Setmana europea d’acció global contra les mules de diners

Les autoritats policials de 26 països, amb el suport de l’Europol, Eurojust i la Federació Bancària Europea (EBF), han unit les seves forces en la tercera acció mundial coordinada contra les mules de diners, amb l’acció europea Money Mule Action ‘EMMA3’. Durant la setmana d’acció, que va tenir lloc del 20 al 24 de novembre del 2017, 159 persones van ser detingudes a tot Europa, 409 van ser entrevistades per les autoritats policials i es van identificar 766 mules de diners. L’EMMA3 ha evolucionat a partir d’edicions anteriors per lluitar no només contra les mules de diners, sinó també contra els reclutadors d’aquestes persones. Això va donar lloc a identificar 59 reclutadors.

Paral·lelament, es va llançar la campanya de sensibilització monetària conjunta #DontBeaMule per alertar el públic sobre aquest delicte.

Les mules de diners són reclutades per organitzacions delictives com a intermediaris de blanqueig de diners per rebre i transferir fons obtinguts il·legalment entre comptes bancaris i països. Aquesta liquidació il·lícita ajuda a finançar altres formes de delictes organitzats, com el narcotràfic, el tràfic de persones i el frau en línia.

Amb el suport de 257 bancs i socis del sector privat, es van documentar 1.719 operacions de mules de diners, amb pèrdues totals de gairebé 31 milions d’euros. Entre aquestes transaccions de blanqueig de diners, més del 90% es van associar a crims relacionats amb el cibercrim, com ara el phishing o el frau en línia de subhastes. Per primera vegada, les autoritats policials van informar de fraus en l’àmbit de les reserves de vacances. A més, també es va detectar un ús creixent dels bitcoins com a sistema de rentat de diners per part de grups criminals.

La tercera setmana d’acció de l’EMMA3 és la continuació d’un projecte dut a terme sota el paraigües del Pla d’acció operativa del frau de pagaments EMPACT, dissenyat per combatre el frau en línia i de pagament, liderat pels Països Baixos.

L’EMMA3 mostra com una associació entre el sector públic i privat, la policia, les autoritats judicials i el sector bancari és essencial per afrontar eficaçment l’activitat il·legal del contraban de diners.

Els delinqüents solen dur a víctimes innocents a blanquejar diners en nom seu amb la promesa de diners fàcils mitjançant anuncis publicitaris aparentment legítims, publicacions en línia, mitjans de comunicació i altres mètodes. Els nouvinguts a un país, els aturats, els estudiants i les persones amb dificultats econòmiques sovint es troben entre els més susceptibles a cometre aquest delicte.

Fins i tot si les mules de diners actuen sense adonar-se, estan cometent un crim blanquejant el producte il·lícit del delicte. Segons el marc jurídic del país, poden enfrontar-se a una pena de presó o de servei comunitari, o a no poder tornar mai a aconseguir una hipoteca o obrir un compte bancari.

Descobrir aquests esquemes de liquidació de diners i informar-ne el públic són vitals per evitar que els delinqüents s’aprofitin de les persones menys afavorides econòmicament. Les empreses legals no demanaran mai a les persones que utilitzin els seus comptes bancaris o que transfereixin diners a través dels seus comptes. Ningú no ha de donar accés, o proporcionar els seus comptes bancaris o moneders electrònics, a persones desconegudes o no fiables.

Enllaç d’interès:

La lluita d’Europol contra les mules de diners

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

La lluita d’Europol contra les mules de diners

Durant la setmana del 14 al 18 de novembre de 2016, es va dur a terme la segona acció europea coordinada contra les mules de diners, amb el suport del Centre Europeu de Ciberdelinqüència, que forma part d’Europol; el Grup d’Acció Conjunta contra la Ciberdelinqüència, Eurojust i la Federació Europea de la Banca. En l’operació, hi van participar cossos de seguretat de 14 països membres de la UE i de Moldàvia i Ucraïna, l’FBI i el Servei Secret dels EUA, així com serveis judicials, 106 entitats bancàries i altres socis privats. L’operació, en la qual es van identificar 580 mules de diners, va culminar amb la detenció de 178 persones. La primera operació, amb 81 persones detingudes, s’havia dut a terme a finals de febrer de 2016.

