Europa intensifica la lluita contra la delinqüència transfronterera

Per intensificar la lluita contra la delinqüència transfronterera, el Consell Europeu ha adoptat els mandats de negociació sobre una proposta relativa a l’intercanvi d’informació digital en casos de terrorisme i una proposta per crear una plataforma de col·laboració destinada als equips conjunts d’investigació. Aquestes propostes formen part dels treballs en curs per modernitzar i digitalitzar la cooperació judicial transfronterera, amb vista a facilitar als fiscals i jutges l’intercanvi d’informació i portar davant la justícia el creixent nombre de delinqüents i terroristes que actuen a través de les fronteres.

Actualment, els estats membres comparteixen informació amb Eurojust sobre casos relacionats amb el terrorisme a través de diversos canals. Aquesta informació s’inclou a continuació en el Registre Judicial Antiterrorista Europeu, un sistema tècnicament obsolet que no permet una confrontació adequada de la informació.

La proposta té per objecte corregir aquestes deficiències i permetre que Eurojust desenvolupi un paper més ferm i proactiu en suport de la coordinació i la cooperació entre les autoritats nacionals encarregades d’investigar i enjudiciar delictes de terrorisme.

La proposta inclou:

  • Crear un sistema modern i digital de gestió de casos que emmagatzemi aquesta informació i permeti confrontar-la.
  • Facultar Eurojust per detectar millor els vincles entre investigacions i actuacions judicials transnacionals en l’àmbit del terrorisme i per informar proactivament els estats membres sobre vincles trobats.
  • Crear un canal de comunicació digital segur entre els estats membres i Eurojust.
  • Simplificar la cooperació amb tercers països concedint als fiscals d’enllaç nomenats a Eurojust accés al sistema de gestió de casos.

Els ministres també tractaran d’adoptar una orientació general sobre el projecte de Reglament pel qual es crea una plataforma de col·laboració per als equips conjunts d’investigació (ECI). Aquests equips són creats per desenvolupar investigacions penals específiques durant un període establert. Els creen les autoritats competents de dos estats membres o més, amb la possible participació de tercers països afectats, per gestionar de forma conjunta investigacions transfrontereres. El marc dels ECI permet als membres de l’equip intercanviar proves directament, sense necessitat de procediments tradicionals de cooperació judicial.

La plataforma proposada facilitarà la coordinació i la gestió quotidianes dels ECI, assegurarà l’intercanvi i l’emmagatzematge temporal d’informació operativa i proves i garantirà una comunicació segura i la traçabilitat de les proves. Ha de ser accessible a través d’una connexió segura per internet i inclourà un sistema d’informació centralitzat i una connexió entre aquest sistema i les eines informàtiques pertinents utilitzades pels ECI. Es fomentarà l’ús de la plataforma, però aquest seguirà sent voluntari.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari