Els predictors psicosocials en la transgressió de les normes de trànsit

Recentment s’han publicat els resultats d’un estudi [1] que tenia per objectiu determinar la influència de les variables derivades dels enfocaments de dissuasió, influència social i legitimitat en la transgressió de quatre de les normes de trànsit que més preocupen les autoritats en aquesta matèria:estudi_transit

  • l’ús del cinturó de seguretat
  • la manipulació del telèfon mòbil mentre es condueix
  • l’excés de velocitat
  • l’excés d’alcoholèmia al volant

Per aconseguir aquest objectiu, es va fer una enquesta a 1.500 conductors. Els resultats obtinguts mostren que:

  • La influència social és un factor determinant per al compliment de totes les normes de trànsit.
  • Les variables de legitimitat tenen un pes important per predir la probabilitat de transgressió.
  • Cap dels factors derivats del model de dissuasió presenten influència sobre aquests comportaments.

Els darrers anys, amb la millora progressiva tant de les vies com de la seguretat dels vehicles, la investigació científica ha subratllat que actualment la causa principal de l’accidentalitat viària és el factor humà, que inclou, entre altres comportaments, la transgressió de les normes viàries.

Segons les autores de l’estudi, amb les polítiques públiques que s’estan desenvolupant i aplicant, sembla assumir-se que la clau per prevenir la transgressió rau en l’augment dels càstigs formals, deixant de banda altres elements que podrien ser més eficients, com per exemple les normes i sancions socials informals o el propi sistema de valors de l’individu.

Els resultats de l’estudi palesen la necessitat d’una revisió dels plantejaments en què actualment es basen les polítiques públiques en matèria de prevenció dels comportaments perillosos al volant.

Consideren que el comportament dels conductors davant de cada una de les normes de trànsit estudiades presenta diferències que aconsellarien la diversificació de les estratègies de control social formal per fomentar els comportaments responsables al volant i, així, aconseguir una major eficàcia preventiva.

La probabilitat de complir les normes dependrà fonamentalment de dos factors, que són, d’una banda, el comportament adoptat pel grup de referència i, de l’altra, que els preceptes formals es considerin moralment acceptables.

Per tant, conclouen que les normes formals imposades i el tracte que donen les autoritats legals s’haurien de correspondre amb el sistema de valors compartit pels membres de la societat.

[1] Estudi elaborat per Rebeca Bautista Ortuño i Esther Sitges Macià de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Finançat per la Direcció General de Trànsit estatal. Revista Española de Investigación Criminológica. Article 5, Número 14 (2016). ISSN: 1696-9219. www.criminologia.net

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Projecte de recerca amb variables d’enquestes de victimització en àrees petites

El Premi Presidencial d’Investigació Doctoral de la Universitat de Manchester ha finançat un projecte de recerca destinat a aprofundir en l’aplicació de tècniques d’estimació en àrees petites per conèixer la distribució de variables provinents d’enquestes de victimització en un espai geogràfic petit. El projecte permetrà a l’investigador David Buil Gil desenvolupar la seva tesi doctoral sota la direcció de Juan José Medina Ariza i Natalie Shlomo.

Les persones implicades en el projecte asseguren que quan es dissenyen polítiques públiques focalitzades en la prevenció del crim i l’increment de la seguretat percebuda pels ciutadans, no es pot valorar únicament la criminalitat detectada pels cossos de seguretat, ja que aquesta només recull una part del total dels delictes. També s’han de considerar altres variables d’interès que únicament són detectades a través de les enquestes de victimització, com la por al delicte, la percepció de desordres o el grau de confiança en les administracions públiques.

El problema sorgeix quan les mostres petites utilitzades per aquestes enquestes no permeten observar les diferències existents entre les àrees petites de les ciutats, impedint el disseny de polítiques públiques focalitzades i basades en les diferències existents entre zones. En altres paraules, les mostres utilitzades per les enquestes de victimització pregunten de mitjana a menys d’una persona per barri i, per tant, no es poden conèixer, a partir de mètodes convencionals, les diferències entre les àrees petites.

Segons asseguren els investigadors, la utilització d’una nova generació de tècniques estadístiques, anomenades estimació en àrees petites, permet calcular estimacions de les variables d’interès en l’àmbit de zones geogràfiques reduïdes. A partir de combinar les dades recollides per les enquestes amb informació detallada del cens poblacional i altres dades públiques, es generen models estadístics que permeten explicar, sempre a partir d’estimacions, les diferències entre àrees petites. Tal com ho descriuen, tot i que existeixen models estadístics per a l’estimació en àrees petites tant pel que fa a individus com a àrees, en el cas de les enquestes de victimització la majoria dels estudis s’hauran de basar en models a escala d’àrees, ja que les dades rarament es publiquen a escala d’individu per criteris d’anonimat i confidencialitat.

Concretament, el projecte desenvolupat a la Universitat de Manchester permetrà estimar en aquesta ciutat, a escala d’àrea molt petita, algunes de les variables que recull l’Enquesta de victimització d’Anglaterra i Gal·les. Tal com asseguren els investigadors de la universitat, les estimacions resultants del projecte permetran dissenyar tant polítiques públiques com estratègies de prevenció del crim que coneguin les diferències en la distribució de multitud de variables a escala d’àrea molt petita, i faran possible una aproximació basada en la ciència als problemes socials detectats a les diferents zones de les ciutats.

Enllaços d’interès

Small Area Estimation for Targeting Hot-Spot Policing Interventions, publicat a la British Society of Criminology Policing Network.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français