Previsions d’estabilitat de la delinqüència als Estats Units d’Amèrica

brennan_centerEl Brennan Center for Justice de la Facultat de Dret de la Universitat de Nova York acaba de publicar una actualització de la prospectiva sobre la delinqüència als Estats Units, duta a terme el mes de setembre passat pels professors Friedman, Grawert i Cullen. Aquest informe pronosticava una certa estabilitat de la delinqüència i alertava sobre la crítica situació de la violència en ciutats molt concretes. El nou document actualitza i matisa alguns dels punts d’aquell informe, tot i confirmar-ne les tendències més importants. Els punts destacables d’aquest informe són:

  • La taxa de delictes a les 30 ciutats més grans del país s’hauria mantingut estable, amb un lleuger increment del 0,3%. El factor fonamental per a aquestes taxes baixes és el nivell reduït de delinqüència contra la propietat.
  • La delinqüència violenta s’hauria incrementat un 3,3% (i no un 5,5%, com es pronosticava el mes de setembre). Contribuirien a aquesta pujada global els increments del 23% a San Antonio, del 17,7% a Chicago i del 13,4% a Charlotte. De manera global a tot el país, però, aquesta violència es manté en el seu punt més baix dels darrers 30 anys.
  • La taxa d’homicidis podria ser un 14% més alta que l’any anterior a les 30 ciutats més grans del país. Una altra vegada és la situació de Chicago (un increment del 43,7%) la que impulsa a l’alça la taxa general. De fet, no és una situació nova, perquè ja el 2015 un grup de tres ciutats (Baltimore, Chicago i Washington D.C.) van acumular més de la meitat de l’increment del nombre d’homicidis.
  • La ciutat de Nova York es mantindria en mínims històrics pel que fa als delictes amb violència (545 per 100.000 habitants), fins i tot amb un descens del 2,3% en relació amb l’any anterior. Concretament, els homicidis haurien disminuït un 4,6% i s’haurien quedat en 336, molt per sota dels 2.000 de l’any 1991, amb una ràtio històrica per sota dels 4 per 100.000 habitants. De fet, si aquestes dades es confirmen, quan es computin les estadístiques policials, la ciutat de Nova York tindrà la segona taxa més baixa d’homicidis entre les 30 ciutats més grans del país, només superada per Seattle, que té una taxa prevista del 2,4 per 100.000 habitants.

L’informe conclou que no hi ha base per sostenir que la delinqüència estigui fora de control. Sense referir-s’hi directament, l’informe intenta contrarestar algunes informacions interessades sorgides en el decurs de la darrera campanya electoral a la presidència, que parlaven d’un increment desaforat de la delinqüència, deguda fonamentalment a la immigració.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Enquesta a Bochum: baixa la victimització, augmenta la inseguretat

La ciutat alemanya de Bochum acaba de publicar els primers resultats d’una enquesta en línia a 3.500 persones que es va fer el mes de juny. Un 15% dels enquestats manifestaren haver estat víctima d’un delicte. Un 60% d’aquests delictes van ser furts. Els robatoris amb violència (0,3%) i els delictes de lesions (1,6%) tenen una presència testimonial. Són més nombroses (3,6%) les persones que han estat víctimes d’un delicte de danys. En general, les dades de victimització són notablement més baixes que les ja llunyanes enquestes anteriors (l’última, l’any 1998).

30-bochum_derhexer_2010-08-12_050El sentiment d’inseguretat, així com la por al delicte, han augmentat. Per exemple, encara que només un 0,3% ha estat víctima d’un robatori amb violència, un 19% consideren plausible pensar que en poden ser víctimes els propers mesos. En el cas de les lesions, només un 1,6 en va ser víctima, però un 21% creu que ho serà el proper any. La majoria creu que la delinqüència al seu barri ha augmentat (el 70%, que han augmentat els robatoris a domicili; el 53%, els furts; el 34%, els robatoris amb violència i el 29%, les lesions).

