32 alcaldes colombians palesen la seva preocupació en matèria de seguretat ciutadana

329.- 29658304984_d35f7b617c_bEls alcaldes de les 32 ciutats capitals de Colòmbia es van reunir amb el Ministeri de Defensa per exposar i coordinar les principals necessitats en matèria de seguretat ciutadana. I és que la seguretat ciutadana s’ha convertit en la principal preocupació dels alcaldes agrupats en el gremi que els representa, Asocapitales.

Els batlles demanen al Ministeri de Defensa un treball coordinat per donar compliment a cinc propostes específiques:

– Mesures relacionades amb la reducció dels homicidis.

– Eines per a les mobilitzacions ciutadanes.

– Redisseny dels models de seguretat.

– Drogoaddicció com un problema de salut mental.

– Massificació a les presons.

L’alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, va ser l’escollit per representar els alcaldes davant del Ministeri de Defensa. Els alcaldes consideren que estan davant d’una epidèmia del delicte, circumstància que castiga la salut, la vida i el patrimoni dels ciutadans i davant la qual qualsevol iniciativa que hi posi remei serà benvinguda. En aquesta línia, l’alcalde de Valle del Cauca va anunciar que la seva ciutat aplicarà estratègies com les que es van implementar a Medellín: un fons per a recompenses que ajudi a capturar els responsables dels crims.

Els alcaldes consideren que cal construir millors polítiques d’atenció integral, amb educació, cultura i esport i oposar-se radicalment a aquells adults que utilitzen joves per al delicte. Davant d’això proposen que cada municipi hauria de tenir la seva pròpia taula de diàleg.

Una altra demanda dels alcaldes és la necessitat de redissenyar el pla nacional de vigilància per quadrants de la Policia Nacional. Consideren que cal tenir en compte la idiosincràsia, la cultura i la fenomenologia del delicte de cada ciutat a l’hora de dotar i planificar plantilles de policia.

Pel que fa al consum de drogues, els alcaldes volen que el problema sigui assumit com un problema de salut mental. Aleshores caldrà aplicar polítiques integrals per a l’atenció dels dependents. L’objectiu, segons els alcaldes, seria tenir espais públics ordenats i segurs, la transformació de les zones de la por, i un ambient sa i segur per tothom.

Finalment, des d’Asocapitales han fet arribar la seva preocupació al Govern pel que passa a les presons i als Centres de Reacció Immediata (URI), a més de fer palesa la incapacitat financera per a la construcció de nous centres penitenciaris.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

32 Colombian mayors voice their concerns about the safety of their citizens

329.- 29658304984_d35f7b617c_bThe mayors of the 32 Colombian district capitals met with the Ministry of Defence to set out and coordinate their priority requirements for public safety. The mayors, represented by the Asocapitales guild, say that public safety is now their most pressing concern.

They want the Ministry of Defence to provide a coordinated response to the problem by addressing five specific issues:

– Measures to reduce homicides

– Tools for dealing with public demonstrations

– Redesigned security models

– The treatment of drug addiction as a mental health issue

– Overcrowding in prisons

The mayor of Cali, Jorge Ivan Ospina, was chosen to represent the mayors at the Ministry of Defence. The mayors state that they are facing a crime epidemic which threatens the health, lifestyle and wealth of their citizens, and that any initiative to tackle the problem would be welcome. With this in mind, the mayor of Valle del Cauca announced that his city would be setting up a reward fund to help capture criminals, a strategy previously employed in Medellín.

The mayors argue the need for more comprehensive policies to be rolled out through education, culture and sport, and say that radical opposition to adults who use minors for criminal purposes must be forthcoming. One of their proposals is that every municipality should have a dedicated public safety task force.

Another is that the national surveillance guidelines for police precincts be redesigned. They believe that when planning and drafting policing methods, the idiosyncrasies, culture and crime phenomena of each city must be considered.

With regard to drug use, the mayors want to see the problem treated as a mental health issue, arguing that comprehensive policies on addiction are required. The objective, according to the mayors, is to see order and security on the streets and transform no-go areas into safe and secure environments for all.

