Augmenten els ajuts a les víctimes de crims als EUA

L’Oficina de Programes de Justícia dels Estats Units treballa en els diferents camps relacionats amb l’àmbit de la justícia. Un dels pilars de la seva tasca és l’Oficina de les Víctimes de Crims. Durant el mes de setembre passat, aquesta oficina ha organitzat als EUA tot un seguit d’iniciatives, jornades i homenatges a totes les tipologies de víctimes de crims. Aquest àmbit de la justícia inclou diferents programes i, d’uns anys ençà, ha anat rebent majors dotacions econòmiques del Govern.

Entre els recursos més destacats, hi ha quatre àmbits de treball principals:

 • Honorant les víctimes i els herois del 9/11. En l’aniversari dels atacs de l’11 de setembre, els nord-americans s’uneixen per participar en l’anomenat Dia Nacional de Servei i Record.
 • L’anomenat Mes Nacional de Preparació. El president dels EUA ha proclamat el mes de setembre com a data per parar atenció a les víctimes dels desastres, ja siguin naturals o bé obra dels humans.L’Oficina de les Víctimes ofereix un conjunt d’eines per ajudar les víctimes de la violència de masses i el terrorisme, que són, a grans trets, la planificació, la resposta, la recuperació i els recursos. Aquest producte multidisciplinari proporciona a les comunitats el marc, les estratègies i els recursos per:
  • Planificar i preparar-se abans que tingui lloc un incident.
  • Mitigar els efectes d’actes futurs sobre les víctimes.
  • Respondre a incidents actius.
  • Recuperar-se després d’un incident de violència de masses o terrorisme.
 • Seguretat per a les universitats i els estudiants universitaris. Amb vista a parar atenció a la seguretat als campus, s’ha reconegut també el mes de setembre com el Mes Nacional de la Seguretat als Campus Universitaris. Hi ha desenes de pàgines web dedicades a la seguretat als campus, fins i tot amb recursos sobre la criminalitat en aquest sector.
 • L’anomenat Mes Nacional de l’Herència Hispana, que normalment es commemora del 15 de setembre al 15 d’octubre per reconèixer la història, la cultura i la contribució hispana que han rebut els ciutadans americans. Hi ha una pàgina web de recursos en espanyol destinada a les víctimes d’algun crim de parla hispana.

National Crime Victims' Rights Week April 2 - 8 2017 Strength Resilience Justice 480 x 80

Tots aquests recursos estan dissenyats per poder desenvolupar, de manera ràpida, campanyes de conscienciació pública durant l’any i per a la Setmana Nacional dels Drets de les Víctimes del Crim (NCVRW, per les sigles en anglès). El mes d’abril es va celebrar amb el lema: “Força, Resistència, Justícia”. Enguany ha tractat de reflectir aquesta visió futura en la qual totes les víctimes són enfortides pel suport que reben, en què les organitzacions responen als seus reptes i les comunitats poden accedir a la justícia col·lectiva.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

L’Europol demana ajuda la ciutadania

La identificació i el rescat de les víctimes en el marc de la lluita contra l’explotació sexual de menors en línia és una de les prioritats operacionals de l’Europol. Per aconseguir aquest objectiu, l’Europol ha posat en marxa una iniciativa en què sol·licita als ciutadans que ajudin a identificar víctimes de pornografia infantil. Lògicament no ho fa de manera directa, sinó a través de petits detalls. Sota el lema “Stop child abuse, trace an object” (‘Atura l’abús de menors, segueix un objecte’), han publicat una pàgina web en què es mostren objectes que apareixen en fotografies obtingudes de delictes sexuals patits per menors. La intenció és que els ciutadans que vegin aquests objectes puguin arribar a identificar-los i, amb la informació recollida, es pugui ajudar l’Europol a identificar-ne l’origen o la procedència.

Stop Child Abuse. Trace and Object

La motivació és que en dues investigacions anteriors s’han pogut identificar dues víctimes a partir d’embolcalls de menjar i de contenidors d’escombraries, que apareixien com a fons en aquestes imatges amb contingut sexual.