Europol defineix les mules de diners com les persones que transfereixen diners obtinguts de manera il·legal entre diferents comptes bancaris, freqüentment en diferents països, en nom d’altres. Atès que més del 90% d’aquestes transaccions estan vinculades a la ciberdelinqüència, la lluita d’Europol contra les mules de diners s’emmarca en l’àmbit dels fraus i els sistemes de pagament (un dels quatre àmbits d’actuació en què s’organitzen les prioritats operacionals per als cossos de seguretat per afrontar la delinqüència a internet).

Money Muling. Europol
Font: Europol

El web d’Europol dedica una pàgina a les mules de diners dins de l’apartat dedicat als serveis de conscienciació i prevenció pública, on adverteix clarament de la il·legalitat d’aquestes conductes, descriu quina és l’activitat de les mules, com són reclutades, quin tipus de persones són objectiu dels reclutadors, quins senyals d’avís poden fer pensar que s’està proposant fer aquest tipus d’activitat, com es poden protegir els ciutadans i què cal fer si s’ha rebut alguna proposta per actuar d’aquesta manera.

A més de la informació a la pàgina web, també s’han publicat pòsters i fulls de mà que es poden descarregar en la versió genèrica en anglès o en versions traduïdes i adaptades a 13 països diferents.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

European Global Action against money mules

Police authorities of 26 countries, with the support of Europol, Eurojust and the European Banking Federation (EBF), have joined forces in the third coordinated worldwide action against money mules, with the European Money Mule Action ‘EMMA3’. During the week of action, which took place from the 20th to the 24st November 2017, 159 people were arrested across Europe, 409 were interviewed by police authorities and 766 money mules were detected. The EMMA3 has evolved since prior editions to fight not only against money mules but also those who recruit offenders. This led to the identification of 59 recruiters.

At the same time, the monetary sensitisation #DontBeaMule campaign was launched to warn the general public against this crime.

Money mules are recruited by criminal organisations as money laundering intermediaries to receive and transfer funds obtained illegally from and to bank accounts and countries. This illegal liquidation helps to finance other kinds of organised crime, such as drug trafficking, people trafficking and on line crime.

With the support of 257 banks and members from the private sector, 1,719 operations of money mules were documented, with total losses of almost 31 million Euros. Among these transactions there was money laundering, over 90% of these were associated with crimes related to cybercrime, like phishing or online auction fraud. For the first time, the police authorities informed of fraud in the context of holiday reservations. Moreover, a growing use of bitcoins as a money laundering system by criminal groups was detected.

The third week of action by EMMA3 is the continuation of a project carried out under the umbrella of the plan of operative action of fraudulent payments EMPACT, designed to combat payment and online fraud, led by the Netherlands.

EMMA3 demonstrates that an association between the public and private sector, the police, legal authorities and the banking system is essential to be able to effectively address financial contraband as an illegal activity.

Criminals usually use innocent victims to launder money in their name with the promise of easy money via apparently legal advertising spots, publications on line, mass media and other methods. Newcomers to a country, the unemployed, students and people with economic difficulties are frequently among the most susceptible to commit this crime.

Even if money mules act without realising it, they are committing a crime by laundering the illegal product of a crime. In accordance with the judicial framework of the country, they may face a prison sentence or community service, or never be able to aspire to a mortgage or open a bank account.

Unveiling these schemes for liquidating money and making the public aware are vital to prevent criminals from taking advantage of people who are at an economic disadvantage. Legal companies will never ask people to use their bank accounts or to transfer money by using their accounts. People must never give access, nor provide their bank accounts or electronic purse, to people who are unknown to them or not trustworthy.

Link of interest:

The European Fight against Money Mules

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

 

La lutte d’Europol contre les mules financières

Durant la semaine du 14 au 18 novembre 2016, la seconde action européenne coordonnée contre les mules financières s’est tenue avec le soutien du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, qui fait partie d’Europol, du Groupe d’action conjointe contre la cybercriminalité, d’Eurojust et de la Fédération européenne de la banque. Les services de sécurité de 14 pays membres de l’UE et ceux de Moldavie et d’Ukraine, le FBI et le service secret des USA, ainsi que plusieurs services judiciaires, 106 institutions bancaires et des partenaires privés ont participé à l’opération. Celle-ci, qui a permis d’identifier 580 mules financières, s’est terminée par l’arrestation de 178 personnes. La première opération, où 81 personnes avaient été arrêtées, avait été menée à la fin février 2016.