Lastly, the Asocapitales guild made the Government aware of their concerns about the situation in both prisons and Immediate Reaction Units (URI), as well as raising the issue of a lack of funding for building new penitentiary facilities.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

Cau en picat la xifra d’empresonats als Països Baixos

328 PRESONSEls Països Baixos han tancat 23 presons en cinc anys i tenen la tercera taxa d’empresonament més baixa d’Europa amb 54,4 interns per cada 100.000 habitants. Les presons han estat reconvertides en centres d’asil temporal, habitatges o hotels.

El sistema judicial holandès està disminuint la població penitenciària gràcies, en part, a programes de rehabilitació per a persones amb problemes de salut mental.

Hi ha perfils de persones sota tractament psiquiàtric que són beneficiàries d’una tendència que creix als Països Baixos, i és la d’evitar que les persones entrin a la presó a menys que sigui estrictament necessari. Entre les claus hi ha, sobretot, un exitós programa que ofereix cures comunitàries als qui pateixen problemes psiquiàtrics.

Aquest programa persegueix dos objectius: prevenir un nou delicte i alleujar el patiment psiquiàtric i els problemes socials que aquest comporta. Moltes vegades es tracta de persones amb vulnerabilitat psicòtica, autisme o dificultats greus en l’aprenentatge que sovint es combinen amb seriosos desordres de la personalitat, addiccions, problemes financers, problemes d’habitatge o de vincles familiars, i que acostumen a estar traumatitzades.

Segons WODC, centre de recerca i documentació del Ministeri de Justícia, el nombre de sentències de presó aplicades en el país ha disminuït de les 42.000 el 2008 a 31.000 el 2018. A aquesta xifra cal sumar-hi una disminució de dos terços de les condemnes a joves i un descens en els delictes registrats en el mateix període del 40%, fins a 785.000 il·lícits el 2018. Paral·lelament, un altre dels factors seria el de les sentències fora del sistema judicial, com podrien ser les multes o l’ús de la mediació.

A més, existeix un programa de rehabilitació psicològica anomenat TBS. Forma part del sistema de justícia criminal per a persones que no poden assumir la responsabilitat dels seus actes o només poden fer-ho de manera parcial.

Els beneficiaris del TBS han d’haver comès un crim amb una condemna mínima de 4 anys de presó i tenir un gran risc de reincidència. El programa treballa específicament en la seva reinserció. Si es creu que això no serà possible o l’intern no coopera, poden ser transferits a una presó d’alta seguretat.

El sistema de justícia criminal considera que tot i que les condemnes a presó poden semblar el mètode més lògic i efectiu per millorar la seguretat, la veritat és que només ajuda a crear criminals més perillosos. Davant d’això, consideren que hi ha mètodes menys agressius capaços d’obtenir resultats més duradors i positius per a la reinserció de les persones que cometen delictes.

Conclouen que les presons imposen una manera de viure institucionalitzada i molt controlada que no té res a veure amb el món real. A més, les persones joves tenen pitjors experiències a la presó.

Deixar de considerar l’empresonament com la solució estàndard per a la delinqüència pot permetre la recerca de mesures preventives més eficaces.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

Cae en picado la cifra de encarcelados en los Países Bajos

328 PRESONSLos Países Bajos han cerrado 23 prisiones en cinco años y tienen la tercera tasa de encarcelamiento más baja de Europa con 54,4 internos por cada 100.000 habitantes. Las prisiones han sido reconvertidas en centros de asilo temporal, viviendas u hoteles.

El sistema judicial holandés está disminuyendo la población penitenciaria gracias, en parte, a programas de rehabilitación para personas con problemas de salud mental. Hay perfiles de personas bajo tratamiento psiquiátrico que son beneficiarias de una tendencia que crece en los Países Bajos, y es la de evitar que las personas entren en prisión a menos que sea estrictamente necesario. Entre las claves está, sobre todo, un exitoso programa que ofrece cuidados comunitarios a los que sufren problemas psiquiátricos.

Este programa persigue dos objetivos: prevenir un nuevo delito y aliviar el sufrimiento psiquiátrico y los problemas sociales que este comporta. Muchas veces se trata de personas con vulnerabilidad psicótica, autismo o dificultades graves en el aprendizaje que a menudo se combinan con serios desórdenes de la personalidad, adicciones, problemas financieros, problemas de vivienda o de vínculos familiares, y que acostumbran a estar traumatizadas.

Según WODC, centro de investigación y documentación del Ministerio de Justicia, el número de sentencias de prisión aplicadas en el país ha disminuido de las 42.000 en 2008 a 31.000 en 2018. A esta cifra hay que sumarle una disminución de dos tercios de las condenas a jóvenes y un descenso en los delitos registrados en el mismo periodo del 40%, hasta 785.000 ilícitos en el 2018. Paralelamente, otro de los factores sería el de las sentencias fuera del sistema judicial, como podrían ser las multas o el uso de la mediación.

Además, existe un programa de rehabilitación psicológica denominado TBS. Forma parte del sistema de justicia criminal para personas que no pueden asumir la responsabilidad de sus actos o solo pueden hacerlo de manera parcial.

Los beneficiarios del TBS tienen que haber cometido un crimen con una condena mínima de 4 años de prisión y tener un gran riesgo de reincidencia. El programa trabaja específicamente en su reinserción. Si se cree que eso no será posible o el interno no coopera, pueden ser transferidos a una prisión de alta seguridad.

El sistema de justicia criminal considera que aunque las condenas en la prisión pueden parecer el método más lógico y efectivo para mejorar la seguridad, la verdad es que solo ayuda a crear criminales más peligrosos. Ante esto, consideran que hay métodos menos agresivos capaces de obtener resultados más duraderos y positivos para la reinserción de las personas que cometen delitos.

Concluyen que las prisiones imponen una manera de vivir institucionalizada y muy controlada que no tiene nada que ver con el mundo real. Además, las personas jóvenes tienen peores experiencias en la prisión.

Dejar de considerar el encarcelamiento como la solución estándar para la delincuencia puede permitir la búsqueda de medidas preventivas más eficaces.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

 

Le nombre de personnes incarcérées aux Pays-Bas chute

328 PRESONSLes Pays-Bas ont fermé 23 prisons en cinq ans et présentent le troisième taux d’incarcération le plus bas d’Europe, avec 54,4 détenus pour 100 000 habitants. Les prisons ont été reconverties en centres d’accueil pour l’asile temporaire, en résidences ou en hôtels.

Le système judiciaire néerlandais diminue la population carcérale, en partie grâce à des programmes de réhabilitation pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Il existe des profils de personnes sous traitement psychiatrique qui bénéficient d’une tendance qui se développe aux Pays-Bas. Il s’agit d’un moyen d’éviter l’incarcération si cela n’est pas strictement nécessaire. L’un des éléments clés de cette tendance est un programme de soins communautaires concluant pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques.

Le programme a deux objectifs : éviter un nouveau crime et atténuer les symptômes psychiatriques et les problèmes sociaux qui en résultent. Il s’agit souvent de personnes traumatisées, vulnérables à la psychose, souffrant d’autisme ou atteintes de graves troubles de l’apprentissage, qui sont souvent accompagnés de graves troubles de la personnalité, d’addictions et de problèmes financiers, de logement ou de liens familiaux.

Selon le Centre de recherche et de documentation du ministère de la Justice des Pays-Bas (WODC), le nombre de condamnations prononcées dans le pays est passé de 42 000 en 2008 à 31 000 en 2018. Il faut ajouter à ce chiffre une diminution de deux tiers des condamnations de jeunes et une baisse de 40 % des crimes enregistrés au cours de la même période, avec 785 000 délits en 2018. En parallèle, les condamnations en dehors du système judiciaire, telles que les amendes ou le recours à la médiation, en seraient un autre facteur.

De plus, il existe un programme de réadaptation psychologique appelé TBS. Il fait partie du système de justice pénale pour les personnes qui ne peuvent pas assumer la responsabilité de leurs actes ou qui ne le font que partiellement.

Les bénéficiaires du TBS doivent avoir commis un crime sanctionné d’une peine minimale de 4 ans de prison et présenter un risque de récidive important. Le programme se concentre sur leur réinsertion. Si cela semble impossible ou si le détenu ne coopère pas, ce dernier pourra être transféré dans une prison de haute sécurité.

Le système de justice pénale estime que si l’incarcération peut à première vue sembler la méthode la plus logique et la plus efficace pour améliorer la sécurité, celle-ci ne fait que contribuer à créer des criminels plus dangereux. Il considère qu’il existe des méthodes moins agressives pouvant fournir des résultats plus durables et plus positifs dans le cadre de la réinsertion des personnes qui commettent des délits.

Il souligne également que les prisons imposent un mode de vie institutionnalisé et très contrôlé qui n’a rien à voir avec le monde réel. De plus, les jeunes vivent généralement leurs expériences les plus négatives en prison.

Le fait de ne plus considérer l’incarcération comme la solution standard contre la délinquance peut permettre de rechercher des mesures préventives plus efficaces.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Prison population plummets in the Netherlands

328 PRESONSThe Netherlands has closed 23 prisons in five years and has the third-lowest incarceration rate in Europe, with 54.4 incarcerations for every 100,000 inhabitants. The prisons have been converted into temporary asylum centres, housing and hotels.

The Dutch judicial system’s success in reducing its prison population can be partly attributed to rehabilitation programmes for people with mental health problems.

Certain people undergoing psychiatric treatment are the beneficiaries of a growing trend in the country; avoid sending people to prison unless it’s absolutely necessary. One of the key aspects of this is a successful programme of care in the community for people with psychiatric problems.

The programme has two aims: to prevent another crime, and to alleviate psychiatric suffering and the social problems that accompany it. The programme regularly deals with patients suffering from psychotic vulnerability, autism or severe learning difficulties which are often combined with serious personality disorders, addictions, financial problems, housing and family-related issues. They are frequently traumatised.

According to the Justice Ministry’s WODC Research and Documentation Centre, the number of prison sentences imposed in the country has fallen from 42,000 in 2008 to 31,000 in 2018. Furthermore, the country has seen a two-thirds drop in jail terms for young offenders, and registered crimes also fell by 40% during the same period, to 785,000 illicit in 2018. Another contributing factor is the increased use of non-judicial penalties such as fines or the use of court-ordered mediation.

There’s also a psychological rehabilitation programme known as TBS. TBS forms part of the criminal justice system but deals specifically with people who can be held not accountable or only partly accountable for their actions.

People eligible to be considered under TBS must have committed a crime which carries a minimum prison sentence of four years and have a high chance of re-offending. The programme concentrates on their reintegration into society. If this is not deemed possible, or they refuse to cooperate, they can be transferred to a high-security prison.

The criminal justice system takes the view that although prison sentences may appear to be the most logical and efficient way to improve security, the truth is that it only helps to create even more dangerous criminals. With this in mind, it believes that less aggressive methods are capable of achieving longer-lasting results and make it easier for people who have committed a crime to reintegrate into society successfully.

It concludes that life in prison is institutionalised, tightly controlled, and therefore nothing like life in the real world. Younger people also tend to be the ones that suffer the most in prison.

Changing our perspective on imprisonment as the standard solution for crime allows us to research more effective preventative measures.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

Creix en volum i complexitat el mercat de drogues a Europa

327 DROGUESDurant els primers dies del mes de desembre de 2019 va tenir lloc la 3a Conferència internacional sobre drogues a Europa a la seu de l’Europol, amb la participació de més de 150 delegats d’estats membres de la UE, països tercers associats i 9 organitzacions internacionals.

La conferència es va centrar en el fet que la situació de les drogues a Europa està en expansió quant a volum i complexitat, mentre que el subministrament va augmentant en totes les tipologies d’estupefaents.

Tendències tractades a la conferència
• Grups de criminalitat organitzada: el nombre de grups criminals identificats que actuen a la UE el 2019 se situa en més de 5.000 i van sorgint nous tipus de grups criminals organitzats.
• Escala del mercat de les drogues: es considera que el mercat de les drogues és el mercat criminal més gran de la UE, amb més del 35% dels grups criminals actius que participen en la producció, el tràfic, la distribució i la venda de drogues.
• Subministrament i tràfic: l’Europol palesa un clar augment de l’oferta i el tràfic de drogues i la UE no només és un centre de producció de drogues sintètiques, sinó també un mercat clau per a la cocaïna. Un dels principals mètodes de transport de cocaïna a la UE és a través de l’entrada de contenidors.
• Violència: està augmentant la violència relacionada amb els enfrontaments entre grups criminals.
• Terrorisme: hi ha evidències clares fora de la UE dels ingressos generats per alguns grups criminals organitzats implicats en el tràfic de drogues vinculats al terrorisme.
• Víctimes mortals: les morts per drogues a Europa afecten majoritàriament els membres més joves i més vulnerables de la societat.
• Recuperació d’actius: malgrat la completa legislació sobre blanqueig de capitals als estats membres de la UE, els resultats dels actius pel que fa a les recuperacions es mantenen en un nivell extremadament baix. Dels milers de milions d’euros que genera el comerç il·lícit de drogues a Europa, només se’n confisca l’1% i cal fer més per abordar aquesta situació. El resultat és un nombre creixent de grups criminals amb beneficis significativament més elevats, que es poden utilitzar per finançar altres operacions il·lícites i infiltrar-se en estructures legítimes empresarials.

Resposta de la policia
La policia ha d’afrontar aquest desenvolupament i ha d’invertir molt en donar suport a les investigacions relacionades amb drogues a Europa. Això ha d’incloure una millora del procés d’orientació contra els delinqüents, que constitueixen el risc més gran del crim organitzat a la UE i més enllà.
L’estratègia Europol 2020+ té com a objectiu apropar els serveis operatius de l’Europol a les activitats investigadores dels estats membres de la UE, millorar la qualitat de la informació a les bases de dades de l’Europol i garantir un suport operatiu àgil.
L’estratègia de la UE sobre el crim organitzat
Durant la conferència, es va debatre sobre la necessitat de tenir una estratègia pròpia de la UE per al crim organitzat i es va recomanar que aquesta estratègia tractés els aspectes següents:
• Prioritzar els esforços operatius de la llei contra grups de crim organitzat de gran risc a la UE mitjançant un procés de selecció d’objectius d’alt valor establert pels estats membres amb el suport de l’Europol.
• Afrontar millor el xifratge de les comunicacions i altres mètodes nous relacionats amb la tecnologia utilitzats per grups de crim organitzat.
• Augmentar la cooperació operativa amb Sud-amèrica i altres països rellevants per a la UE, ja que és essencial per abordar el tràfic de drogues en general i el comerç de cocaïna en determinats casos.
• Trobar una solució per a les incoherències respecte al marc legal i els processos de treball sobre el tràfic de drogues i altres investigacions internacionals relacionades amb el crim organitzat a la UE.
• Posar el focus en el comís de béns delictius al carrer.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Le marché de la drogue gagne en volume et en complexité en Europe

327 DROGUESPendant les premiers jours du mois de décembre 2019 a eu lieu la 3e conférence internationale sur les drogues en Europe au siège d’Europol, avec la participation de plus de 150 délégués d’États membres de l’UE, de pays tiers partenaires et de 9 organisations internationales.

La conférence a mis l’accent sur le fait que la situation des drogues en Europe gagne en volume et en complexité, et que l’offre de tous les types de stupéfiants augmente.

Les tendances abordées lors de la conférence
• Les groupes de crime organisé : en 2019, le nombre de groupes criminels opérant dans l’UE identifiés était supérieur à 5 000, et de nouveaux types de groupes de crime organisé ont fait leur apparition.
• L’ampleur du marché de la drogue : le marché de la drogue est considéré comme le plus grand marché criminel de l’UE, plus de 35 % des groupes criminels actifs étant impliqués dans la production, le trafic, la distribution et la vente de drogue.
• L’offre et le trafic : Europol a observé une forte augmentation de l’offre et du trafic de drogue, et l’UE est non seulement un centre de production de drogues de synthèse, mais aussi un marché clé pour la cocaïne. L’une des principales méthodes de transport de la cocaïne vers l’UE sont les conteneurs.
• La violence : la violence liée aux affrontements entre groupes criminels augmente.
• Le terrorisme : en dehors de l’UE, il existe des preuves qu’une partie des revenus générés par certains groupes de crime organisé impliqués dans le trafic de drogue sont liés au terrorisme.
• Les victimes mortelles : les décès liés à la drogue en Europe touchent principalement les membres les plus jeunes et les plus vulnérables de la société.
• Le recouvrement des avoirs : bien qu’il existe des lois complètes sur le blanchiment d’argent dans les États membres de l’UE, les résultats en matière de recouvrement des avoirs sont extrêmement faibles. Sur les milliards d’euros générés par le commerce de drogues illicites en Europe, seulement 1 % est confisqué, et il reste encore beaucoup à faire pour remédier à cette situation. Il en résulte un nombre croissant de groupes criminels réalisant des bénéfices très élevés, qui peuvent être utilisés pour financer d’autres opérations illicites et infiltrer des structures d’entreprise légales.

