El Pla Vigipirate en l’estratègia antiterrorista a França

Els atacs terroristes perpetrats a França els anys 2015 i 2016 i les disposicions legislatives adoptades l’any 2016 han conduït a una revisió del pla Vigipirate per adaptar-lo a un nivell d’amenaça elevada.

Vigipirate

Vigipirate és un pla central en el marc de l’estratègia antiterrorista que implica tots els actors nacionals (l’Estat, les entitats territorials, les empreses i els ciutadans) en un context de vigilància, prevenció i protecció.

Com s’estructura el Pla?

Abasta 300 mesures, que s’apliquen a 13 àmbits d’actuació: alerta i mobilització; protecció de grans concentracions humanes en espai obert; protecció d’instal·lacions i edificis de valor simbòlic, econòmic, polític o ecològic; protecció d’instal·lacions industrials del sector químic, dels hidrocarburs o nuclear; ciberseguretat; sector aeri; sector marítim; transports terrestres; sector de la salut; protecció de la cadena alimentària; protecció de les xarxes de comunicacions, aigua, electricitat, hidrocarburs i gas; control de fronteres terrestres, fluvials i lacustres, marítimes i aèries; protecció dels residents francesos a l’exterior o dels interessos francesos a l’estranger.

Objectius del Pla

Els objectius s’orienten a un doble vessant:

 1. Desenvolupar una cultura de la vigilància i de la seguretat en el conjunt de la societat per tal de detectar les amenaces d’acció terrorista.
 2. Assegurar permanentment la protecció dels ciutadans, del territori i dels interessos de França contra l’amenaça terrorista.

Els tres nivells del Pla

La posada en marxa de cada nivell està en funció del grau de l’amenaça i resulta fàcilment identificable per un logotip visible a l’espai públic:

 1. El nivell de vigilància: és el nivell permanent de seguretat i implica implementar 100 mesures sempre actives.
 2. El nivell de seguretat reforçada − risc d’atemptat: adapta la resposta de l’Estat a una amenaça terrorista elevada o molt elevada. Es poden activar diverses mesures de seguretat addicionals que en complementen d’altres que són permanents, especialment a aeroports, estacions i espais de culte, entre d’altres. Pot ser aplicable al conjunt del territori nacional.
 3. El nivell d’urgència per atemptat: es pot activar en cas d’atemptat consumat o quan un grup terrorista identificat i no localitzat entra en acció. Aquest nivell està vigent per un temps limitat, que coincideix amb la gestió de la crisi. Permet mobilitzar recursos excepcionals i difondre informacions per protegir els ciutadans en situacions de crisi.

Els serveis d’intel·ligència avaluen l’amenaça terrorista i les seves anàlisis permeten a la Secretaria General de la Defensa i de la Seguretat Nacional (SGDSN) establir l’estratègia general de seguretat del Pla, cosa que implica implementar mesures de seguretat en el marc de grans esdeveniments nacionals; mesures de seguretat en determinades dates clau, com l’inici del curs escolar o les festes de Cap d’Any, i aplicar un dispositiu nacional de protecció d’urgència en cas d’atemptat consumat a França o a l’estranger.

Per ampliar informació podeu consultar els enllaços següents:

Faire face ensemble. Vigilance, prévention et protection face à la menace terroriste

R!sques. Prévention des risques majeurs

Adaptation du plan Vigipirate à la période estivale

Signalement de situations suspectes. Recommandations à l’usage du grand public

Plan Vigipirate. Foire aux Questions (FAQ)

Rapport d’activité 2016. Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

 

Le plan Vigipirate dans la stratégie antiterroriste en France

Les attaques terroristes perpétrées en France en 2015 et 2016 et les dispositions législatives adoptées en 2016 ont conduit à une révision du plan Vigipirate pour l’adapter à une menace élevée.

Vigipirate

Vigipirate est un plan central dans le cadre de la stratégie antiterroriste, qui implique tous les acteurs nationaux (l’État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens) dans un contexte de vigilance, prévention et protection.

Comment le plan est-il structuré ?

Il comprend environ 300 mesures qui s’appliquent à 13 domaines d’action : alerte et mobilisation ; protection de fortes concentrations humaines sur un espace ouvert ; protection d’installations et édifices à valeur symbolique, économique, politique ou écologique ; protection d’installations industrielles du secteur chimique, des hydrocarbures ou nucléaire ; cybersécurité ; secteur aérien ; secteur maritime ; transports terrestres ; secteur de la santé ; protection de la chaîne alimentaire ; protection des réseaux de communication, eau, électricité, hydrocarbures et gaz ; contrôle des frontières terrestres, fluviales et lacustres, maritimes et aériennes ; protection des résidents ou intérêts français à l’étranger.

Objectifs du plan

Le plan poursuit deux objectifs :

1.- développer une culture de la vigilance et de la sécurité dans l’ensemble de la société, afin de déceler toute menace d’action terroriste ;

2.- assurer en permanence la protection des citoyens, du territoire et des intérêts de la France contre la menace terroriste.

Les 3 niveaux du plan

La mise en œuvre de chaque niveau se fait en fonction du degré de menace et chacun est facilement identifiable moyennant un logo visible dans l’espace public :

1.- Le niveau de vigilance : niveau permanent de sécurité avec mise en œuvre de 100 mesures toujours actives.

2.- Le niveau de sécurité renforcée – risque d’attentat : il adapte la réponse de l’État à une menace terroriste élevée, voire très élevée. Plusieurs mesures de sécurité additionnelles peuvent être activées en complément d’autres mesures permanentes, notamment dans les aéroports, gares et lieux de culte, etc. Il peut s’appliquer à l’ensemble du territoire national.

3.- Le niveau urgence attentat : il peut être mis en place à la suite d’un attentat ou lorsqu’un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est mis en place pour une durée limitée coïncidant avec la gestion de la crise. Il permet de mobiliser des moyens exceptionnels et de diffuser des informations pour protéger les citoyens dans une situation de crise.

Les services de renseignements évaluent la menace terroriste et leurs analyses permettent au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) d’établir une posture générale de sécurité Vigipirate, spécifiant les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans le cadre de grands événements nationaux et à certaines dates clés de l’année telles que rentrée scolaire ou fêtes de fin d’année, et visant à mettre en place, en urgence, le dispositif national de protection après un attentat en France ou à l’étranger.

Pour plus d’information, consulter les liens suivants :

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/brochure_vigipirate_gp-bd_0.pdf

http://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate

http://www.gouvernement.fr/adaptation-du-plan-vigipirate-a-la-periode-estivale

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/06/fiche_vigipirate_signalements_suspects_grand_public.pdf

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/vigipirate-faq-decembre2016.pdf

http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/06/rapport-2016-sgdsn-pdf-definition-moyenne.pdf

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

 

El Plan Vigipirate en la estrategia antiterrorista en Francia

Los ataques terroristas perpetrados en Francia en los años 2015 y 2016 y las disposiciones legislativas adoptadas en el año 2016 han conducido a una revisión del plan Vigipirate para adaptarlo a un nivel de amenaza elevada.

Vigipirate

Vigipirate es un plan central en el marco de la estrategia antiterrorista que implica a todos los actores nacionales (el Estado, las entidades territoriales, las empresas y los ciudadanos) en un contexto de vigilancia, prevención y protección.

¿Cómo se estructura el Plan?

Abarca 300 medidas, que se aplican a 13 ámbitos de actuación: alerta y movilización; protección de grandes concentraciones humanas en espacio abierto; protección de instalaciones y edificios de valor simbólico, económico, político o ecológico; protección de instalaciones industriales del sector químico, de los hidrocarburos o nuclear; ciberseguridad; sector aéreo; sector marítimo; transportes terrestres; sector de la salud; protección de la cadena alimenticia; protección de las redes de comunicaciones, agua, electricidad, hidrocarburos y gas; control de fronteras terrestres, fluviales y lacustres, marítimas y aéreas; protección de los residentes franceses en el exterior o de los intereses franceses en el extranjero.

Objetivos del Plan

Los objetivos se orientan en una doble vertiente:

 1. Desarrollar una cultura de la vigilancia y de la seguridad en el conjunto de la sociedad con el fin de detectar las amenazas de acción terrorista.
 2. Asegurar permanentemente la protección de los ciudadanos, del territorio y de los intereses de Francia contra la amenaza terrorista.                                                   Los tres niveles del Plan

La puesta en marcha de cada nivel está en función del grado de la amenaza y resulta fácilmente identificable por un logotipo visible en el espacio público:

 1. El nivel de vigilancia: es el nivel permanente de seguridad e implica implementar 100 medidas siempre activas.
 2. El nivel de seguridad reforzada − riesgo de atentado: adapta la respuesta del Estado a una amenaza terrorista elevada o muy elevada. Se pueden activar varias medidas de seguridad adicionales que complementan a otras que son permanentes, especialmente en aeropuertos, estaciones y espacios de culto, entre otros. Puede ser aplicable al conjunto del territorio nacional.
 3. El nivel de urgencia por atentado: se puede activar en caso de atentado consumado o cuando un grupo terrorista identificado y no localizado entra en acción. Este nivel está vigente por un tiempo limitado, que coincide con la gestión de la crisis. Permite movilizar recursos excepcionales y difundir informaciones para proteger a los ciudadanos en situaciones de crisis.

Los servicios de inteligencia evalúan la amenaza terrorista y sus análisis permiten a la Secretaría General de la Defensa y de la Seguridad Nacional (SGDSN) establecer la estrategia general de seguridad del Plan, lo que implica implementar medidas de seguridad en el marco de grandes acontecimientos nacionales; medidas de seguridad en determinadas fechas clave, como el inicio del curso escolar o las fiestas de Fin de Año, y aplicar un dispositivo nacional de protección de urgencia en caso de atentado consumado en Francia o en el extranjero.

Para ampliar información pueden consultar los siguientes enlaces:

Faire face ensemble. Vigilance, prévention te protection face à la menace terroriste

R!sques. Prévention desde risques majeurs

Adaptation lleva plan Vigipirate à la période estivale

Signalement de situations suspectes. Recommandations à el usage lleva grand public

Plan Vigipirate. Foire aux Questions (FAQ)

Rapport de activité 2016. Secrétariat Général de la Défense te de la Sécurité Nationale

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

 

 

The Vigipirate Plan in the anti-terrorist strategy in France

The terrorist attacks perpetrated in France in 2015 and 2016 and the legislative provisions adopted in 2016 have led to a review of the Vigipirate plan to adapt it to the increased threat.

Vigipirate

Vigipirate is a central plan within the framework of anti-terrorist strategy that involves all national actors (The State, territorial entities, companies and citizens) in a context of surveillance, prevention and protection.

How is the Plan structured?

It involves 300 measures which apply to 13 fields of action: alert and mobilisation; protection of large human concentrations in an open area; protection of installations and buildings with a symbolic, economic, political or ecological value; protection of industrial installations in the chemical, hydrocarbon or nuclear sector; cybersecurity; the aviation sector; the maritime sector; transport by land; the healthcare sector; protection of the food chain; protection of communication networks, water, electricity, hydrocarbon and gas; control of land, fluvial and lacustrine, maritime and air space borders; protection of French residents in the exterior and French interests abroad.

Objectives of the Plan

1.- The objectives involve dual roles:- Develop a culture of surveillance and security in society as a whole in order to detect threats of terrorist action and

2.- Permanently ensure the protection of citizens, of the territory and interests of France in the face of the terrorist threat.

The 3 levels of the Plan

The implementation of each level is in accordance with the level of the threat and is easily identifiable with a visible logo in the public space:

1.- The level of surveillance is the permanent level of security and involves the implementation of 100 measures which are always active.

