Abordando la amenaza de las armas de fuego impresas en 3D

Los profesionales del ámbito de la aplicación de la ley, los expertos balísticos, los científicos forenses, los responsables políticos y el mundo académico se reunieron hace unas semanas en La Haya, Países Bajos, en una de las mayores plataformas de intercambio del mundo sobre la amenaza de las armas impresas en 3D.

La Conferencia Internacional sobre Armas de Fuego Impresas en 3D, organizada por Europol y la Policía Nacional Holandesa (Politie) en el marco de EMPACT Firearms, contó con unos 120 participantes de 20 países para abordar los últimos retos a los que se enfrentan los cuerpos policiales en sus esfuerzos por hacer frente a esta amenaza.

Los participantes exploraron los procesos fundamentales necesarios para desarrollar estrategias de intervención conjuntas en este campo, incluyendo investigación táctica y forense, software, desarrollos científicos y legislación.

Al inaugurar la conferencia, la jefa de policía Gerda van Leeuwen, de la Policía Nacional Holandesa, hizo una consideración sobre el desarrollo de la impresión 3D de armas de fuego como una amenaza actual y futura. Por lo tanto, la cooperación internacional se considera crucial para poder afrontarla.

A día de hoy, las armas impresas en 3D ya no son una cuestión de ficción:

En el año 2019, dos personas fueron asesinadas a tiros en Halle, Alemania, por un autor que utilizaba un arma casera, basada en un plano descargado de Internet para fabricar parcialmente el arma con una impresora 3D.

En abril de 2021, la Policía Nacional española asaltó y desmanteló un taller ilegal en las Islas Canarias que producía armas impresas en 3D. Se confiscaron dos impresoras 3D, junto con piezas de armas, una réplica del rifle de asalto y varios manuales sobre guerra de guerrillas urbana y literatura supremacista blanca. El propietario del taller fue detenido y acusado de tenencia ilegal de armas.

Un mes después, dos hombres y una mujer fueron detenidos en la localidad de Keighley, en el Reino Unido, como parte de una investigación por terrorismo. Los tres fueron acusados de poseer componentes de armas impresos en 3D.

De entre las conclusiones de la conferencia, hay que destacar:

• Se necesita conexión y cooperación entre las fuerzas del orden y la industria/sector privado para identificar y controlar los desarrollos en torno a las armas de fuego impresas en 3D.

• Se creará una red internacional de expertos en armas de fuego impresas en 3D encargada de mantener las fuerzas del orden al corriente de la evolución de este tipo de armas.

• Las principales recomendaciones políticas de los participantes y otros desarrollos en torno a las armas de fuego impresas en 3D se transcribirán en una hoja informativa, que se distribuirá a los socios y responsables políticos de todo el mundo.

El tráfico de armas de fuego es una prioridad para la aplicación de la ley de la UE. Se han desarrollado planes estratégicos y operativos en el marco del proyecto de armas de fuego de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas del Crimen (EMPACT) para hacer frente a la amenaza de las armas de fuego. Bajo este paraguas, un total de 16 países liderados por el proyecto de análisis “Armas y explosivos” de Europol están trabajando juntos para contrarrestar la amenaza de las armas impresas en 3D.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Abordant l’amenaça de les armes de foc impreses en 3D

Els professionals de l’àmbit de l’aplicació de la llei, els experts balístics, els científics forenses, els responsables polítics i el món acadèmic es van reunir fa unes setmanes a la Haia, Països Baixos, en una de les plataformes d’intercanvi més grans del món sobre l’amenaça de les armes impreses en 3D.

 La Conferència Internacional sobre Armes de Foc Impreses en 3D, organitzada per Europol i la Policia Nacional Holandesa (Politie) en el marc d’EMPACT Firearms, va comptar amb uns 120 participants de 20 països per abordar els darrers reptes als quals s’enfronten els cossos policials en els seus esforços per fer front a aquesta amenaça.