 

La réponse de la police
La police doit faire face à cette évolution en investissant massivement dans les enquêtes liées à la drogue en Europe. Il s’agit notamment d’améliorer le processus de ciblage des grands criminels, qui constituent le principal risque de crime organisé dans l’UE et au-delà.
La stratégie Europol 2020+ a pour objectif de rapprocher les services opérationnels d’Europol des activités de recherche des États membres de l’UE, d’améliorer la qualité des informations contenues dans les bases de données d’Europol et de garantir un soutien opérationnel souple.
La stratégie de l’UE contre le crime organisé
Pendant la conférence, le besoin d’une stratégie propre à l’UE pour lutter contre le crime organisé a été discuté, et il a été recommandé que cette stratégie aborde les points suivants :
• donner la priorité aux efforts opérationnels d’application de la loi contre les groupes de crime organisé à haut risque dans l’UE au moyen d’un processus de ciblage établi par les États membres avec le soutien d’Europol ;
• mieux gérer le chiffrement des communications et d’autres nouvelles méthodes technologiques utilisées par les groupes de crime organisé ;
• accroître la coopération opérationnelle avec l’Amérique du Sud et d’autres pays pertinents pour l’UE, car celle-ci est essentielle pour lutter contre le trafic de drogue en général et le commerce de la cocaïne dans certains cas ;
• trouver une solution aux incohérences avec le cadre juridique et les processus de travail sur le trafic de drogue et d’autres enquêtes internationales liées au crime organisé dans l’UE ;
• se concentrer sur la confiscation des avoirs criminels.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Crece en volumen y complejidad el mercado de drogas en Europa

327 DROGUESDurante los primeros días del mes de diciembre de 2019 tuvo lugar la 3ª Conferencia internacional sobre drogas en Europa en la sede de Europol, con la participación de más de 150 delegados de estados miembros de la UE, países terceros asociados y 9 organizaciones internacionales.

La conferencia se centró en el hecho de que la situación de las drogas en Europa está en expansión en cuanto a volumen y complejidad, mientras que el suministro va aumentando en todas las tipologías de estupefacientes.

Tendencias tratadas en la conferencia
• Grupos de criminalidad organizada: el número de grupos criminales identificados que actúan en la UE en el 2019 se sitúa en más de 5.000 y van surgiendo nuevos tipos de grupos criminales organizados.
• Escala del mercado de las drogas: se considera que el mercado de las drogas es el mayor mercado criminal de la UE, con más del 35% de los grupos criminales activos que participan en la producción, el tráfico, la distribución y la venta de drogas.
• Suministro y tráfico: Europol manifiesta un claro aumento de la oferta y el tráfico de drogas y la UE no solo es un centro de producción de drogas sintéticas, sino también un mercado clave para la cocaína. Uno de los principales métodos de transporte de cocaína en la UE es a través de la entrada de contenedores.
• Violencia: está aumentando la violencia relacionada con los enfrentamientos entre grupos criminales.
• Terrorismo: hay evidencias claras fuera de la UE de los ingresos generados por algunos grupos criminales organizados implicados en el tráfico de drogas vinculados al terrorismo.
• Víctimas mortales: las muertes por drogas en Europa afectan mayoritariamente a los miembros más jóvenes y más vulnerables de la sociedad.
• Recuperación de activos: a pesar de la completa legislación sobre blanqueo de capitales en los estados miembros de la UE, los resultados de los activos con respecto a las recuperaciones se mantienen en un nivel extremadamente bajo. De los millares de millones de euros que genera el comercio ilícito de drogas en Europa, solo se confisca el 1% y hay que hacer más para abordar esta situación. El resultado es un número creciente de grupos criminales con beneficios significativamente más elevados, que se pueden utilizar para financiar otras operaciones ilícitas e infiltrarse en estructuras legítimas empresariales.