2.- The level of consolidated security – risk of a terrorist attack: it adapts the response of the State to a high or very high terrorist threat. A range of additional security measures can be activated to complement others that are permanent especially in airports, railway stations and places of worship among others. This may be applicable to the whole of the national territory.

3.- The level of emergency corresponding to the terrorist attack: this can be activated in the case of an attack that has taken place or when a tourist group that is identified but not located takes action. This level is valid for a limited time that coincides with the management of the crisis. It allows for the mobilisation of exceptional resources and the spreading of information to protect citizens in a crisis.

Intelligence services assess the terrorist threat and their analysis allows the General Secretary of Defence and National Security (SGDSN) to establish the general strategy of the security plan which involves implementing security measures within the framework of significant national events; security measures on specific key dates like the beginning of the school year or end-of-year festivities and apply a national system of emergency protection if a terrorist attack takes place in France or abroad.

For further information the following links can be consulted:

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/brochure_vigipirate_gp-bd_0.pdf

http://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate

http://www.gouvernement.fr/adaptation-du-plan-vigipirate-a-la-periode-estivale

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/06/fiche_vigipirate_signalements_suspects_grand_public.pdf

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/vigipirate-faq-decembre2016.pdf

http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/06/rapport-2016-sgdsn-pdf-definition-moyenne.pdf

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

França intenta combatre l’amenaça dels vehicles ariet

En el marc de l’estratègia antiterrorista a França i, concretament, des del 2 de novembre del 2017 fins al 30 d’abril del 2018, s’articulen un seguit de mesures de vigilància, prevenció i protecció en diferents àmbits, entre els quals destaca la sensibilització davant l’amenaça de vehicles ariet.[1]

Els atacs mitjançant els vehicles ariet constitueixen un modus operandi utilitzat per part de les organitzacions terroristes. La vigilància per fer front a aquest tipus d’atac implica els actors públics i privats que gestionen parcs de vehicles (empreses de lloguer, empreses de transport de viatgers o de mercaderies). Els qui treballen en aquests àmbits han d’informar sense demora les autoritats sobre els incidents relatius als robatoris de vehicles o sobre altres comportaments sospitosos.

La Secretaria General de la Defensa i de la Seguretat Nacional (SGDSN) publica al seu web una fitxa amb recomanacions per fer front a aquesta amenaça.

Les recomanacions es fan a un triple nivell: la gestió del parc de vehicles, el personal contractat i els conductors de vehicles.

Gestió del parc de vehicles:

 • Informar el personal de les empreses que gestionen parcs de vehicles sobre els procediments de notificació.
 • Limitar la subcontractació.
 • Dotar l’empresa, les seves instal·lacions i els vehicles d’elements de seguretat adaptats.
 • Utilitzar dispositius GPS a la flota de vehicles per detectar de forma ràpida un itinerari anormal, especialment en els transports de mercaderies perilloses.
 • Informar les forces de seguretat de les situacions o fets anormals.
 • Personal contractat per les empreses de lloguer o transport:
 • Verificar la fiabilitat del personal contractat per les empreses (referències presentades).
 • Fer especial atenció al personal temporal.
 • Formar regularment el personal en matèria de seguretat.
 • Fer especial atenció als comportaments anormals i al risc de radicalització.
 • Els conductors de vehicles:
 • Fer aturades o estacionaments al més breus possible, en un lloc no aïllat i segur.
 • Fer controls visuals de les proximitats del vehicle estacionat abans d’obrir les portes.
 • Vigilar especialment les persones alienes a l’empresa.

Per ampliar informació es poden consultar els enllaços següents:

https://www.e-tlf.com/wp-content/uploads/2017/10/1030_POSTUREVIGIPIRATE.pdf

https://www.e-tlf.com/2017/10/30/posture-vigipirate-transition-2017-2018/

També l’apunt publicat l’11 d’octubre del 2017 “El Pla Vigipirate en l’estratègia antiterrorista a França”.

[1] El vehicle ariet és un automòbil que es projecta sobre la façana d’un establiment per tal de penetrar-hi i cometre un robatori. També es pot utilitzar com una arma contra una massa de persones, especialment per grups terroristes.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

La France essaie de combattre la menace d’attaque aux véhicules béliers

Dans le cadre de la stratégie antiterroriste en France et, plus précisément, du 2 novembre 2017 au 30 avril 2018, une série de mesures de vigilance, prévention et protection sont mises en place à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne la sensibilisation face à la menace d’attaque au véhicule bélier.[1]

L’attaque au véhicule bélier est un mode d’action utilisé par les organisations terroristes. La vigilance pour faire face à ce type d’attaque concerne l’ensemble des acteurs publics et privés et notamment les gestionnaires de parc de véhicules (entreprises de location, de transport de voyageurs ou de marchandises). Les membres du personnel de ces entreprises doivent sans attendre informer les autorités de tout incident, dont les vols de véhicules ou autres comportements suspects.

Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) publie sur son site web une fiche de recommandations pour faire face à cette menace.

Les recommandations portent sur trois niveaux : la gestion du parc de véhicules, le personnel recruté et les conducteurs de véhicule.

 • Gestion du parc de véhicules :
 • Sensibiliser le personnel des gestionnaires de parc de véhicules aux procédures de signalement.
 • Limiter la sous-traitance.
 • Doter l’entreprise, ses installations et véhicules d’équipements de sûreté et sécurité adaptés.
 • Utiliser des dispositifs GPS sur la flotte pour détecter au plus tôt un itinéraire anormal, notamment pour le transport de matières dangereuses.
 • Signaler aux forces de sécurité les situations ou faits anormaux.
 • Personnel recruté par les entreprises de location ou de transport :
 • Vérifier la fiabilité du personnel lors du recrutement (références exigées).
 • Porter une attention particulière au personnel temporaire.
 • Former régulièrement le personnel en matière de sûreté.
 • Porter une attention particulière aux comportements anormaux et au risque de radicalisation.
 • Conducteurs de véhicules :
 • Arrêts et stationnements aussi brefs que possible dans un lieu non isolé et sécurisé.
 • Contrôles visuels des abords du véhicule stationné avant d’ouvrir les portes.
 • Vigilance accrue à l’égard des individus étrangers à l’entreprise.

Pour plus d’information, consulter les liens suivants :

https://www.e-tlf.com/wp-content/uploads/2017/10/1030_POSTUREVIGIPIRATE.pdf

https://www.e-tlf.com/2017/10/30/posture-vigipirate-transition-2017-2018/

Ainsi que la note publiée le 11 octobre 2017 « Le Plan Vigipirate dans la stratégie antiterroriste en France ».

[1] Le véhicule bélier est une automobile projetée sur la façade d’un établissement pour y pénétrer et commettre un cambriolage. Il peut également être utilisé comme arme contre une foule, notamment par des groupes terroristes.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Francia intenta combatir la amenaza de los vehículos ariete

En el marco de la estrategia antiterrorista en Francia y, concretamente, desde el 2 de noviembre de 2017 hasta el 30 de abril de 2018, se articulan una serie de medidas de vigilancia, prevención y protección en diferentes ámbitos, entre los que destaca la sensibilización ante la amenaza de vehículos ariete.[1]

Los ataques mediante los vehículos ariete constituyen un modus operandi utilizado por parte de las organizaciones terroristas. La vigilancia para hacer frente a este tipo de ataque implica a los actores públicos y privados que gestionan parques de vehículos (empresas de alquiler, empresas de transporte de viajeros o de mercancías). Los que trabajan en estos ámbitos tienen que informar sin demora a las autoridades sobre los incidentes relativos a los robos de vehículos o sobre otros comportamientos sospechosos.

La Secretaría General de la Defensa y de la Seguridad Nacional (SGDSN) publica en su web una ficha con recomendaciones para hacer frente a esta amenaza.

Las recomendaciones se hacen a un triple nivel: la gestión del parque de vehículos, el personal contratado y los conductores de vehículos.