Aquesta por ha comportat que un 24% dels enquestats hagin adquirit aerosols o armes elèctriques i que el 43% hagin instal•lat mecanismes de seguretat a portes i finestres. Als espais públics eviten els llocs freqüentats majoritàriament per joves (un 45%) o per estrangers (50%). Un 27% manifesta que evita parlar amb desconeguts. Les preocupacions principals són: el terrorisme (66%), la criminalitat (62%), el canvi climàtic (48%), els immigrants (36%) i l’atur (24%).

A l’hora de concretar els problemes al seu barri, els temes canvien. Un 34% esmenta com a problema principal els conductors poc disciplinats; els estrangers baixen fins al 20%; les escombraries i la brutícia, al 17%; els joves que ronden pel carrer, al 13%; els grafits, al 13% i els drogodependents, a l’11%.

En general, les persones enquestades se senten força segures a casa (un 93% durant el dia i un 83% a la nit), tot i que es tracta del lloc més insegur, ja que l’any 2014 es produïren a Alemanya més de 9.000 defuncions per accidents domèstics, davant només 3.500 per accidents de trànsit i 624 per homicidis o assassinats.

Prop del 70% dels que van ser víctima d’un delicte van denunciar els fets davant la policia. En el cas de danys, el 55% ho va fer per poder cobrar la compensació de l’assegurança; un 49% manifesta haver-ho fet perquè una cosa així no torni a passar; un 38%, perquè estaven molt empipats; un 37%, perquè ho consideraven una obligació ciutadana i un 30%, perquè volien compensació de l’autor pels danys (la pregunta permetia resposta múltiple, es podia al·legar més d’un motiu per denunciar). Entre les persones que no denunciaven, el motiu majoritari (52%) era que la denúncia no serviria per a res.

La majoria van presentar la denúncia a la comissaria (42%); el 15% ho van fer telefònicament; un 10%, personalment a un policia al carrer i només un 3% van aprofitar la possibilitat de fer-ho en línia. Tan sols un 27% manifesta haver tingut la sensació que la policia faria tot el possible per aclarir els fets. De fet, la policia només és valorada positivament per un 53% dels enquestats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

A Alemanya, les infraccions a la legislació d’estrangeria augmenten desorbitadament

14_kirche_st._lorenz_altdorf_b._nbg._1

Segons les Estadístiques delictives policials 2015 que publica la Bundeskriminalamt, la delinqüència es manté estable a Alemanya. L’any 2015 es registraren pràcticament els mateixos delictes (5.927.908) que l’any anterior (5.925.668). En canvi, les infraccions (que a Alemanya també anomenen “delictes”) contra la normativa d’estrangeria van augmentar un 157,5%, i van ser 402.741 en total, enfront de les 156.396 de l’any 2014.

La majoria d’aquestes infraccions (232.348) estan relacionades amb la residència il·legal, seguides de l’entrada il·legal al país (154.188): segons sembla, la plasmació a l’estadística policial de tota la problemàtica de l’any anterior relacionada amb els moviments de població a la recerca d’asil.

Pel que fa a la delinqüència “comuna”, el 41,9% són delictes de furt (2.483.694): un lleuger augment de 43.634 en relació amb l’any anterior (un 1,5% més, aproximadament). En aquesta categoria, s’inclou el que nosaltres qualifiquem de “robatoris a domicili”, els quals l’any 2015 van experimentar un increment del 9,9% respecte de l’any anterior i constitueixen l’increment més destacat i la preocupació principal en aquests moments. La majoria d’aquests furts han tingut lloc a establiments comercials (391.401), seguits pel robatori de bicicletes (335.174) i els furts i robatoris en vehicle (333.248).

Els delictes que comporten ús de violència també mostren una estabilitat a l’alça (181.386, un increment del 0,2% en relació amb l’any anterior). Els més nombrosos són les lesions (127.395), seguides dels robatoris amb violència (44.666). El total d’homicidis i assassinats és de 2.116 (un descens del 2,9%), dels quals només 5891 van ser consumats. Les violacions i abusos sexuals també mostren una tendència a la baixa, en aquest cas del 4,4% (un total de 7.022).

Les estafes i els fraus (966.326) i els delictes de danys (577.017) continuen presentant xifres elevades, tot i que mostren una reducció en relació amb l’any anterior, molt lleugera en el primer cas (-0,3%) i més accentuada en el segon (-4%).

El nombre de persones sospitoses (detinguts) continua estable, amb un descens del 0,6%, si no comptem els que ho van ser per violació de la legislació d’estrangeria. Els nacionals alemanys disminuïren un 4,9%, però encara continuen representant un 72,4% del total. En sentit contrari, els estrangers van augmentar un 12,8%, però encara se situen molt per sota de la meitat de la població, amb un 27,6%. La majoria són més grans de 18 anys (1.782.970 d’un total de 2.011.898) i homes (1.504.137, un 74,8%).

Els tres länder que presenten una taxa més alta de delinqüència (per mil habitants) són els tres estats ciutat: Berlín, 161,26; Hamburg, 134,79, i Bremen, 133,32. Els que tenen la taxa més baixa són Baviera, 46,87; Baden-Württemberg, 55,38%, i Hessen, 60,80.2

Font: Bundeskriminalamt. Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2015

1. Les persones que han perdut la vida a causa d’aquests delictes són 589. És possible que en un mateix acte criminal hi hagués més d’una víctima. L’informe, en parlar del nombre de víctimes, només fa referència a la fase d’execució dels delictes.

2. No s’hi inclouen els delictes contra la legislació d’estrangeria. Si els hi incloguéssim, no s’alteraria l’ordre de les taxes més altes, però sí el de les més baixes, que estarien encapçalades per Baden-Württemberg (57,61), i Baviera passaria al segon lloc (63,50).

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Descens persistent de la delinqüència a Suïssa

Logo policia Suïssa

Les dades sobre delinqüència a Suïssa l’any 2015 confirmen la tendència a la baixa del nombre de delictes enregistrats pel conjunt dels cossos de policia del país.

Els delictes “penals” han enregistrat un descens d’un 7,3% en relació amb les dades de l’any anterior, ascendint a un total de 487.611 (davant els 526.066 de l’any anterior), i se situen en el punt més baix des que es va introduir la nova estadística federal l’any 2009. La taxa d’aquests delictes per 1.000 habitants se situa en el 59,2, amb un descens de més de cinc punts en relació amb l’any anterior (64,6). Els delictes contra la propietat representen el gruix de la delinqüència (un 68,9% del total), dels quals més de la meitat són furts freqüentment relacionats amb els vehicles de motor (206.560 incloent-los tots).

En aquest cas, també es tracta dels nivells més baixos des de la introducció del nou sistema federal d’estadística policial (336.077 delictes).1 L’altre gruix de delictes contra la propietat el constitueixen els delictes de danys (44.899). El conjunt de delictes contra la propietat ha experimentat un descens d’un 9,3% en relació amb el 2014. De tota manera, els fraus i les extorsions s’han incrementat, però aquestes dues tipologies no són gaire freqüents i els increments no són significatius en nombres absoluts (2.311 i 524, respectivament).

Els delictes violents es mantenen estables amb una tendència molt lleugera, gairebé imperceptible, a la baixa (24.184 en relació amb els 24.246 de l’any anterior). Entre aquests, s’inclouen els homicidis, 57 dels quals van ser consumats i 141 temptatives, i les lesions greus (616). Els homicidis s’executaren majoritàriament amb armes blanques (48%) i només en un 18,2% dels casos amb armes de foc. Les lesions greus es produïren en la majoria dels casos amb pura violència corporal (50,2%). Els casos de violència domèstica, que estan inclosos en aquest grup, presenten una tendència inversa, ja que s’experimenta un augment del 10,5% (16.495 per 15.650 l’any anterior), però aquest augment podria explicar-se per una millora de la qualificació d’aquests delictes al cantó de Zurich. Els abusos sexuals també experimenten un increment d’un 4,2% (272 casos més), a causa bàsicament de l’augment de l’exercici indegut de la prostitució i dels casos d’exhibicionisme.

