Els grups de crim organitzat i les activitats il·legals en l’era de la tecnologia

El 28 de febrer de l’any passat, l’EUROPOL va publicar la vuitena edició del SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment), un informe que es va publicar cada any des del 2004 fins al 2009 i cada quatre des de llavors. El document no només descriu, sinó que també anticipa, les principals i emergents amenaces del crim organitzat. En aquesta edició, es destaca el rol de les noves tecnologies en el desenvolupament dels grups de crim organitzat i la capacitat que aquests tenen per adaptar-se a la innovació tecnològica. Els canvis en les estructures i característiques dels mercats criminals i l’esforç dels delinqüents per esquivar les autoritats policials i els canvis de legislació han fet incrementar el comerç de béns i serveis il·legals a través d’internet.

En aquesta última edició del SOCTA, l’EUROPOL identifica les següents activitats criminals com a principals amenaces del crim organitzat:

 • Crims cibernètics
 • Producció, tràfic i distribució de drogues il·legals
 • Tràfic de migrants
 • Crim organitzat contra la propietat
 • Tràfic de persones (per a treball forçat, explotació sexual i tràfic d’infants)

A més, assenyala tres pràctiques il·legals transversals que tenen un impacte important en les activitats criminals de més gravetat, anteriorment esmentades.

 • Delictes financers i blanqueig de capital
 • Falsificació de documentació
 • Comerç en línia de béns i serveis il·legals

L’informe explora també els vincles entre el crim organitzat i el terrorisme i remarca la necessitat de cooperació entre les forces policials dels diferents països de la Unió, tant entre elles com entre elles i l’EUROPOL.

A més, presenta una anàlisi extensa sobre la situació actual dels grups de crim organitzat pel que fa a diversos aspectes i en descriu les tendències. En aquest sentit destaca:

 • Més de 5.000 grups de crim organitzat que operen a escala internacional estan actualment sota investigació a la UE.
 • Aquests grups estan formats per membres de més de 180 nacionalitats diferents. El 60% dels sospitosos d’estar involucrats o pertànyer a grups de crim organitzat són, però, nacionals d’algun dels països de la Unió.
 • La majoria dels grups criminals funcionen amb una estructura jerarquitzada.
 • Entre un 30% i un 40% compten amb una estructura flexible i descentralitzada.
 • Aproximadament un 20% dels grups de crim organitzat es creen amb un únic objectiu concret o per complementar una altra activitat criminal i existeixen tan sols durant un període de temps limitat, després del qual es dissolen.
 • El 76% estan formats per sis membres o més, mentre que el 24% restant són grups de menys de sis persones.
 • 7 de cada 10 de les organitzacions són actives en més de 3 països.
 • El 45% dels grups de crim organitzat es dediquen a més d’una activitat criminal a la vegada. En aquest sentit, l’increment de la demanda de béns i serveis il·lícits durant la crisi migratòria ha afavorit la diversificació de les activitats criminals dutes a terme per una mateixa organització. No és un fet estrany, ja que una gran part dels grups de crim organitzat es caracteritzen per la flexibilitat d’adaptació de les activitats il·legals d’acord amb la demanda del mercat.
 • Ha augmentat el nombre de criminals que actuen de manera individual. Aquests, però, cooperen entre ells per desenvolupar el negoci i maximitzar els beneficis.
 • Més d’un 75% dels grups de crim organitzat es dediquen a la producció, el tràfic i/o la distribució de drogues, la qual cosa fa que aquesta sigui l’activitat criminal en la qual més organitzacions hi estan involucrades. Altres activitats a les quals les organitzacions es dediquen majoritàriament són els crims contra la propietat privada, el tràfic de migrants, el tràfic de persones (per a treball forçat, explotació sexual i tràfic d’infants) i el frau fiscal.
 • Per facilitar les activitats criminals i l’obtenció d’informació, la corrupció mitjançant la infiltració de membres dels grups de crim organitzat tant al sector públic com al privat és una pràctica habitual.