Respuesta de la policía
La policía tiene que afrontar este desarrollo y tiene que invertir mucho en proporcionar apoyo a las investigaciones relacionadas con drogas en Europa. Esto tiene que incluir una mejora del proceso de orientación contra los delincuentes, que constituyen el mayor riesgo del crimen organizado en la UE y más allá.
La estrategia Europol 2020+ tiene como objetivo acercar los servicios operativos de Europol a las actividades investigadoras de los estados miembros de la UE, mejorar la calidad de la información en las bases de datos de Europol y garantizar un apoyo operativo ágil.
La estrategia de la UE sobre el crimen organizado
Durante la conferencia, se debatió sobre la necesidad de tener una estrategia propia de la UE para el crimen organizado y se recomendó que esta estrategia tratara los aspectos siguientes:
• Priorizar los esfuerzos operativos de la ley contra grupos de crimen organizado de gran riesgo en la UE mediante un proceso de selección de objetivos de alto valor establecido por los estados miembros con el apoyo de Europol.
• Afrontar mejor la encriptación de las comunicaciones y otros métodos nuevos relacionados con la tecnología utilizados por grupos de crimen organizado.
• Aumentar la cooperación operativa con Sudamérica y otros países relevantes para la UE, ya que es esencial para abordar el tráfico de drogas en general y el comercio de cocaína en determinados casos.
• Encontrar una solución para las incoherencias con respecto al marco legal y los procesos de trabajo sobre el tráfico de drogas y otras investigaciones internacionales relacionadas con el crimen organizado en la UE.
• Poner el foco en el decomiso de bienes delictivos en la calle.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

The European drugs market is growing in scale and complexity

327 DROGUESDuring the first few days of December 2019, over 150 delegates from EU Member States, third partner countries and nine international organisations gathered at Europol’s headquarters for the 3rd international conference on drugs in Europe.

The conference focused on the worsening drug problem in Europe, which is expanding in both scale and complexity as supply increases across all types of narcotics.

Trends discussed at the conference
• Organised crime groups: There are more than 5,000 identified criminal groups operating in the EU in 2019 and new types of organised crime groups continue to emerge.
• Scale of the drugs market: The drugs market is thought to be the most significant criminal market in the EU, with more than 35% of active criminal groups dealing in the production, trafficking, distribution or selling of drugs.
• Supply and trafficking: Europol has detected a definite increase in the supply and traffic of drugs, with the EU being not only a hub for the production of synthetic drugs but also a key market for cocaine. One of the most popular methods used by smugglers to traffic cocaine into the EU is shipping containers.
• Violence: Violence arising from confrontations between criminal groups is increasing.
• Terrorism: There’s clear evidence, outside of the EU, that the revenue generated by some organised crime groups involved in drug trafficking funds terrorist activities.
• Deaths: Drug-related deaths in Europe primarily affect the younger and most vulnerable members of society.
• Asset recovery: Despite comprehensive legislation on money laundering in EU Member States, the number of assets and proceeds successfully confiscated remains extremely low. Only 1% of the billions of euros generated from illegal drug sales in Europe gets confiscated and more needs to be done to address this situation. There is, therefore, a growing number of criminal groups with significant profits, which they can use to finance other illegal activities and infiltrate legitimate business structures.

Response from law enforcement agencies
Law enforcement must address these developments and invest heavily in drug-related investigations in Europe. This response must include improved orientation towards the criminals most likely to be involved with organised crime in the EU and beyond.
Europol’s 2020+ strategy aims to make its operational services available to investigations being carried out by EU Member States, to improve the quality of information stored on its databases and ensure responsive support when required.
The EU’s strategy on organised crime
During the conference, delegates debated the need for an EU-led strategy on organised crime and recommended that it should aim to address the following:
• prioritise operational law enforcement efforts against high-risk organised crime groups in the EU by focusing on high-value targets as selected by the Member States with the support of Europol.
• improve handling of communications encryption and other new technology-related methods exploited by organised crime groups.
• increase operational cooperation with South American and other countries relevant to the EU as an essential tool for dealing with both general drug trafficking and the cocaine trade in specific cases.
• address inconsistencies in the legal framework and working processes used to investigate drug trafficking and other international issues relating to organised crime in the EU.
• place more emphasis on the confiscation of criminal assets.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français