

Tot i la cruesa d’aquestes dades, hi ha analistes com Carlos Pérez, de l’ANSV, que consideren que les xifres d’accidentalitat s’estan estabilitzant a la baixa. El 2017 van morir 5.611 persones mentre que el 2016 van ser 5.582 les víctimes mortals d’accidents de trànsit. Considera que s’està produint una caiguda relativa tot i que no prou significativa, en el que “seria un anivellament de les estadístiques abans d’iniciar la baixada a través de l’aprofundiment en l’aplicació de polítiques públiques adequades”.

La taxa de mortalitat experimenta el mateix flux que les pèrdues humanes en matèria de sinistralitat. L’estadística que expressa la relació entre la xifra de morts per cada cent mil habitants d’una mateixa unitat geogràfica es va mantenir en els estàndards equilibrats: el 2016 va ser del 12,8%, el 2017, del 12,7% i el 2018 va continuar baixant fins al 12,3%.

En paral·lel, les autoritats van presentar les conclusions d’un estudi que relaciona el cost econòmic de l’accidentalitat de trànsit. En aquest sentit, la sinistralitat viària li costa a l’Estat argentí més de 175 mil milions de pesos argentins anuals, un 1,7% del producte interior brut.

Aquestes dades són fruit del càlcul de diferents costos: el de la pèrdua de productivitat de la persona sinistrada, costos mèdics, humans, a la propietat i els administratius.

Un altre dels fets que més preocupa els analistes és que les víctimes mortals que viatjaven en motocicleta l’any 2018 van ser 2.350. Aquestes dades suposen el 43,8% del total de víctimes, mentre que l’any 2017 va ser del 38%.

Davant d’aquestes dades s’estan reforçant les campanyes per obligar els motociclistes i els acompanyants a utilitzar el casc, juntament amb les campanyes per l’ús del cinturó. Tot i que s’observa un increment en l’ús del cinturó i que els morts que viatjaven en automòbil van ser 1.479, el 27,6% del total.

També destaquen que el 78% dels morts en accident de trànsit són homes, davant del 22% de dones.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

En 2018, 44% des 5 472 morts dans un accident de la route en Argentine étaient des motocyclistes

Dans ses principales conclusions, l’annuaire statistique 2018 de l’Agence nationale de la sécurité routière en Argentine constate que 5 472 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route. De plus, cette problématique coûte annuellement plus de 175 milliards de pesos à l’administration publique.

Ces données, publiées par les analystes le 10 juin dernier, Journée mondiale de la sécurité routière, situent les accidents de la route en Argentine comme la première cause de mortalité chez les moins de 35 ans et la troisième sur le total de la population. En effet, le nombre de morts de moins de 35 ans sur les routes représente 45% du total des victimes.

Ce chiffre de 5 472 morts en 2018, en conséquence d’un accident de la route, est obtenu dans le cadre temporel de suivi des victimes jusqu’à 30 jours après l’accident, conformément au critère d’harmonisation globale établi par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). De cette manière, on sait que 71,5% des morts – 3 914 – se sont produites sur le lieu des faits ou dans les 24 heures après l’accident.

Outre les morts par accident, on a recensé 64 816 blessés – dont 7 446 graves – sur un total de 81 592 sinistres survenus en 2018.

Malgré la sévérité de ces données, certains analystes comme Carlos Pérez de l’ANSV considèrent que les chiffres d’accidentalité se stabilisent à la baisse. En effet, 2017 a enregistré 5 611 morts alors que 2016 a recensé 5 582 victimes mortelles d’un accident de la route. Ce dernier estime qu’on assiste à une chute relative, bien que pas assez significative, dans ce qui « serait un nivellement des statistiques avant d’amorcer une baisse par l’approfondissement dans l’application de politiques publiques adéquates ».

Le taux de mortalité montre le même flux que les pertes humaines en matière de sinistres. La statistique qui exprime le rapport entre le nombre de morts pour cent mille habitants d’une même unité géographique s’est maintenue dans les standards équilibrés : en 2016, on était à 12,8%, en 2017 à 12,7% et en 2018, ce chiffre continue à baisser et atteint 12,3%.

Parallèlement, les autorités ont présenté les conclusions d’une étude qui contemple le coût financier de l’accidentalité routière. Ainsi, les accidents de la route coûte à l’État argentin 175 milliards de pesos argentins annuels, soit 1,7% du produit intérieur brut.

Ces données sont le fruit du calcul des différents coûts : perte de productivité de la personne sinistrée, coûts médicaux, humains, sur la propriété et les agents administratifs.

Un autre aspect qui préoccupe les analystes est que les victimes mortelles se déplaçant à motocyclette étaient en 2018 au nombre de 2 350, un chiffre qui représente 43,8% du total des victimes, alors que 2017 affichait 38%.

Face à ces données, on assiste à un renforcement des campagnes sur le port obligatoire du casque pour les motocyclistes et leurs passagers, parallèlement aux campagnes sur l’utilisation de la ceinture de sécurité, bien qu’on observe une augmentation de son utilisation et qu’on ait recensé un total de 1 479 morts en voiture, soit 27,6% du total.

Ils soulignent aussi que 78% des morts sur la route sont des hommes, contre 22% de femmes.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

El 44% de los 5.472 muertos en accidente de tráfico en Argentina en el 2018 eran motociclistas

Entre las principales conclusiones del anuario estadístico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial argentina durante el año 2018, encontramos que 5.472 personas murieron a causa de un siniestro vial. Además, esta problemática consume anualmente más 175 mil millones de pesos de la Administración estatal.

Los analistas dieron a conocer los datos el pasado 10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y estos sitúan los accidentes de tráfico en Argentina como la primera causa de muerte en menores de 35 años, la tercera sobre el total de la población. Y es que los muertos por siniestros de tráfico menores de 35 años constituyen el 45% del total de víctimas.

La cifra de 5.472 muertos durante el 2018 como consecuencia de un siniestro vial se produce dentro del marco temporal de seguimiento de las víctimas hasta 30 días después del accidente, de acuerdo con el criterio de armonización global establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta manera se sabe que el 71,5% de las muertes –3.914– sucedieron en el lugar de los hechos o dentro de las 24 horas posteriores al accidente.

Aparte de las muertes por accidente, se contabilizaron 64.816 heridos –7.446 de ellos graves– en un total de 81.592 siniestros ocurridos durante el 2018.

A pesar de la crudeza de estos datos, hay analistas como Carlos Pérez, del ANSV, que consideran que las cifras de accidentalidad se están estabilizando a la baja. En el 2017 murieron 5.611 personas mientras que en el 2016 fueron 5.582 las víctimas mortales de accidentes de tráfico. Considera que se está produciendo una caída relativa aunque no lo bastante significativa, en lo que “sería una nivelación de las estadísticas antes de iniciar la bajada a través de la profundización en la aplicación de políticas públicas adecuadas”.

La tasa de mortalidad experimenta el mismo flujo que las pérdidas humanas en materia de siniestralidad. La estadística que expresa la relación entre la cifra de muertes por cada cien mil habitantes de una misma unidad geográfica se mantuvo en los estándares equilibrados: en el 2016 fue del 12,8%, en el 2017, del 12,7% y en el 2018 siguió bajando hasta el 12,3%.

En paralelo, las autoridades presentaron las conclusiones de un estudio que relaciona el coste económico de la accidentalidad de tráfico. En este sentido, la siniestralidad vial le cuesta al Estado argentino más de 175 mil millones de pesos argentinos anuales, un 1,7% del producto interior bruto.

Estos datos son fruto del cálculo de diferentes costes: el de la pérdida de productividad de la persona siniestrada, costes médicos, humanos, en la propiedad y los administrativos.

Otro de los hechos que más preocupa a los analistas es que las víctimas mortales que viajaban en motocicleta en el año 2018 fueron 2.350. Estos datos suponen el 43,8% del total de víctimas, mientras que el año 2017 fue del 38%.

Ante estos datos se están reforzando las campañas para obligar al uso del casco a los motociclistas y los acompañantes, junto con las campañas por el uso del cinturón. A pesar de que se observa un incremento en el uso del cinturón y que los muertos que viajaban en automóvil fueron 1.479, el 27,6% del total.

También destacan que el 78% de los muertos en accidente de tráfico son hombres, ante el 22% de mujeres.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Informe sobre la violencia y el incivismo en el fútbol amateur en Francia

El Observatorio Nacional de la Delincuencia y de las Respuestas Penales (ONDRP) de Francia ha publicado el informe anual sobre la violencia y el incivismo en el fútbol amateur en el periodo 2017-2018. De acuerdo con el estudio, en el 1,8% de los partidos jugados se registraron incidentes violentos o incívicos.

Desde el año 2007, el Observatorio Nacional de la Delincuencia y de las Respuestas Penales presenta un informe anual sobre la violencia y el incivismo en el fútbol amateur. El estudio analiza los datos aportados por la Federación Francesa de Fútbol, que registra los incidentes violentos o incívicos en una aplicación informática (“Observatorio de los comportamientos”).

A partir del conocimiento obtenido del análisis de los datos se llevan a cabo varias medidas preventivas. Así, cuando en un partido tienen lugar actos violentos, se registra y queda calificado como un “partido sensible” y, en futuros encuentros, se despliegan medios de seguridad suplementarios con el fin de prevenir actos delictivos. Por otra parte, la Federación Francesa de Fútbol lleva a cabo varias acciones a partir de los datos obtenidos, como el Programa Educativo Federal (PEF), un conjunto de fichas educativas a disposición de los educadores para dar a conocer los beneficios del deporte, respetando las reglas.

De acuerdo con el balance presentado, se han reportado incidentes violentos o incívicos en 11.335 partidos, el 1,8% del total, lo que representa un leve incremento del 0,2% respecto del periodo 2017-2018. Este incremento, sin embargo, podría estar relacionado con una precisión mayor a la hora de registrar los incidentes más que a un incremento de los hechos violentos.

En la mayoría de los casos, el acto violento más grave lo cometió un jugador (89%), en un 5%, los dirigentes de los equipos y en un 3%, los espectadores. Si se analiza el club de procedencia de los agresores los datos están muy igualados: el 47% de los agresores provenían del equipo visitante, el 46%, del equipo local y en un 6% de los casos se trataba de personas de los dos clubs.

Con respecto a la naturaleza de las agresiones, en cerca de la mitad de los casos (el 49%) el hecho más grave fue una agresión verbal, de las cuales un 9% fueron amenazas. El 45% de los incidentes violentos registrados fueron agresiones físicas. Hay que destacar que en este periodo se han registrado 9 agresiones con arma, lo que representa menos del 1% del total. Por otra parte, en 76 partidos, de un total de 11.335, el incidente más grave fue de carácter racista o discriminatorio.

Les violences et les incivilités dans le football amateur – saison 2107-2018

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

 

Report on violence and anti-social behaviour in amateur football in France

The National Observatory of Crime and Penal Response (ONDRP) of France has published the annual report on violence and anti-social behaviour in amateur football during the 2017-2018 period. In accordance with the study, 1.8% of the games played recorded violent and anti-social incidents.

Since 2007, the National Observatory of Crime and Penal Response has presented an annual report on violence and anti-social behaviour in amateur football. The study analyses the data provided by the French Football Federation, which records violent and anti-social incidents with a computer application (“Behaviour Observatory”).

Based on the knowledge obtained from the analysis of the data, different preventive measures are put into operation. Therefore, when there is violence during a match, it is recorded and given the “sensitive match” qualification and, for future fixtures, supplementary security measures will be employed to prevent criminal acts. Furthermore, the French Football Federation carries out different actions based on the data gathered, like the Federal Educational Programme (PEF), a set of educational files at the disposal of educators in order to draw attention to the benefits of sports, while abiding by the rules.

In accordance with the balance presented, violent or anti-social incidents have been recorded at 11,335 matches, 1.8% of the total, which represents a slight rise of 0.2% when compared with 2017-2018. This increase, however, could be related to a better precision when recording incidents rather than a rise in acts of violence.

In most cases, the most violent act was committed by a player (89%), in 5% of cases, the team’s coaches and in 3% of cases, spectators. The data is very similar when comparing teams playing at home or away, 47% of the aggressors are with the visiting team, and 46% with the local team and in 6% of cases those involved were from both teams.

Regarding the nature of the aggressions, in nearly half of the cases (49%) the most serious incident involved verbal aggression, of which 9% were threats. 45% of the violent incidents involved physical aggression. It must be stressed that during this period 9 aggressions involving weapons were recorded, amounting to less than 1% of the total. Moreover, in 76 matches, of a total of 11,335, the most serious incident was of a racist or discriminatory nature.

Les violences et les incivilités dans le football amateur – saison 2107-2018

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

Rapport sur la violence et les incivilités dans le football amateur en France

En France, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a publié son rapport annuel sur la violence et les incivilités dans le football amateur pour la saison 2017-2018. Selon l’étude, 1,8% des matchs joués ont enregistré des incidents violents ou des actes d’incivilité.

Depuis 2007, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales émet un rapport annuel sur les violences et incivilités dans le football amateur. L’étude analyse les données fournies par la Fédération française de de football qui recense les incidents violents et les actes d’incivilité moyennant une application informatique (« Observatoire des comportements »).