A partir dels resultats obtinguts i les conclusions del SOCTA 2017, el Consell de Justícia i els ministres d’Interior de la Unió Europea traçaran les línies d’investigació i actuació prioritàries per lluitar contra el crim organitzat de cara al segon EU Policy Cycle (2018-2022), un pla establert el 2010 i posat en pràctica 3 anys més tard amb l’objectiu d’assegurar una cooperació efectiva entre els actors involucrats en la lluita contra el crim organitzat als diferents països de la Unió Europea i una actuació dirigida cap a les principals amenaces que afecten la Unió.

Per consultar l’informe sencer: https://www.europol.europa.eu/socta/2017/

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

 

Los grupos de crimen organizado y las actividades ilegales en la era de la tecnología

El 28 de febrero del año pasado, la EUROPOL publicó la octava edición del SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment), un informe que se publicó cada año desde el 2004 hasta el 2009 y cada cuatro desde entonces. El documento no solo describe, sino que también anticipa, las principales y emergentes amenazas del crimen organizado. En esta edición, se destaca el rol de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los grupos de crimen organizado y la capacidad que estos tienen para adaptarse a la innovación tecnológica. Los cambios en las estructuras y características de los mercados criminales y el esfuerzo de los delincuentes por esquivar a las autoridades policiales y los cambios de legislación han hecho incrementar el comercio de bienes y servicios ilegales a través de internet.

En esta última edición del SOCTA, la EUROPOL identifica las siguientes actividades criminales como principales amenazas del crimen organizado:

 • Cibercrímenes
 • Producción, tráfico y distribución de drogas ilegales
 • Tráfico de migrantes
 • Crimen organizado contra la propiedad
 • Tráfico de personas (para trabajo forzado, explotación sexual y tráfico de niños)

Además, señala tres prácticas ilegales transversales que tienen un impacto importante en las actividades criminales de mayor gravedad, anteriormente mencionadas.

 • Delitos financieros y blanqueo de capital
 • Falsificación de documentación
 • Comercio en línea de bienes y servicios ilegales

El informe explora también los vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo y destaca la necesidad de cooperación entre las fuerzas policiales de los diferentes países de la Unión, tanto entre ellas como entre ellas y la EUROPOL.

Además, presenta un análisis extenso sobre la situación actual de los grupos de crimen organizado en relación con varios aspectos y describe las tendencias. En este sentido destaca:

 • Más de 5.000 grupos de crimen organizado que operan a escala internacional están actualmente bajo investigación en la UE.
 • Estos grupos están formados por miembros de más de 180 nacionalidades diferentes. El 60% de los sospechosos de estar involucrados o pertenecer a grupos de crimen organizado son, sin embargo, nacionales de alguno de los países de la Unión.
 • La mayoría de los grupos criminales funcionan con una estructura jerarquizada.
 • Entre un 30% y un 40% cuentan con una estructura flexible y descentralizada.
 • Aproximadamente un 20% de los grupos de crimen organizado se crean con un único objetivo concreto o para complementar otra actividad criminal y existen tan solo durante un periodo de tiempo limitado, después del cual se disuelven.
 • El 76% están formados por seis miembros o más, mientras que el 24% restante son grupos de menos de seis personas.
 • 7 de cada 10 de las organizaciones son activas en más de 3 países.
 • El 45% de los grupos de crimen organizado se dedican a más de una actividad criminal a la vez. En este sentido, el incremento de la demanda de bienes y servicios ilícitos durante la crisis migratoria ha favorecido la diversificación de las actividades criminales llevadas a cabo por una misma organización. No es un hecho extraño, ya que una gran parte de los grupos de crimen organizado se caracterizan por la flexibilidad de adaptación de las actividades ilegales de acuerdo con la demanda del mercado.
 • Ha aumentado el número de criminales que actúan de forma individual. Estos, sin embargo, cooperan entre ellos para desarrollar el negocio y maximizar los beneficios.
 • Más de un 75% de los grupos de crimen organizado se dedican a la producción, el tráfico y/o la distribución de drogas, lo que hace que esta sea la actividad criminal en la que más organizaciones están involucradas. Otras actividades a las que las organizaciones se dedican mayoritariamente son los crímenes contra la propiedad privada, el tráfico de migrantes, el tráfico de personas (para trabajo forzado, explotación sexual y tráfico de niños) y el fraude fiscal.
 • Para facilitar las actividades criminales y la obtención de información, la corrupción mediante la infiltración de miembros de los grupos de crimen organizado tanto en el sector público como el privado es una práctica habitual.

A partir de los resultados obtenidos y las conclusiones del SOCTA 2017, el Consejo de Justicia y los ministros de Interior de la Unión Europea trazarán las líneas de investigación y actuación prioritarias para luchar contra el crimen organizado de cara al segundo EU Policy Cycle (2018-2022), un plan   establecido en el 2010 y puesto en práctica 3 años más tarde con el objetivo de asegurar una cooperación efectiva entre los actores involucrados en la lucha contra el crimen organizado en los diferentes países de la Unión Europea y una actuación dirigida hacia las principales amenazas que afectan a la Unión.

Para consultar el informe entero: https://www.europol.europa.eu/socta/2017/

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

 

 

Union européenne: amélioration de la sécurité urbaine pour les personnes handicapées

L’Europe est un continent urbain. Quatre individus sur cinq vivent en ville. Pour les quelques 80 millions de citoyens européens frappés d’un certain degré d’invalidité, se rendre en ville s’avère très compliqué. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite sont en droit de se déplacer de façon indépendante ; ainsi donc, n’y aurait-il pas une autre manière d’aménager les villes pour qu’elles soient plus accessibles à tous ?

WheelchairLa dernière stratégie publiée par l’Union européenne concernait les droits des passagers ferroviaires. Certains membres du Parlement européen ont manifesté leur volonté de renforcer les droits des passagers ferroviaires sur tout le territoire européen. Les parlementaires considèrent qu’il devrait y avoir une compensation financière plus importante en cas de retard et demandent aussi davantage d’assistance aux personnes handicapées. Toutes les entreprises ferroviaires devraient garantir l’assistance gratuite aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. De même, elles devraient garantir une compensation totale pour la perte ou les dommages affectant les dispositifs de mobilité ou les chiens guides.

En 2011, L’Europe a introduit les premiers droits intégrés des passagers englobant tous les moyens de transport. Pour une meilleure consolidation de ces droits, la Commission a procédé à leur révision en septembre de cette même année. Ainsi, 10 droits des passagers ont été définis : en ce qui concerne la non-discrimination, l’accessibilité, l’information, l’assistance, la compensation, la responsabilité ; et leur application à tous les moyens de transport. Sur la feuille de route pour la création d’une politique unique des transports en Europe, la Commission a souligné la nécessité de systèmes de qualité, accessibles et sûrs, pour tous les services de transport, comme moyen de promouvoir le transport public. Elle a aussi insisté sur la nécessité de rendre plus accessibles les moyens de transport aux personnes âgées et handicapées ou à mobilité réduite.

De plus, l’Union européenne travaille à l’aboutissement d’une législation commune dans tous les États membres pour pouvoir répondre à tous les besoins fondamentaux des personnes handicapées, indépendamment du pays européen où elles se trouvent. Par exemple, si une personne frappée d’une invalidité reconnue se rend dans un autre pays de l’UE, elle peut perdre son droit à certaines prestations nationales telles que l’utilisation gratuite ou à tarif réduit des transports publics.

D’après les Nations unies, différents groupes de population peuvent être exposés à des risques similaires en raison des effets négatifs de la ville, occasionnés par l’environnement et les êtres humains eux-mêmes. Mais leur vulnérabilité dépendra de leurs conditions socioéconomiques, de leur pouvoir civique et social et de leur possibilité d’accéder à des moyens de mitigation et de secours. Actuellement, il y a de nombreux projets à l’échelle locale qui visent l’amélioration de la sécurité routière et urbaine.

Le réseau de projets locaux peut créer une tendance et influencer d’autres villes européennes.

Liens

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=EN

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018-fra-opinions

https://www.debatingeurope.eu/2016/04/05/how-can-cities-be-made-more-accessible-for-disabled-people/#.W_J5rIdKipo

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Unió Europea: millores de la seguretat urbana per a persones amb discapacitat

Europa és un continent urbà. Quatre de cada cinc persones viuen a la ciutat. Per a aquells 80 milions de ciutadans europeus que tenen algun tipus de discapacitat anar a la ciutat pot ser realment complicat. La gent amb discapacitat o mobilitat reduïda té dret a moure’s de manera independent; per tant, hi ha alguna altra manera de dissenyar ciutats per tal que siguin més accessibles per a tothom?

WheelchairL’última estratègia publicada per la Unió Europea ha estat pels drets dels passatgers de ferrocarril. Membres del Parlament Europeu han posat de manifest que volen enfortir els drets dels passatgers de ferrocarril per tot el territori europeu. Els parlamentaris consideren que hi hauria d’haver una compensació econòmica més gran en cas que hi hagi retards i també demanen més assistència per a persones amb discapacitats. Totes les empreses europees de ferrocarril haurien de garantir l’assistència gratuïta per a la gent amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. També haurien de garantir una compensació total per pèrdua o danys en l’equip de mobilitat i per pèrdua o danys en animals guia.

El 2011, Europa va poder gaudir dels primers drets integrats dels passatgers que cobrien tots els mètodes de transport. Per a una millor consolidació d’aquests drets, la Comissió Europea va revisar-los el setembre del mateix any. L’òrgan va definir 10 drets dels passatgers: en relació amb la no-discriminació, accessibilitat, informació, assistència, compensació, responsabilitat; i la seva aplicació a totes les formes de transport. A la fulla de ruta sobre crear una única àrea de transport a Europa, la Comissió va recalcar la necessitat de sistemes de qualitat, accessibles i segurs, per a tots els serveis de transport, com a manera de promoure el transport públic. També va insistir en la necessitat de fer més accessibles les mesures de transport per a la gent gran i les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

A més, la Unió Europea està treballant per aconseguir una legislació comuna en tots els Estats membres per poder cobrir les necessitats bàsiques de les persones discapacitades independentment del país europeu en què es trobin. Per exemple, si una persona amb una discapacitat reconeguda es trasllada a un altre país de la UE, pot perdre l’accés a prestacions nacionals com la possibilitat d’utilitzar el transport públic de manera gratuïta o reduïda.

Segons les Nacions Unides, hi ha diferents poblacions que poden patir riscos similars atès que estan exposades als efectes negatius de la ciutat, causats per l’ambient i els mateixos humans. Però la seva vulnerabilitat dependrà de les seves condicions socioeconòmiques, el seu apoderament cívic i social, i el seu accés a recursos de mitigació i socors. Actualment, hi ha molts projectes a escala local que intenten crear una millor seguretat viària i urbana.

La xarxa de projectes locals pot crear tendència i influenciar altres ciutats europees.

Links

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=EN

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018-fra-opinions

https://www.debatingeurope.eu/2016/04/05/how-can-cities-be-made-more-accessible-for-disabled-people/#.W_J5rIdKipo

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

 

 

Unión Europea: mejoras de la seguridad urbana para personas con discapacidad

Europa es un continente urbano. Cuatro de cada cinco personas viven en la ciudad. Para aquellos 80 millones de ciudadanos europeos que tienen algún tipo de discapacidad ir a la ciudad puede ser realmente complicado. La gente con discapacidad o movilidad reducida tiene derecho a moverse de manera independiente; por lo tanto, ¿hay alguna otra manera de diseñar ciudades a fin de que sean más accesibles para todo el mundo?

WheelchairLa última estrategia publicada por la Unión Europea ha sido por los derechos de los pasajeros de ferrocarril. Miembros del Parlamento Europeo han puesto de manifiesto que quieren fortalecer los derechos de los pasajeros de ferrocarril por todo el territorio europeo. Los parlamentarios consideran que tendría que haber una mayor compensación económica en caso de que haya retrasos y también piden más asistencia para personas con discapacidades. Todas las empresas europeas de ferrocarril tendrían que garantizar la asistencia gratuita para la gente con discapacidad o con movilidad reducida. También tendrían que garantizar una compensación total por pérdida o daños en el equipo de movilidad y por pérdida o daños en animales guía.

En el 2011, Europa pudo disfrutar de los primeros derechos integrados de los pasajeros que cubrían todos los métodos de transporte. Para una mejor consolidación de estos derechos, la Comisión Europea los revisó en septiembre del mismo año. El órgano definió 10 derechos de los pasajeros: en relación con la no discriminación, accesibilidad, información, asistencia, compensación, responsabilidad; y su aplicación a todas las formas de transporte. En la hoja de ruta sobre crear una única área de transporte en Europa, la Comisión recalcó la necesidad de sistemas de calidad, accesibles y seguros, para todos los servicios de transporte, como modo de promover el transporte público. También insistió en la necesidad de hacer más accesibles las medidas de transporte para las personas mayores y las personas con discapacidad o con movilidad reducida.

Además, la Unión Europea está trabajando para conseguir una legislación común en todos los Estados miembros para poder cubrir las necesidades básicas de las personas discapacitadas independientemente del país europeo en el que se encuentren. Por ejemplo, si una persona con una discapacidad reconocida se traslada a otro país de la UE, puede perder el acceso a prestaciones nacionales como la posibilidad de utilizar el transporte público de manera gratuita o reducida.

Según las Naciones Unidas, hay diferentes poblaciones que pueden sufrir riesgos similares dado que están expuestas a los efectos negativos de la ciudad, causados por el ambiente y los propios humanos. Pero su vulnerabilidad dependerá de sus condiciones socioeconómicas, su empoderamiento cívico y social, y su acceso a recursos de mitigación y socorro. Actualmente, hay muchos proyectos a escala local que intentan crear una mejor seguridad vial y urbana.

La red de proyectos locales puede crear tendencia e influir a otras ciudades europeas.

Links

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=EN

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018-fra-opinions

https://www.debatingeurope.eu/2016/04/05/how-can-cities-be-made-more-accessible-for-disabled-people/#.W_J5rIdKipo

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

 

European Union: improvements in urban security for the disabled

Europe is an urban continent. Four out of every five people live in a city. For those 80 million European citizens that have some kind of disability going to the city can be very complicated. People with disabilities and reduced mobility have the right to move independently; therefore, is there a way to design cities so that they can be more accessible to all?

WheelchairThe latest strategy published by the European Union was aimed at railway passengers. Members of the European Parliament have revealed that they wish to reinforce the rights of railway passengers all over the European territory. The members of parliament consider that there ought be greater financial compensation if there are delays and they also request more assistance for disabled people. All European railway companies should guarantee free assistance for people with a disability or reduced mobility. They should also guarantee total compensation for loss of or damage to mobility equipment, and for loss of or damage to guide animals.

In 2011, Europe was able to enjoy the first integrated rights of passengers that covered all means of transport. To better consolidate these rights, the European Commission reviewed them in September of the same year. The organ defined 10 passenger rights: related to non-discrimination, accessibility, information, assistance, compensation, responsibility; and their application to all forms of transport. Regarding the pathway to creating a sole transport area in Europe, the Commission stressed the need for quality systems, both accessible and secure, for all transport services, as a way to promote public transport. It also insisted on the need to make transport measures more accessible for the elderly and people with a disability or reduced mobility.

Moreover, the European Union is working to achieve a common legislation in all member states to be able to cover the basic needs of disabled people whatever European country they are in. For example, if a person with a recognised disability moves to another country of the EU, he/she can lose access to national benefits like the possibility to have free use of public transport or at a reduced price.

According to the United Nations, there are different populations that can suffer similar risks as they are exposed to the negative effects of the city, caused by the atmosphere and humans themselves. However, their vulnerability will depend on their socioeconomic conditions, their civic and social prestige, and their access to mitigation and support resources. Currently, there are many projects at a local level that are trying to create better urban and road safety.

The network of local projects can create a trend and influence other European cities.

Links

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=EN

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018-fra-opinions

https://www.debatingeurope.eu/2016/04/05/how-can-cities-be-made-more-accessible-for-disabled-people/#.W_J5rIdKipo

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français