Els participants van explorar els processos fonamentals necessaris per desenvolupar estratègies d’intervenció conjuntes en aquest camp, incloent-hi investigació tàctica i forense, programari, desenvolupaments científics i legislació.

En inaugurar la conferència, la cap de policia Gerda van Leeuwen, de la Policia Nacional Holandesa, va fer una consideració sobre el desenvolupament de la impressió 3D d’armes de foc com una amenaça actual i futura. Per tant, la cooperació internacional es considera crucial per poder fer-hi front.

En el dia d’avui, les armes impreses en 3D ja no són una qüestió de ficció:

L’any 2019, dues persones van ser assassinades a trets a Halle, Alemanya, per un autor que utilitzava una arma casolana, basada en un plànol descarregat d’Internet per fabricar parcialment l’arma amb una impressora 3D.

L’abril del 2021, la Policia Nacional espanyola va assaltar i desmantellar un taller il·legal a les Illes Canàries que produïa armes impreses en 3D. S’hi van confiscar dues impressores 3D, juntament amb peces d’armes, una rèplica del rifle d’assalt i diversos manuals sobre guerra de guerrilles urbana i literatura supremacista blanca. El propietari del taller va ser detingut i acusat de tinença il·legal d’armes.

Un mes després, dos homes i una dona van ser detinguts a la localitat de Keighley, al Regne Unit, com a part d’una investigació per terrorisme. Tots tres van ser acusats de posseir components d’armes impreses en 3D.

D’entre les conclusions de la conferència, cal destacar:

• Es necessita connexió i cooperació entre les forces de l’ordre i la indústria/sector privat per identificar i controlar els desenvolupaments al voltant de les armes de foc impreses en 3D.

• Es crearà una xarxa internacional d’experts en armes de foc impreses en 3D encarregada de mantenir les forces de l’ordre al corrent de l’evolució d’aquest tipus d’armes.

• Les principals recomanacions polítiques dels participants i altres desenvolupaments al voltant de les armes de foc impreses en 3D es transcriuran en un full informatiu, que es distribuirà als socis i responsables polítics de tot el món.

 El tràfic d’armes de foc és una prioritat per a l’aplicació de la llei de la UE. S’han desenvolupat plans estratègics i operatius en el marc del projecte d’armes de foc de la Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces del Crim (EMPACT) per fer front a l’amenaça de les armes de foc. Sota aquest paraigua, un total de 16 països liderats pel projecte d’anàlisi “Armes i explosius” d’Europol treballen junts per contrarestar l’amenaça de les armes impreses en 3D.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

El Consell Europeu aprova les conclusions per un posicionament cibernètic comú

El Consell Europeu ha aprovat unes conclusions sobre el desenvolupament del posicionament de la Unió Europea davant les ciberamenaces. La postura pretén demostrar la determinació de la UE de donar respostes immediates i a llarg termini als actors de les amenaces que busquen negar a la UE un accés segur i obert al ciberespai i afectar els seus interessos estratègics, inclosa la seguretat dels seus socis.

Els ministres, entre altres coses, demanen a la Comissió Europea que proposi requisits comuns de ciberseguretat de la UE per als dispositius connectats i els processos i serveis associats. També conviden les autoritats rellevants, com l’Agència de Ciberseguretat de la UE (ENISA), a formular recomanacions per reforçar la resiliència de les xarxes de comunicacions i infraestructures dins de la UE. Així mateix, el Consell subratlla la importància d’establir exercicis cibernètics periòdics per provar i desenvolupar la resposta interna i externa de la UE als incidents cibernètics a gran escala.

El ciberespai s’ha convertit en un escenari per a la competència geopolítica i, per tant, la UE ha de ser capaç de respondre de manera ràpida i contundent als ciberatacs, com ara les ciberactivitats malicioses dirigides a la Unió i als seus estats membres, i fer un ús total de tots els seus instruments. Els actors hostils han de ser conscients que els ciberatacs contra els estats membres i les institucions de la UE es detectaran aviat, s’identificaran amb rapidesa i es combatran amb totes les eines i polítiques necessàries.

A les conclusions, el Consell destaca les cinc funcions de la UE en l’àmbit cibernètic:

1. Reforçar la resiliència i les capacitats de protecció. El comportament maliciós al ciberespai, que emana tant d’actors estatals com no estatals, s’ha intensificat en els darrers anys, inclòs un augment brusc i constant d’activitats dirigides a les infraestructures crítiques i a les cadenes de subministrament.

2. Millorar la solidaritat i la gestió integral de la crisi. Davant els actuals canvis geopolítics, la força de la Unió rau en la unitat, solidaritat i determinació, i la implantació de la Brúixola Estratègica, que ha de fer millorar l’autonomia estratègica de la UE i la seva capacitat de treballar amb els socis per salvaguardar-los, respectant els seus valors i interessos, inclosos en el ciberdomini.

3. Promoure la visió de la UE del ciberespai. Consolidar la pau i l’estabilitat al ciberespai i a favor d’un ciberespai obert, lliure, global, estable i segur, i coordinar accions a curt, mitjà i llarg termini per prevenir i determinar amenaces i atacs cibernètics i donar-hi resposta.

4. Millorar la cooperació amb els països socis i organitzacions internacionals. Necessitat d’elevar el nivell general de ciberseguretat de la UE, i ràpida adopció del projecte de la Directiva sobre mesures per assolir un alt nivell comú de ciberseguretat a tota la Unió (NIS), el projecte de Reglament sobre la resiliència operativa digital per al sector financer (DORA) i el projecte de Directiva sobre resiliència de les entitats crítiques (CER).

5. Prevenir els ciberatacs, defensar-se’n i respondre-hi. Les autoritats competents, com ara l’Organisme de Reguladors Europeus de Comunicacions Electròniques (BEREC), l’Agència de Ciberseguretat de la Unió Europea (ENISA) i el Grup de Cooperació de Seguretat de la Xarxa i de la Informació (NIS), juntament amb la Comissió, formular recomanacions basades en una avaluació de riscos als estats membres i la Comissió Europea per tal de reforçar la resiliència de les comunicacions, xarxes i infraestructures dins de la Unió Europea.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Le Conseil européen approuve les conclusions pour une position commune sur la cybernétique

Le Conseil européen a approuvé des conclusions sur l’évolution de la position de l’Union européenne quant aux cybermenaces. Cette position vise à démontrer la détermination de l’UE à répondre immédiatement et à long terme aux acteurs qui menaceraient de la priver d’un accès sûr et ouvert au cyberespace ainsi que d’affecter ses intérêts stratégiques, y compris la sécurité de ses partenaires.

Les ministres demandent, entre autres, à la Commission européenne de proposer des exigences communes de l’UE en matière de cybersécurité pour les appareils connectés ainsi que les processus et services associés. Ils invitent également les autorités compétentes, telles que l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), à élaborer des recommandations pour renforcer la résilience des réseaux et infrastructures de communication au sein de l’UE. En outre, le Conseil souligne l’importance d’organiser régulièrement des exercices de cybersécurité pour tester et développer la réponse interne et externe de l’UE à des cyberincidents de grande envergure.

Le cyberespace étant devenu une arène de compétition géopolitique, l’UE doit être en mesure de répondre rapidement et avec force aux cyberattaques, telles que les cyberactivités malveillantes visant l’Union et ses États membres, et d’utiliser pleinement tous les instruments à sa disposition. Les acteurs hostiles doivent savoir que les cyberattaques contre les États membres et les institutions de l’UE seront vite détectées, rapidement identifiées, et contrées à l’aide de tous les outils et toutes les politiques nécessaires.

Dans ses conclusions, le Conseil souligne les cinq fonctions de l’UE dans le domaine cybernétique :

1. Renforcer la résilience et les capacités de protection. Les comportements malveillants dans le cyberespace, émanant d’acteurs étatiques et non étatiques, se sont intensifiés ces dernières années, avec notamment une augmentation forte et régulière des activités visant les infrastructures critiques et les chaînes d’approvisionnement.

2. Améliorer la solidarité et la gestion globale des crises. Face aux changements géopolitiques actuels, la force de l’Union réside dans l’unité, la solidarité et la détermination, ainsi que dans la mise en œuvre de la boussole stratégique. Cette dernière devrait renforcer l’autonomie stratégique de l’UE et sa capacité à travailler avec ses partenaires pour les préserver, en respectant leurs valeurs et leurs intérêts, y compris dans le domaine cybernétique.

3. Promouvoir la vision du cyberespace de l’UE. Consolider la paix et la stabilité dans le cyberespace et pour un cyberespace ouvert, libre, mondial, stable et sûr, ainsi que coordonner les actions à court, moyen et long terme pour prévenir et identifier les cybermenaces et les cyberattaques, et y apporter une réponse.

4. Améliorer la coopération avec les pays partenaires et les organisations internationales. Il est nécessaire de relever le niveau général de cybersécurité de l’UE et d’adopter rapidement le projet de directive sur les mesures visant à atteindre un niveau commun élevé de cybersécurité dans l’Union (SRI), le projet de règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA) ainsi que le projet de directive sur la résilience des entités critiques (CER).

5. Prévenir les cyberattaques, s’en défendre et y répondre. Les autorités compétentes, telles que l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), l’ENISA et le Groupe de coopération pour la sécurité des réseaux et de l’information (SRI), en collaboration avec la Commission, formuleront des recommandations fondées sur une évaluation des risques pour les États membres et la Commission européenne afin de renforcer la résilience des communications, des réseaux et des infrastructures au sein de l’Union européenne.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

The European Council Approves Conclusions for a Unified Cyber Posture

The European Council has approved conclusions on the development of the European Union’s stance against cyber-attacks. The posture is intended to demonstrate the EU’s determination to provide immediate and long-term responses to threats that seek to deny the EU secure and open access to cyberspace and affect its strategic interests, including its partners’ security.

Ministers, among other things, call on the European Commission to propose common EU cybersecurity requirements for connected devices and associated processes and services. They also invite relevant authorities, such as the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), to make recommendations to strengthen the resilience of communication networks and infrastructures within the EU. The Council also stresses the importance of establishing regular cyber exercises to test and develop the EU’s internal and external response to large-scale cyber incidents.

Cyberspace has become an arena for geopolitical competition. The EU must therefore be able to respond swiftly and forcefully to cyber-attacks, such as malicious cyber-activities targeting the Union and its member states. It must also make full use of all the instruments at its disposal. Perpetrators should be aware that cyber-attacks against member states and EU institutions will rapidly be detected, identified and fought with all necessary tools and policies.

In the conclusions, the Council highlights the EU’s five roles in the cyber domain:

1. Strengthen resilience and protective capacities. Malicious behaviour in cyberspace has intensified in recent years and emanates from both state and non-state parties. This includes a sharp and steady increase in activities targeting critical infrastructure and supply chains.

2. Improve solidarity and comprehensive crisis management. In the current geopolitical climate, the Union’s strength lies in unity, solidarity and determination, and the implementation of the Strategic Compass. This should enhance the EU’s strategic autonomy and its ability to work with partners to safeguard them, while respecting their values and interests, including in the cyber domain.

3. Promote the EU vision of cyberspace. Consolidate peace and stability in cyberspace and in favour of an open, free, global, stable and secure cyberspace, and coordinate short-, medium- and long-term actions to prevent, identify and respond to cyber threats and attacks.

4. Improve cooperation with partner countries and international organisations. The overall level of EU cybersecurity needs to be raised and see a rapid adoption of the draft Directive on measures to achieve a high common level of cybersecurity across the Union (NIS), the draft Regulation on Digital Operational Resilience for the Financial Sector (DORA) and the draft Directive on Critical Entity Resilience (CER).

