Estabilitat en les xifres de delictes d’odi violents als Estats Units

La taxa de delictes d’odi violents als Estats Units l’any 2019 (1,0 delictes d’odi per cada 1.000 persones de 12 anys o més) no va diferir significativament de la taxa del 2005 (0,8 il·lícits per 1.000), segons publica el Bureau of Justice Statistics,  basant-se en les dades reportades per les víctimes a l’Enquesta nacional de victimització de delictes (NCVS). Durant el període de quinze anys, de l’any 2005 al 2019, la taxa de victimitzacions de delictes d’odi violents va fluctuar entre el 0,6 i l’1,1 per cada 1.000.

De mitjana, els residents dels Estats Units van experimentar aproximadament 246.900 victimitzacions de delictes d’odi anuals entre els anys 2005 i 2019 esmentats. El nombre de delictes d’odi va oscil·lar entre 173.600 i 305.390 durant aquest període. Així mateix, el nombre de victimitzacions totals, violentes i de delictes d’odi patrimonial no va variar significativament del 2005 al 2019.

En general, les victimitzacions de delictes d’odi van representar l’1,6% de totes les victimitzacions no mortals l’any 2019, enfront del 0,9% del 2005. Les víctimes van indicar que gairebé dos terços (62%) dels delictes d’odi durant aquest període van ser agressions simples.

Durant el període de cinc anys estudiat, s’estima que el 59% de les victimitzacions de delictes d’odi violents reportades per les víctimes van estar motivades per un biaix contra la seva raça, ètnia o origen nacional. Aquesta va ser la motivació més freqüentment denunciada per un delicte d’odi violent. En gairebé una quarta part de les victimitzacions d’aquest tipus de delicte, les víctimes creien que eren objectius a causa del biaix contra el seu gènere (24%), contra persones o grups als quals estaven associats (23%) o contra la seva orientació sexual (20%). Així mateix, es creia que aproximadament 1 de cada 10 victimitzacions de delictes d’odi violents estaven motivades per un biaix contra la discapacitat de la víctima (11%) o la religió (9%).

Entre el 2010 i el 2019, el nombre de delictes d’odi registrats per les forces de l’ordre va augmentar un 10% (de 6.628 a 7.314 incidents), segons el Programa d’estadístiques sobre delictes d’odi (HCSP) de l’FBI. En comparació, el volum total de delictes registrats pels cossos de seguretat (incloent-hi incidents d’odi i d’incendis) va disminuir un 22% durant aquell període de deu anys.

Els recomptes registrats per les forces de l’ordre i els reportats per les víctimes difereixen perquè les dades de l‘NCVS i l’HCSP es van recollir a través de mètodes diferents i les víctimes sovint no es van presentar a la policia. HCSP i NCVS són les principals fonts d’informació anual sobre crims d’odi als Estats Units i utilitzen la definició establerta per la Hate Crime Statistics Act de 1990.

De manera similar a la motivació dels delictes d’odi reportats a l’NCVS, la majoria de la pràctica (aproximadament el 54%) dels delictes d’odi registrats per les forces de l’ordre del 2010 al 2019 van representar el biaix de raça, ètnia o ascendència. El 49% d’aquests incidents van ser motivats per un biaix antinegre o antiafroamericà. Durant aquest mateix període de temps, les forces de l’ordre van registrar augments en el nombre de víctimes de delictes d’odi de negres o afroamericans (de 2.201 a 2.391 víctimes), asiàtics (de 136 a 215) i d’origen àrab (de 48 a 126).

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari