Conclusions del Consell Europeu sobre migracions

El Consell Europeu ha abordat la situació de les migracions en les seves diferents rutes. Si bé les mesures adoptades per la Unió Europea i els estats membres han reduït globalment els fluxos irregulars en els darrers anys, l’evolució d’algunes rutes provoca una greu preocupació i requereix una vigilància continuada i mesures urgents.

Per evitar la pèrdua de vides humanes i reduir la pressió sobre les fronteres europees, com a part integrant de l’acció exterior de la Unió Europea, s’intensificaran les associacions i la cooperació amb els països d’origen i trànsit de manera que siguin beneficioses per a totes les parts.

L’enfocament serà pragmàtic, flexible i a mida, farà un ús coordinat, com a Equip Europa, de tots els instruments i incentius de què disposen la UE i els estats membres, i es desenvoluparà en estreta cooperació amb l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR) i amb l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM).

Ha d’ocupar-se de totes les rutes i basar-se en un plantejament que tingui en compte la ruta en la seva totalitat, combati les causes profundes, doni suport als refugiats i les persones desplaçades a la regió, desenvolupi capacitats per a la gestió de la migració, acabi amb el tràfic il·lícit, reforci el control fronterer, cooperi en matèria de recerca i salvament, abordi la migració legal a la vegada que respecta les competències nacionals, i garanteixi el retorn i la readmissió. Per aquestes raons, el Consell Europeu:

  • Insta la Comissió i l’Alt Representant a reforçar sense retard, en estreta cooperació amb els estats membres, les accions específiques amb els països prioritaris d’origen i trànsit i el suport concret d’aquests.
  • Insta la Comissió i l’Alt Representant a presentar, en estreta cooperació amb els estats membres, plans d’actuació per als països prioritaris d’origen i trànsit a la tardor del 2021, indicant objectius clars, més mesures de suport i terminis concrets.
  • Invita la Comissió a fer el millor ús possible com a mínim del 10% de la dotació financera de l’Instrument de Veïnatge, Cooperació al Desenvolupament i Cooperació Internacional, així com del finançament amb altres instruments pertinents, per a mesures en matèria de migració, i a informar el Consell de les seves intencions al respecte d’ara al mes de novembre d’enguany.

El Consell Europeu condemna i refusa qualsevol intent de països tercers d’instrumentalitzar els migrants amb finalitats polítiques.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Leave a Reply