5. Prevent, defend and respond to cyber-attacks. Competent authorities, such as the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) and the Network and Information Security (NIS) Cooperation Group, together with the Commission, will formulate recommendations based on risk assessment in the member states and the European Commission to strengthen the resilience of communications, networks and infrastructures within the European Union.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

El Consejo Europeo aprueba las conclusiones por un posicionamiento cibernético común

El Consejo Europeo ha aprobado unas conclusiones sobre el desarrollo del posicionamiento de la Unión Europea ante las ciberamenazas. La postura pretende demostrar la determinación de la UE de dar respuestas inmediatas y a largo plazo a los actores de las amenazas que buscan negar a la UE un acceso seguro y abierto al ciberespacio y afectar a sus intereses estratégicos, incluida la seguridad de sus socios.

Los ministros, entre otras cosas, piden a la Comisión Europea que proponga requisitos comunes de ciberseguridad de la UE para los dispositivos conectados y los procesos y servicios asociados. También invitan a las autoridades relevantes, como la Agencia de Ciberseguridad de la UE (ENISA), a formular recomendaciones para reforzar la resiliencia de las redes de comunicaciones e infraestructuras dentro de la UE. Asimismo, el Consejo subraya la importancia de establecer ejercicios cibernéticos periódicos para probar y desarrollar la respuesta interna y externa de la UE a los incidentes cibernéticos a gran escala.

El ciberespacio se ha convertido en un escenario para la competencia geopolítica y, por lo tanto, la UE tiene que ser capaz de responder de manera rápida y contundente a los ciberataques, como las ciberactividades maliciosas dirigidas a la Unión y a sus estados miembros, y hacer un uso total de todos sus instrumentos. Los actores hostiles tienen que ser conscientes de que los ciberataques contra los estados miembros y las instituciones de la UE se detectarán pronto, se identificarán con rapidez y se combatirán con todas las herramientas y políticas necesarias.

En las conclusiones, el Consejo destaca las cinco funciones de la UE en el ámbito cibernético:

1. Reforzar la resiliencia y las capacidades de protección. El comportamiento malicioso en el ciberespacio, que emana tanto de actores estatales como no estatales, se ha intensificado en los últimos años, incluido un aumento brusco y constante de actividades dirigidas a las infraestructuras críticas y a las cadenas de suministro.

2. Mejorar la solidaridad y la gestión integral de la crisis. Ante los actuales cambios geopolíticos, la fuerza de la Unión radica en la unidad, solidaridad y determinación, y la implantación de la Brújula Estratégica, que tiene que hacer mejorar la autonomía estratégica de la UE y su capacidad de trabajar con los socios para salvaguardarlos, respetando sus valores e intereses, incluidos en el ciberdominio.

3. Promover la visión de la UE del ciberespacio. Consolidar la paz y la estabilidad en el ciberespacio y a favor de un ciberespacio abierto, libre, global, estable y seguro, y coordinar acciones a corto, medio y largo plazo para prevenir, determinar y dar respuesta a amenazas y ciberataques.

4. Mejorar la cooperación con los países socios y organizaciones internacionales. Necesidad de elevar el nivel general de ciberseguridad de la UE, y rápida adopción del proyecto de la Directiva sobre medidas para alcanzar un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (NIS), el proyecto de Reglamento sobre la resiliencia operativa digital para el sector financiero (DORA) y el proyecto de Directiva sobre resiliencia de las entidades críticas (CER).

5. Prevenir, defenderse y responder a los ciberataques. Las autoridades competentes, como el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC), la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) y el Grupo de Cooperación de Seguridad de la Red y de la Información (NIS), junto con la Comisión, formular recomendaciones basadas en una evaluación de riesgos a los estados miembros y la Comisión Europea para reforzar la resiliencia de las comunicaciones, redes e infraestructuras dentro de la Unión Europea.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Rapport d’enquête sur les décès provoqués par la police aux États-Unis

Ce document, rédigé par les chercheurs Meagan Cahill, Melissa M. Labriola et Jirka Taylor de RAND Corporation, résume ce que l’on sait actuellement des décès provoqués par la police aux États-Unis et identifie les preuves existantes sur différentes façons d’éviter ces décès.

