Albert Vilatarsana: “La tecnologia ha de ser un instrument transformador de les organitzacions policials”

Albert Vilatarsana i Silvestre és director de l’Àrea de Seguretat Pública de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i intendent en cap del Servei de Policia Local. Llicenciat en Criminologia, es va doctorar en Dret Públic Global, amb una tesi sobre el sistema de policia de Catalunya.

Col·laborador habitual de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en diversos tipus de cursos i professor associat a la Universitat de Barcelona en el seu Grau de Seguretat. Participa en el Fòrum Europeu de la Seguretat Urbana (EFUS) com a representant de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i forma part del Comitè Executiu del Fòrum Espanyol per a la Prevenció i la Seguretat Urbana.

 Vostè va dur a terme la seva tesi doctoral sobre el sistema de policia de Catalunya i, a més, té una dilatada experiència professional com a cap de policia local. En aquests moments s’ha reprès la iniciativa per elaborar un projecte de llei del sistema de policia. Quins serien els mínims que aquesta llei hauria de recollir? Quines són des del seu punt de vista les necessitats més imminents del sistema de policia que cal afrontar i resoldre?

Dos aspectes centrals que responen a la necessitat, no només de coordinar, sinó d’ordenar:

  1. Els elements estatutaris propis de les policies locals i els comuns amb el cos de Mossos d’Esquadra: disposar d’un Estatut únic per a les policies locals de Catalunya sobre condicions laborals (modalitats horàries, sous, relació de llocs de treball, permisos, compatibilitats, riscos laborals, jubilació, carrera professional…), accés i promoció, règim disciplinari, la figura del/de la cap de Policia, mobilitat interpolicial, edat i titulació d’ingrés, excepcionalitat dels interinatges, segona activitat, armament policial i proves de capacitació…
  2. Els elements propis del sistema: finançament; autoritats en matèria de policia; creació d’òrgans del sistema (per exemple, una Direcció General de Policies Locals); repensar els òrgans de coordinació (juntes locals, meses de coordinació operatives, convenis de col·laboració); abordar la formació policial; establir un catàleg de funcions; definir quin és el servei bàsic garantit de policia; incorporar els vigilants com a policies locals; compartir una central de compres, afers interns, selecció, recompenses, investigació; una aplicació policial de gestió de serveis comuna…

Creu que les innovacions tecnològiques poden millorar la governabilitat i l’eficàcia de la policia? En quins aspectes i amb quins requeriments?

La tecnologia, al servei de les necessitats públiques, ha de ser un instrument transformador de les organitzacions policials. L’eficiència i l’eficàcia serà difícil aconseguir-les amb un increment del nombre de policies (com ens indiquen les taxes d’enquadrament existents). A través de la innovació tecnològica cal millorar la prestació de serveis a la ciutadania en aspectes com la comunicació bidireccional (xarxes socials…), temps de prestació de serveis; la gestió de les organitzacions policials (compres, sales de comandament, aplicacions informàtiques, ús d’aparells mòbils –tauletes, ordinadors en vehicles policials…); millorar la prevenció mitjançant la incorporació d’algoritmes predictius; ús de sistemes de videovigilància; reconeixement de vehicles i persones; gestió de l’ordre públic, etc.

Com veu vostè la participació d’actors no policials en el manteniment de la seguretat? Quins actors veu necessaris i sota quines condicions?

Ho veig necessari i imprescindible per garantir els millors estàndards de seguretat (objectiva i perceptiva). Cal incorporar personal especialitzat (que ho farà millor que un policia) com a personal facultatiu i de back-office, amb totes les garanties públiques i de confidencialitat. La pròpia gestió administrativa de les organitzacions policials, la vigilància patrimonial, el suport, els trasllats policials; experts en àmbits de la investigació i direcció, formació, etc. serien alguns exemples. Cal incorporar també la seguretat privada en aquests aspectes. En qualsevol cas, el lideratge i la responsabilitat han de ser públics.

Quines serien les tres característiques o qualitats més destacables que haurien de tenir les organitzacions policials per fer front als reptes actuals i futurs en matèria de seguretat?

  1. La incorporació de la dona i d’altres persones que pertanyin a minories de la nostra societat. Les organitzacions policials han de ser un reflex de la comunitat a la qual serveixen.
  2. La incorporació de les tecnologies (de comunicació, gestió, aparells, aplicacions informàtiques…) com un element transformador de les organitzacions i que millori la prestació de serveis.
  3. Un sistema de policia per a Catalunya que permeti ordenar les prioritats atenent les necessitats, un sistema que sigui adaptatiu als canvis existents, un sistema que reguli, un sistema que gestioni els aspectes globals i els locals.

_____

Esta entrada en español

Deixa un comentari