Les persones detingudes per cometre un delicte previst al Codi penal s’han reduït en un 2,5% (77.062), continuant una tendència descendent des de l’any 2009. La majoria d’aquestes persones (40.316) són de nacionalitat estrangera. Ara bé, cal tenir present que hi ha molta població estrangera al país amb residència habitual indefinida (23.658 d’aquests detinguts eren residents permanents al país). Els nacionals estrangers amb un nombre més alt de detencions són els italians (3.613), els portuguesos (3.593) i els alemanys (2.857).

Podeu descarregar-vos l’informe complet al web de l’Oficina Federal d’Estadística suïssa.

1. Cal tenir en compte que els robatoris amb violència no s’inclouen en aquest capítol, sinó en el de delictes violents.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Continua el descens de la victimització als Estats Units d’Amèrica

Victimització

Les dades de la National Crime Victimization Survey de l’any 2014 publicades pel Departament de Justícia dels EUA confirmen la tendència a la baixa  que es va iniciar a començaments dels anys noranta i que, amb  alguns repunts (2006 i 2012), s’ha anat consolidant. L’enquesta va entrevistar 158.090 persones de 12 anys o més pertanyents a 90.380 llars.

La delinqüència violenta (que no inclou els delictes amb resultat de mort) experimenta un lleu descens en relació amb l’any anterior (un 20,1 x 1.000 en relació amb el 23,2 de l’any anterior), però si es compara amb les dades del 2005, puja fins a 8,3 punts (l’any 2005 la victimització violenta va ser de 28,4 per 1.000). Si retrocedim fins a l’any 1993, arriba a gairebé 50 punts, ja que havia pujat a més del 75 per 1.000. Si ho referim a nombres absoluts, això significa que l’any 2014 prop de tres milions de persones de 12 anys o més (d’un total de 266.665.160) van ser víctimes de, com a mínim, un delicte violent.

És interessant assenyalar que aquesta tendència a la baixa de la victimització violenta no és tan acusada en el cas de les victimitzacions portades a terme amb armes de foc, que l’any 2005 es situaven en 503.530 casos i l’any 2014 encara arribaven a 466.110 casos. Aquesta circumstància comporta un increment notable en relació amb l’any anterior, en què el total de casos de victimització amb arma de foc va ser de 332.950. És a dir, la victimització violenta que més s’està reduint és la que es du a terme per mitjans diferents de les armes de foc, ja que es manté més estable i la tendència a la baixa global en els darrers deu anys és més lleu, si bé presenta repunts freqüents.

La victimització contra la propietat també experimenta un descens, una mica més acusat, ja que l’any 2013 es situava en 131,4 victimitzacions per cada 1.000 llars i el 2014 baixa fins a les 118,1 per cada 1.000 llars. Si retrocedim a l’any 2005, aquesta victimització es situava prop dels 180 delictes per 1.000 llars, però si ho fem fins a l’any 1993 comprovarem que havia arribat gairebé a les 350 llars de cada 1.000. És a dir, en el període 1993-2014, les llars victimitzades s’han reduït en dos terços i s’han situat en una tercera part de les xifres que es donaven a l’inici del període. En xifres absolutes, l’any 2014 prop de 10,4 milions de llars van ser víctimes de delictes contra la propietat.

La taxa de denúncia a la policia dels casos de victimització es manté estable. Així, en el cas de delictes violents ha passat del 45,6% l’any 2013 al 46% l’any 2014 (l’any 2005 va ser del 45,8%). La taxa de denúncia dels delictes contra la propietat també manté aquesta línia d’estabilitat i se situa en el 37% l’any 2014, el 36,1% l’any anterior i el 38,7% el 2005. Crida l’atenció pel que fa al context europeu la poca diferència en les taxes de denúncia entre els delictes violents i els delictes contra la propietat.

Podeu consultar les dades amb més detall al document Criminal Victimization, 2014

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français