Pour Europol, les mules financières sont les personnes qui transfèrent de l’argent obtenu de façon illégale sur plusieurs comptes bancaires, généralement dans différents pays, au nom d’autres personnes. Étant donné que plus de 90 % de ces transactions sont liées à la cybercriminalité, la lutte d’Europol contre les mules financières s’inscrit dans le domaine des fraude et des modes de paiement (l’un des quatre domaines d’action en lesquels les priorités opérationnelles des services de sécurité établies en vue de faire face à la criminalité sur internet) sont organisées.

53-money_muling_1150_px-01

                                                                     Font: Europol

Le site web d’Europol consacre une page aux mules financières dans le chapitre consacré aux services de sensibilisation et de prévention publique. Il met clairement en garde sur l’illégalité de ces agissements, décrit l’activité des mules, la façon dont elles sont recrutées, quel type de personnes fait la cible des recruteurs, quels sont les signes qui peuvent faire penser que l’on est en train de vous proposer de participer à ce genre d’agissement, comment protéger les citoyens et ce qu’il faut faire si l’on a reçu une proposition de ce type.

Outre l’information disponible sur le site web, des posters et des dépliants à télécharger en anglais ou dans les versions traduites et adaptées à 13 pays différents  ont été publiés.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

Europol’s fight against money mules

During the week of 14 to 18 November 2016, the second course of European action was taken against money mules, with the support of The European Cybercrime Centre which is part of Europol; the Joint Cybercrime Action Task Force, Eurojust and the European Bank Federation. During the operation, different law-enforcement agencies from 14 EU member states and Moldavia and Ukraine, the FBI and the European Union secret service, along with judicial services, 106 banks and other private partners. The operation, which identified 580 money mules, resulted in the detention of 178 people. The first operation, with 81 arrests, was carried out at the end of February 2016.

Europol defines money mules as people who transfer money obtained illegally using different bank accounts, often in different countries, on behalf of third parties. As over 90% of such transactions are related to cybercrime, Europol’s fight against money mules involves the field of fraud and payment systems (one of the four areas in which operational priorities are identified for security services to address internet-related crime).

53-money_muling_1150_px-01

                                                                  Font: Europol

The Europol website devotes a page to money mules as part of a section aimed at raising public awareness and prevention, with a clear warning about the illegality of such conduct, describing the activities of mules, how they are recruited, what kind of people recruiters look for, the warning signs associated with proposing such activities, how citizens can be protected and what to do if such activities are suggested.

As well as the information on the webpage, posters and flyers have also been published and these can be downloaded in their generic version in English and in versions which are translated and adapted to 13 different countries.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / Post en français

Desenes de detinguts en una nova acció coordinada contra el blanqueig de capitals

A través de la col·laboració d’Europol, Eurojust i la Federació Bancària Europea (EBF), les forces policials de més de 20 estats van arrestar unes 170 persones com a part d’una acció coordinada de lluita contra el blanqueig de capitals, l’EMMA –Acció europea contra les mules de diners. L’objectiu d’aquesta acció, duta a terme el darrer trimestre de 2018, era abordar el problema de les mules de diners, que col·laboren amb els delinqüents a rentar milions de diners.

Entre els resultats de l’EMMA 2018 cal destacar:

  • Més de 1.500 mules de diners identificades en l’acció mundial contra el blanqueig de capitals.
  • 168 detinguts i 140 organitzadors de mules de diners identificats.

Hi van participar més de 300 bancs, 20 associacions bancàries i altres entitats financeres que van comunicar un total de 26.376 operacions de mules fraudulentes, amb la qual cosa es va evitar la pèrdua total de més de 36 milions d’euros. Això posa de relleu la importància d’una resposta ràpida i coordinada entre la policia i el sector bancari.

Les mules de diners són persones que, de vegades sense saber-ho, han estat reclutades per organitzacions delictives com a agents de blanqueig de diners per ocultar l’origen del mal causat. Motivats per la promesa de diners fàcils, les mules transfereixen els fons robats entre els comptes, sovint en diferents estats, en nom d’altres, i generalment ofereixen una part dels fons que passen pels seus propis comptes.

Les persones més susceptibles de cometre aquests delictes serien persones nouvingudes, aturats i persones amb dificultats econòmiques, tot i que els reclutadors de mules de diners estan augmentant la pressió sobre els estudiants amb dificultats econòmiques.

Les mules de diners són reclutades a través de nombroses vies, però darrerament els delinqüents cerquen cada vegada més en les xarxes socials per reclutar nous còmplices, amb promeses de falsos anuncis de feina.

Aparentment poden semblar diners ràpids i fàcils, ja que només cal un clic per transferir diners d’un compte a un altre, però permetre que un grup criminal usi el compte bancari d’una altra persona pot comportar conseqüències legals greus.

Per donar a conèixer aquest tipus de frau, la campanya de sensibilització de diners #DontBeAMule es va desenvolupar el darrer trimestre de 2018 a tot Europa.

Amb material de sensibilització, disponible per descarregar en 25 idiomes, la campanya va informar el públic sobre com funcionen aquests criminals, com protegir-se i què han de fer si es converteixen en víctimes.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Tràfic de menors: víctimes i criminals

El passat 18 d’octubre, amb motiu del Dia europeu contra el tràfic de persones, es va presentar un nou informe d’Europol sobre el tràfic de menors amb informació actualitzada d’intel·ligència sobre aquest fenomen criminal.

Per primera vegada en aquest àmbit, l’informe proporciona una visió a fons de les característiques de les xarxes criminals involucrades en un dels crims més sinistres de tots: l’abús de nens vulnerables. A efectes de l’informe, es va utilitzar la intel·ligència operativa a partir de gairebé 600 contribucions que van implicar víctimes de tràfic de persones menors d’edat, les quals van ser comunicades a Europol pels Estats membres entre 2015 i 2017.

A Europa, milers de menors continuen sent objecte de tràfic i explotació per tal de generar beneficis per a les xarxes delictives, que representen més del 20% de totes les víctimes identificades del tràfic segons UNICEF. Europol rep cada cop més informació sobre xarxes de tràfic que operen a través dels Estats membres, aprofitant la vulnerabilitat dels nens, per explotar-los sexualment o abusar-ne a través de l’explotació laboral. Altres grups criminals posen víctimes als carrers per demanar diners, les obliguen a cometre diversos tipus de delictes o les venen a través de xarxes d’adopció il·legals.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’Informe de situació sobre xarxes penals relacionades amb el tràfic i l’explotació de víctimes menors d’edat a la Unió Europea:

  • Un dels aspectes més seriosos d’aquest fenomen és el paper de la família, que en alguns casos es dedica directament al tràfic i l’explotació dels seus propis fills. Europol rep notificacions periòdiques dels nens que es venen a les xarxes delictives per part de les seves famílies.
  • Les dones acostumen a tenir un paper clau en el tràfic i l’explotació de menors, molt més que en les xarxes criminals on elles són les víctimes del tràfic d’adults.
  • La majoria dels casos denunciats a Europol impliquen xarxes que acompanyen víctimes menors no comunitàries per tota la ruta des del seu país d’origen fins al lloc d’explotació, sovint amb la participació de xarxes de contraban. El tràfic il·lícit de víctimes menors a través de les fronteres exteriors i als Estats membres sol implicar l’ús de documents de viatge falsificats.
  • Els beneficis criminals es redirigeixen principalment al país d’origen del sospitós, en petites quantitats a través de serveis de transferència de diners i en quantitats més grans utilitzant correus i mules criminals.
  • El tràfic de nens es produeix des de tot el món cap a la UE. La majoria de les xarxes no comunitàries de tràfic de persones van informar Europol que hi participaven grups de criminals organitzats. Per exemple, des de Nigèria enganyaven o forçaven les joves per explotar-les sexualment a Europa.
  • Els nens en migració i menors no acompanyats tenen un risc més elevat de tràfic i explotació. Encara que l’escala de tràfic de menors no acompanyats continua sent desconeguda, se n’espera un augment en el futur.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

Semaine européenne d’action mondiale contre les passeurs de devises

Les forces de police de 26 pays, avec le soutien d’Europol, Eurojust et la Fédération bancaire européenne (EBF), ont uni leurs efforts pour mener à bien la troisième action mondiale coordonnée contre les passeurs de devises dans le cadre de l’action européenne Money Mule Action « EMMA3 ». Au cours de cette semaine d’action, qui s’est tenue du 20 au 24 novembre 2017, 159 individus ont été interpelés dans toute l’Europe, 409 ont été entendus par les forces de police et 766 passeurs de devises ont été identifiés. L’EMMA3 a évoluée à partir d’éditions antérieures pour lutter non seulement contre les passeurs de devises mais aussi contre les recruteurs de ce type d’individus. Du coup, 59 recruteurs ont pu être identifiés.