L’1 de juny de 2017 s’ha publicat el primer conjunt de vint objectes, que formen part de fragments de fotografies en què es poden veure bosses, sabates, paisatges, ampolles o altres elements. Per a cada objecte, hi ha una informació associada, amb alguna indicació sobre el tipus d’objecte i preguntes més concretes o més genèriques sobre la identificació que se’n pot fer, sobre la seva localització o on es poden vendre o comprar determinats productes. Les imatges es poden compartir també a les xarxes socials.

La informació que dona el ciutadà pot ser anònima, i quan l’Europol confirmi que un objecte ha estat identificat o localitzat en un indret concret, transmetrà la informació a les autoritats policials competents del país en qüestió.

La qualitat de les imatges varia molt i, en alguns casos, els objectes poden resultar més fàcils d’identificar que en d’altres. El conjunt d’imatges publicades anirà canviant periòdicament.

 

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Prevenció de la violència juvenil

Prevenció violència juvenilL’Organització Mundial de la Salut ha publicat un manual sobre prevenció de la violència juvenil. En primer lloc, el document informa sobre l’abast del problema. Anualment s’estima que en tot el món tenen lloc prop de 200.000 homicidis en què les víctimes són persones entre 10 i 29 anys, xifra que significa la quarta causa de mort en aquesta franja d’edat. Un 83% d’aquestes víctimes són homes i la immensa majoria d’aquestes morts tenen lloc a països amb un nivell d’ingressos baix o mitjà.

Quatre de cada deu joves van estar implicats en algun tipus de baralla durant el darrer any i un de cada quatre va patir algun tipus d’assetjament el darrer mes. Els efectes d’aquesta violència són sovint visibles (milions de joves són atesos anualment als hospitals a causa de ferides diverses) i altres vegades invisibles (un terç de les víctimes de violència no ho expliquen mai a ningú). Amb freqüència, els joves víctimes de violència experimenten algun tipus de trastorn psíquic; reducció del rendiment escolar; addicció a les drogues, el tabac o l’alcohol; tornen a ser-ne víctimes o adopten comportaments violents com a adults.

Els factors de risc més rellevants que afavoreixen la violència juvenil són: les baralles a l’escola, l’absentisme escolar, les relacions amb amics o companys antisocials i les conductes destructives. El fet que els pares siguin addictes a les drogues o a l’alcohol, duguin a terme activitats delictives o tinguin problemes de comportament també està associat a escenaris de violència juvenil. Altres factors de risc són residir en zones de concentració de pobresa, amb poca presència de serveis públics i poc respecte per les normes; la desafecció familiar i social, o la implicació en comportaments delictius.

El manual remarca la necessitat d’afrontar les causes de la violència per poder-la prevenir de manera eficaç. Com a mesures preventives s’especifiquen: programes formatius adreçats als pares per tal que siguin capaços d’establir bones relacions amb els fills, programes de suport a nens amb problemes perquè siguin capaços de seguir els seus companys, campanyes i polítiques de reducció del consum d’alcohol i drogues entre els joves, renovació urbana i desconcentració de la pobresa, actuacions policials adreçades a la solució dels problemes de fons, intervencions terapèutiques que ajudin els joves a canalitzar la seva ira i els problemes de comportament, així com la reducció de l’accés a armes de foc. El sector de la salut té un paper rellevant per intervenir en molts dels àmbits que afavoreixen la violència juvenil, sovint en col·laboració amb altres actors públics (i privats).

Per poder posar en marxa estratègies i accions preventives, cal definir la magnitud del problema de manera adequada, per la qual cosa establir un sistema de recollida de dades estadístiques precises que permetin una bona diagnosi de la situació resulta crucial. És també crucial elaborar indicadors objectius que permetin avaluar els programes adreçats a la prevenció i la reducció de la violència juvenil. En cas contrari, es poden mantenir iniciatives i estratègies que no tenen cap tipus d’eficàcia i que afavoreixen l’enquistament dels problemes.

Podeu consultar el document sencer: Preventing youth violence: an overview of the evidence

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français