Gestión del parque de vehículos:

 • Informar al personal de las empresas que gestionan parques de vehículos sobre los procedimientos de notificación.
 • Limitar la subcontratación.
 • Dotar a la empresa, a sus instalaciones y a los vehículos de elementos de seguridad adaptados.
 • Utilizar dispositivos GPS en la flota de vehículos para detectar de forma rápida un itinerario anormal, especialmente en los transportes de mercancías peligrosas.
 • Informar a las fuerzas de seguridad de las situaciones o hechos anormales.
 • Personal contratado por las empresas de alquiler o transporte:
 • Verificar la fiabilidad del personal contratado por las empresas (referencias presentadas).
 • Prestar especial atención al personal temporal.
 • Formar regularmente al personal en materia de seguridad.
 • Prestar especial atención a los comportamientos anormales y al riesgo de radicalización.
 • Los conductores de vehículos:
 • Hacer paradas o estacionamientos lo más breves posible, en un lugar no aislado y seguro.
 • Realizar controles visuales de las proximidades del vehículo estacionado antes de abrir las puertas.
 • Vigilar especialmente a las personas ajenas a la empresa.

Para ampliar información se pueden consultar los enlaces siguientes:

https://www.e-tlf.com/wp-content/uploads/2017/10/1030_POSTUREVIGIPIRATE.pdf

https://www.e-tlf.com/2017/10/30/posture-vigipirate-transition-2017-2018/

También el apunte publicado el 11 de octubre de 2017 “El Plan Vigipirate en la estrategia antiterrorista en Francia”.

[1] El vehículo ariete es un automóvil que se proyecta sobre la fachada de un establecimiento con el fin de penetrar en él y cometer un robo. También se puede utilizar como un arma contra una masa de personas, especialmente por grupos terroristas.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

France tries to combat the threat of vehicle ramming

Within the framework of the anti-terrorist strategy in France and, more specifically, from 2nd November 2017 until 30th April 2018, a series of surveillance, prevention and protection plans have been drawn up in different areas, among which one of the most noteworthy is sensitisation to the threat of vehicle ramming.[1]

Attacks using this method constitute a modus operandi used by terrorist organisations. Surveillance to address this nature of attack involves public and private actors who administer vehicle pools (car hire companies, companies organising the transport of both persons and goods). Those who work in these fields have to inform the authorities immediately about incidents related to the theft of vehicles or any other suspicious behaviour.

The Secretariat-General for National Defence and Security (SGDSN) publishes a post on its website with recommendations in order to address this threat.

The recommendations are made on three levels: administration of the vehicle pool, the personnel employed and vehicle drivers.

Administration of the vehicle pool:

 • Inform the personnel of such companies that administer vehicle pools about notification procedures.
 • Limit outsourcing.
 • Provide the company, its premises and vehicles with adapted security components.
 • Use GPS devices on the vehicle fleet to be able to quickly detect an unusual route, especially in the case of the transporting of dangerous goods.
 • Inform security forces of unusual situations or incidents.
 • Personnel employed by hire or transport companies:
 • Check the reliability of the personnel employed by such companies (with their references).
 • Pay special attention to temporary personnel.
 • Regularly provide the personnel with security-related training.
 • Pay special attention to unusual behaviour and the risk of radicalisation.
 • The drivers of vehicles:
 • Take breaks and make stops as quickly as possible, in a non-isolated and safe place.
 • Visually monitor the area around the parked vehicle before opening its doors.
 • Keep a particularly close eye on people who are not employed by the company.

The following links can consulted for further information:

https://www.e-tlf.com/wp-content/uploads/2017/10/1030_POSTUREVIGIPIRATE.pdf

And also the post published on11th October 2017 “The Vigipirate Plan in the anti-terrorist strategy in France”.

[1] Vehicle ramming is the act of smashing a vehicle into the wall of an establishment in order to gain entry and commit a robbery. It may also be used, especially by terrorist groups, as a way of attacking a crowd of people.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français