Parallèlement, une campagne de sensibilisation monétaire conjointe a été lancé sous l’intitulé #DontBeaMule afin d’alerter le public sur ce type de criminalité.

Les passeurs de devises sont recrutés par des organisations criminelles en tant qu’intermédiaires de blanchiment d’argent pour recevoir et transférer des fonds obtenus illégalement entre comptes bancaires et pays. Ces mouvements illicites aident à financer d’autres formes de crime organisé, dont le trafic de stupéfiants, le trafic d’être humains et la fraude en ligne.

Avec le soutien de 257 banques et partenaires du secteur privé, 1 719 opérations de passeurs de devises ont pu être renseignées pour un total d’environ 31 millions d’euros. Parmi ces transactions de blanchiment d’argent, plus de 90% ont été associées à des crimes liés à la cybercriminalité, dont le phishing ou la fraude aux enchères en ligne. Pour la première fois, les forces de police ont recensé des fraudes dans le domaine des réservations de vacances. On a aussi détecté l’utilisation croissante de bitcoins comme système de blanchiment d’argent par des groupes criminels.

La troisième semaine d’action de l’EMMA3 vient à la suite d’un projet mené à bien dans le cadre du Plan d’action opérationnel contre la fraude au paiement EMPACT, conçu pour combattre la fraude en ligne et au paiement et dirigé par les Pays-Bas.

L’EMMA3 montre comment une association entre le secteur public et privé, les forces de police et le secteur bancaire est essentielle pour lutter efficacement contre le trafic de devises.

Les criminels amènent en général des victimes innocentes à participer au blanchiment de devises pour leur compte, en leur promettant de l’argent facile, grâce à des annonces publicitaires en apparence légales, des publications en ligne, des médias et autres véhicules. Les nouveaux venus dans un pays, les chômeurs, les étudiants et les personnes en difficulté financière offrent un profil idéal pour commettre ce type de crime.

Et quand bien même les passeurs de devises agiraient à leur insu, il n’en demeure pas moins qu’ils commettent un délit en blanchissant le produit illicite de criminels. Suivant le cadre juridique du pays, ils encourent une peine de prison ou de service communautaire ou encore l’interdiction de crédit ou bancaire.

Détecter ces mouvements d’argent et en informer le public est essentiel pour empêcher les criminels d’exploiter des individus financièrement défavorisés. Les entreprises légales ne demanderont jamais à un quelconque individu d’utiliser son compte bancaire ou de transférer des fonds à travers son compte. Par conséquent, personne ne devrait donner accès à ses comptes bancaires ou porte-monnaie électroniques ou permettre leur utilisation à des inconnus ou à des individus peu fiables.

Lien utile :

La lutte d’Europol contre les passeurs de devises

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English

 

 

Semana europea de acción global contra las mulas de dinero

Las autoridades policiales de 26 países, con el apoyo de Europol, Eurojust y la Federación Bancaria Europea (EBF), han unido sus fuerzas en la tercera acción mundial coordinada contra las mulas de dinero, con la acción europea Money Mule Action ‘EMMA3’. Durante la semana de acción, que tuvo lugar del 20 al 24 de noviembre de 2017, 159 personas fueron detenidas en toda Europa, 409 fueron entrevistadas por las autoridades policiales y se identificaron 766 mulas de dinero. EMMA3 ha evolucionado a partir de ediciones anteriores para luchar no sólo contra las mulas de dinero, sino también contra los reclutadores de estas personas. Eso dio lugar a identificar a 59 reclutadores.

Paralelamente, se lanzó la campaña de sensibilización monetaria conjunta #DontBeaMule para alertar al público sobre este delito.

Las mulas de dinero son reclutadas por organizaciones delictivas como intermediarios de blanqueo de dinero para recibir y transferir fondos obtenidos ilegalmente entre cuentas bancarias y países. Esta liquidación ilícita ayuda a financiar otras formas de delitos organizados, como el narcotráfico, el tráfico de personas y el fraude en línea.

Con el apoyo de 257 bancos y socios del sector privado, se documentaron 1.719 operaciones de mulas de dinero, con pérdidas totales de casi 31 millones de euros. Entre estas transacciones de blanqueo de dinero, más del 90% se asociaron a crímenes relacionados con el cibercrimen, como el phishing o el fraude en línea de subastas. Por primera vez, las autoridades policiales informaron de fraudes en el ámbito de las reservas de vacaciones. Además, también se detectó un uso creciente de los bitcoins como sistema de lavado de dinero por parte de grupos criminales.

La tercera semana de acción de EMMA3 es la continuación de un proyecto realizado bajo el paraguas del Plan de acción operativa del fraude de pagos EMPACT, diseñado para combatir el fraude en línea y de pago, liderado por los Países Bajos.

EMMA3 muestra como una asociación entre el sector público y privado, la policía, las autoridades judiciales y el sector bancario es esencial para afrontar eficazmente la actividad ilegal del contrabando de dinero.

Los delincuentes suelen llevar a víctimas inocentes a blanquear dinero en su nombre con la promesa de dinero fácil mediante anuncios publicitarios aparentemente legítimos, publicaciones en línea, medios de comunicación y otros métodos. Los recién llegados a un país, los parados, los estudiantes y las personas con dificultades económicas a menudo se encuentran entre los más susceptibles a cometer este delito.

Incluso si las mulas de dinero actúan sin darse cuenta, están cometiendo un crimen blanqueando el producto ilícito del delito. Según el marco jurídico del país, pueden enfrentarse a una pena de prisión o de servicio comunitario, o a no poder volver nunca a conseguir una hipoteca o abrir una cuenta bancaria.

Descubrir estos esquemas de liquidación de dinero e informar al público son vitales para evitar que los delincuentes se aprovechen de las personas menos favorecidas económicamente. Las empresas legales no pedirán nunca a las personas que utilicen sus cuentas bancarias o que transfieran dinero a través de sus cuentas. Nadie tiene que dar acceso, o no proporcionar sus cuentas bancarias o monederos electrónicos, a personas desconocidas o no fiables.

Enlace de interés:

La lucha de Europol contra las mulas de dinero

____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

 

 

 

La lucha de Europol contra las mulas de dinero

Durante la semana del 14 al 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la segunda acción europea coordinada contra las mulas de dinero, con el apoyo del Centro Europeo de Ciberdelincuencia, que forma parte de Europol; el Grupo de Acción Conjunta contra la Ciberdelincuencia, Eurojust y la Federación Europea de la Banca. En la operación, participaron cuerpos de seguridad de 14 países miembros de la UE y de Moldavia y Ucrania, el FBI y el Servicio Secreto de los EE. UU., así como servicios judiciales, 106 entidades bancarias y otros socios privados. La operación, en la que se identificó a 580 mulas de dinero, culminó con la detención de 178 personas. La primera operación, con 81 personas detenidas, se había llevado a cabo a finales de febrero de 2016.

Europol define las mulas de dinero como las personas que transfieren dinero obtenido de manera ilegal entre diferentes cuentas bancarias, a menudo en diferentes países, en nombre de otros. Dado que más del 90% de estas transacciones están vinculadas a la ciberdelincuencia, la lucha de Europol contra las mulas de dinero se enmarca en el ámbito de los fraudes y los sistemas de pago (uno de los cuatro ámbitos de actuación en los que se organizan las prioridades operacionales para los cuerpos de seguridad para afrontar la delincuencia en internet).

Money Muling. Europol
Font: Europol

La web de Europol dedica una página a las mulas de dinero dentro del apartado dedicado a los servicios de concienciación y prevención pública, donde advierte claramente de la ilegalidad de estas conductas, describe cuál es la actividad de las mulas, cómo son reclutadas, qué tipo de personas son objetivo de los reclutadores, qué señales de aviso pueden hacer pensar que se está proponiendo hacer este tipo de actividad, cómo pueden protegerse los ciudadanos y qué hay que hacer si se ha recibido alguna propuesta para actuar de este modo.

Además de la información en la página web, también se han publicado pósteres y folletos que pueden descargarse en la versión genérica en inglés o en versiones traducidas y adaptadas a 13 países diferentes.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français