Il existe un nombre relativement important d’études sur ces sujets, mais elles souffrent souvent de lacunes méthodologiques, dues en grande partie à la rareté des données disponibles. Les auteurs présentent ce document consacré au développement d’un programme de recherche, ou d’une feuille de route, pour réduire les morts aux mains de la police américaine.

Le rapport, qui s’appuie sur une analyse documentaire approfondie ainsi que sur des entretiens avec des experts de la police, contient une série de recommandations concernant les domaines dans lesquels les efforts de recherche pourraient être plus efficaces afin de contribuer à l’élaboration de politiques et à la prise de décisions visant à réduire les décès provoqués par des policiers.

Les auteurs identifient six domaines d’intérêt : des questions fondamentales (telles que les inégalités raciales, la culture policière et les syndicats de police), les données et rapports, la formation, les politiques, la technologie et les conséquences pour les policiers. En outre, il convient de mentionner que les auteurs utilisent les termes « meurtres commis par la police », « violences policières » et « fusillades policières » pour décrire ces comportements policiers, qu’ils soient illégaux ou non. Ils identifient des cas spécifiques de ces comportements comme étant des fautes, des actes illégaux, des actes de négligence ou des excès lorsque ces qualificatifs sont applicables.

Les auteurs concluent le document en listant certaines priorités pour la recherche, notamment les suivantes :

 • Incorporer une optique raciale dans les études sur la réduction de la violence policière et les décès provoqués par la police.
 • Effectuer des recherches sur les aspects du maintien de l’ordre qui enseignent et renforcent la culture et les normes traditionnelles de la police, et sur la manière dont les efforts de réforme permettraient de surmonter la résistance provenant de la culture et des normes.
 • Approfondir les recherches sur le rôle des syndicats dans la prévention de la responsabilité face aux politiques des différents commissariats et sur leur influence concernant les conclusions des affaires impliquant des décès provoqués par des policiers.
 • Explorer des sources de données et des données supplémentaires qui pourraient fournir une représentation plus fiable d’un incident de violence policière, y compris les incidents non mortels : les facteurs situationnels liés aux incidents et l’utilisation des technologies avant, pendant et après un incident.
 • Améliorer la collecte de données sur les conséquences pour les agents après un décès aux mains de la police.
 • S’éloigner des données déclarées par les individus sur l’utilisation des caméras corporelles en examinant les images et en intégrant des sources de données alternatives pour les examens d’incidents.
 • Développer un consensus sur quelle formation mettre en place dans tous les commissariats.
 • Identifier les mécanismes par lesquels des politiques spécifiques réduisent la violence policière pour déterminer quelle combinaison de politiques est la plus efficace pour réduire la violence policière.
 • Réaliser des recherches sur les effets globaux de l’utilisation d’autres technologies sur la force létale.
 • Étudier l’influence des procureurs sur les conclusions des affaires impliquant des décès aux mains de la police.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Investigative report on police killings in the U.S.

This paper, authored by researchers Meagan Cahill, Melissa M. Labriola and Jirka Taylor of RAND Corporation, summarises what is currently known about police-induced deaths in the United States and identifies existing evidence on different ways to prevent these killings.

There is a relatively large body of research on these topics, but these studies often suffer from methodological shortcomings, largely stemming from the scarcity of available data. The authors present this paper focused on developing a research agenda, or roadmap, to reduce these deaths at the hands of U.S. police.

The report, based on an extensive literature review as well as interviews with police experts, contains a series of recommendations for areas where research efforts can be most effective to help inform policy making and decision making aimed at reducing police-induced deaths.