Sur la base de l’analyse des données obtenues, certaines mesures préventives sont mises en place. Lorsque se produisent des actes violents au cours d’un match, ils sont enregistrés et le match est qualifié de « sensible » ; ainsi, lors de futures rencontres, des moyens de sécurité supplémentaires seront déployés pour prévenir les agissements répréhensibles. D’autre part, la Fédération française de football met en œuvre diverses actions à partir des données collectées, notamment le Programme éducatif fédéral (PEF), une série de fiches éducatives mises à la disposition des éducateurs pour enseigner les avantages du sport dans le respect des règles.

Le bilan présenté a rapporté des incidents violents ou des actes d’incivilité dans 11 335 matchs, soit 1,8% du total, ce qui montre une légère hausse de 0,2% par rapport à la saison précédente. Cette augmentation pourrait toutefois être due à une plus grande précision dans l’enregistrement des incidents, plus qu’à une hausse réelle des actes violents.

Dans la plupart des cas, l’acte violent le plus grave a été commis par un joueur (89%), dans 5% des cas par les dirigeants des équipes et dans 3% des cas par les spectateurs. Lorsqu’on observe le club de provenance des agresseurs, les données sont très équilibrées : 47% des agresseurs chez les visiteurs, 46% chez les locaux et 6% issus des deux camps.

Quant à la nature de l’agression, dans presque la moitié des cas, l’acte le plus grave était l’agression verbale (49%), dont 9% étaient des menaces. 45% des incidents violents recensés étaient des agressions physiques. Soulignons que, sur cette saison, 9 agressions par arme ont été enregistrées, ce qui représente moins de 1% du total. Par ailleurs, dans 76 matchs, sur un total de 11 335, l’incident le plus grave était à caractère raciste ou discriminatoire.

Les violences et les incivilités dans le football amateur – saison 2107-2018

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Informe sobre la violència i l’incivisme al futbol amateur a França

L’Observatori Nacional de la Delinqüència i de les Respostes Penals (ONDRP) de França ha publicat l’informe anual sobre la violència i l’incivisme al futbol amateur en el període 2017-2018. D’acord amb l’estudi, en l’1,8% dels partits jugats es van registrar incidents violents o incívics.

Des de l’any 2007, l’Observatori Nacional de la Delinqüència i de les Respostes Penals presenta un informe anual sobre la violència i l’incivisme al futbol amateur. L’estudi analitza les dades aportades per la Federació Francesa de Futbol, que registra els incidents violents o incívics en una aplicació informàtica (“Observatori dels comportaments”).

A partir del coneixement obtingut de l’anàlisi de les dades es porten a terme diverses mesures preventives. Així, quan en un partit tenen lloc actes violents, es registra i queda qualificat com un “partit sensible” i, en futurs enfrontaments, s’hi despleguen mitjans de seguretat suplementaris per tal de prevenir actes delictius. D’altra banda, la Federació Francesa de Futbol porta a terme diverses accions a partir de les dades obtingudes, com ara el Programa Educatiu Federal (PEF), un conjunt de fitxes educatives a disposició dels educadors per tal de donar a conèixer els beneficis de l’esport, tot respectant les regles.

D’acord amb el balanç presentat, s’han reportat incidents violents o incívics en 11.335 partits, l’1,8% del total, la qual cosa representa un lleu increment del 0,2% respecte del període 2017-2018. Aquest increment, però, podria estar relacionat amb una precisió més gran a l’hora de registrar els incidents més que no pas a un increment dels fets violents.

En la majoria dels casos, l’acte violent més greu el va cometre un jugador (89%), en un 5%, els dirigents dels equips i en un 3%, els espectadors. Si s’analitza el club de procedència dels agressors les dades estan molt igualades: el 47% dels agressors provenien de l’equip visitant, el 46%, de l’equip local i en un 6% dels casos es tractava de persones dels dos clubs.

Pel que fa a la naturalesa de les agressions, en prop de la meitat dels casos (el 49%) el fet més greu va ser una agressió verbal, de les quals un 9% van ser amenaces. El 45% dels incidents violents registrats van ser agressions físiques. Cal destacar que en aquest període s’han registrat 9 agressions amb arma, la qual cosa representa menys de l’1% del total. D’altra banda, en 76 partits, d’un total d’11.335, l’incident més greu va ser de caràcter racista o discriminatori.

Les violences et les incivilités dans le football amateur – saison 2107-2018

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français