The authors identify six focus areas: foundational issues (such as racial inequalities, police culture, and police unions), data and reports, training, policy, technology, and consequences for police officers. In addition, it is worth mentioning that the authors use the terms “police killings,” “police violence,” and “police shootings” to describe this type of police behaviour, whether unlawful or not. The authors identify specific instances of these behaviours as misconduct, illegality, negligence or excess when these descriptions are applied.

The authors close the paper with a series of research priorities including the following:

 • Incorporate a racial lens into studies on reducing police violence and police-induced deaths.
 • Carry out research on aspects of law enforcement that teach and reinforce traditional police culture and norms and on how reform efforts might overcome resistance stemming from culture and norms.
 • Carry out research on the role of unions in preventing accountability in different agency policies and in shaping the outcomes of cases involving deaths at the hands of police officers.
 • Explore additional data sources and data that could provide a more reliable representation of a police violence incident, including nonfatal incidents: situational factors surrounding incidents and the use of technology before, during, and after an incident.
 • Improve the collection of data on the consequences for officers following a death at the hands of the police.
 • Move away from self-reported data on body-worn camera use by reviewing images and incorporating alternative data sources for incident reviews.
 • Develop a consensus on what training should be implemented in all agencies.
 • Identify the mechanisms by which specific policies reduce violence at the hands of the police, identifying which combination of policies is most effective in reducing police violence.
 • Carry out research on the overall effects of using other technologies on lethal force.
 • Study the role of prosecutors in shaping the outcomes of cases involving deaths at the hands of police.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

Informe de investigación sobre muertes provocadas por la policía en Estados Unidos

Este documento, cuyos autores son los investigadores Meagan Cahill, Melissa M. Labriola y Jirka Taylor de RAND Corporation, resume lo que actualmente se sabe sobre las muertes provocadas por agentes de policía en Estados Unidos e identifican la evidencia existente sobre diferentes formas de prevenir estas muertes.

Existe un cuerpo relativamente grande de investigación sobre estos temas, pero estos estudios a menudo sufren deficiencias metodológicas, en gran medida derivadas de la escasez de datos disponibles. Los autores presentan este trabajo centrado en el desarrollo de una agenda de investigación o una hoja de ruta, para reducir estas muertes a manos de la policía estadounidense.

El informe, basado en una extensa revisión de la literatura, así como en entrevistas con expertos policiales, contiene una serie de recomendaciones para las áreas en las que los esfuerzos de investigación pueden ser más efectivos para ayudar a informar de la formulación de políticas y la toma de decisiones destinadas a reducir la cifra de víctimas mortales en manos de la policía.

Los autores identifican seis áreas de enfoque: cuestiones fundamentales –como las desigualdades raciales, la cultura policial y los sindicatos policiales–, datos e informes, capacitación, políticas, tecnología y consecuencias para los policías. Además, cabe mencionar que los autores utilizan los términos “asesinatos policiales”, “violencia policial” y “tiroteos policiales” para describir este tipo de comportamientos policiales, ya sean ilícitos o no. Los autores identifican casos específicos de estos comportamientos como mala conducta, ilegalidad, negligencia o exceso cuando se aplican estas descripciones.

Los autores cierran el documento con una serie de prioridades de investigación entre las que se incluye:

 • Incorporar una lente racial en los estudios sobre la reducción de la violencia por parte de la policía y las muertes provocadas por la policía.
 • Investigar sobre aspectos de la aplicación de la ley que enseñan y refuerzan la cultura y las normas policiales tradicionales y sobre cómo los esfuerzos de reforma podrían superar la resistencia derivada de la cultura y las normas.
 • Desarrollar investigaciones sobre el rol de los sindicatos en la prevención de la rendición de cuentas en las diferentes políticas de las agencias y en la configuración de los resultados de los casos que involucran a muertos en manos de policías.
 • Explorar fuentes de datos y datos adicionales que podrían proporcionar una representación más confiable de un incidente de violencia policial, incluidos los incidentes no fatales: factores situacionales que rodean a los incidentes y el uso de la tecnología antes, durante y después de un incidente.
 • Mejorar la recopilación de datos sobre las consecuencias de los agentes después de una muerte a manos de la policía.
 • Alejarse de datos autoinformados sobre el uso de cámaras corporales revisando imágenes e incorporando fuentes de datos alternativas para las revisiones de los incidentes.
 • Desarrollar un consenso sobre qué capacitación debe implementarse en todas las agencias.
 • Identificar los mecanismos por los que las políticas específicas reducen la violencia de manos de la policía e identificar qué combinación de políticas es más efectiva para reducir la violencia policial.
 • Investigar sobre los efectos generales de utilizar otras tecnologías sobre la fuerza letal.
 • Estudiar el papel de los fiscales en la configuración de los resultados de los casos que involucran muertes a manos de la policía.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Informe d’investigació sobre morts provocades per la policia als Estats Units

Aquest document, els autors del qual són els investigadors Meagan Cahill, Melissa M. Labriola i Jirka Taylor de RAND Corporation, resumeix allò que actualment se sap sobre les morts provocades per agents de policia als Estats Units i identifiquen l’evidència existent sobre diferents formes de prevenir aquestes morts.

Existeix un cos relativament gran d’investigació sobre aquests temes, però aquests estudis sovint pateixen de deficiències metodològiques, en gran mesura derivades de l’escassedat de dades disponibles. Els autors presenten aquest treball centrat en el desenvolupament d’una agenda d’investigació o un full de ruta, per reduir aquestes morts a mans de la policia nord-americana.

L’informe, basat en una extensa revisió de la literatura, així com en entrevistes amb experts policials, conté un seguit de recomanacions per a les àrees en les quals els esforços d’investigació poden ser més efectius per ajudar a informar de la formulació de polítiques i la presa de decisions destinades a reduir la xifra de víctimes mortals a mans de la policia.

Els autors identifiquen sis àrees d’enfocament: qüestions fonamentals –com les desigualtats racials, la cultura policial i els sindicats policials–, dades i informes, capacitació, polítiques, tecnologia i conseqüències per als policies. A més, cal esmentar que els autors utilitzen els termes “assassinats policials”, “violència policial” i “tirotejos policials” per descriure aquests tipus de comportaments policials, ja siguin il·lícits o no. Els autors identifiquen casos específics d’aquests comportaments com a mala conducta, il·legalitat, negligència o excés quan s’apliquen aquestes descripcions.

Els autors clouen el document amb un seguit de prioritats d’investigació entre les quals s’inclou:

 • Incorporar una lent racial als estudis sobre la reducció de la violència per part de la policia i les morts provocades per la policia.
 • Investigar sobre aspectes de l’aplicació de la llei que ensenyen i reforcen la cultura i les normes policials tradicionals i sobre com els esforços de reforma podrien superar la resistència derivada de la cultura i les normes.
 • Desenvolupar investigacions sobre el rol dels sindicats en la prevenció de la rendició de comptes en les diferents polítiques de les agències i en la configuració dels resultats dels casos que involucren morts a mans de policies.
 • Explorar fonts de dades i dades addicionals que podrien proporcionar una representació més confiable d’un incident de violència policial, inclosos els incidents no fatals: factors situacionals que envolten els incidents i l’ús de la tecnologia abans, durant i després d’un incident.
 • Millorar la recopilació de dades sobre les conseqüències dels agents després d’una mort a mans de la policia.
 • Allunyar-se de dades autoinformades sobre l’ús de càmeres corporals revisant imatges i incorporant fonts de dades alternatives per a les revisions dels incidents.
 • Desenvolupar un consens sobre quina capacitació ha d’implementar-se a totes les agències.
 • Identificar els mecanismes pels quals les polítiques específiques redueixen la violència de mans de la policia i identificar quina combinació de polítiques és més efectiva per reduir la violència policial.
 • Investigar sobre els efectes generals d’utilitzar altres tecnologies sobre la força letal.
 • Estudiar el paper dels fiscals en la configuració dels resultats dels casos que involucren morts a mans de la policia.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français