El Projecte Margin analitza les percepcions d’inseguretat en cinc països i regions europees

El projecte Margin, finançat per la Comissió Europea en el marc del programa de recerca Horizon 2020, ha permès desenvolupar la col·laboració d’administracions i universitats públiques del Regne Unit, Catalunya, França, Hongria i Itàlia.

L’objectiu del projecte, que es va dur a terme entre el maig de 2015 i l’abril de 2017, és analitzar les percepcions d’inseguretat a Europa en funció dels individus, dels grups als quals pertanyen i dels barris on resideixen. També pretén dotar els actors públics i els ciutadans d’eines d’anàlisi i de polítiques públiques fiables per contribuir a l’estudi i a la reducció de les percepcions d’inseguretat.

La sistematització de la informació recollida per les enquestes en aquests territoris permet una aproximació a aspectes com les percepcions i els comportaments vinculats a la inseguretat, però també informació relativa a les preocupacions sobre seguretat.

 Percepcions i comportaments vinculats a la inseguretat

Les enquestes de victimització mesuren nombroses percepcions vinculades a la inseguretat. En menor mesura, algunes analitzen els comportaments que se’n deriven, com conductes de protecció o d’evitació. Aquests aspectes es conceptualitzen de forma semblant a les enquestes, però la formulació de les preguntes pot variar bastant segons el país.

Les enquestes inclouen preguntes sobre les percepcions de seguretat o inseguretat però amb diferències: les enquestes catalana i francesa emmarquen la pregunta en el domicili, barri, poble o ciutat; les enquestes d’Anglaterra i el País de Gal·les, Hongria i Itàlia pregunten sobre aspectes específics com anar sol cap a casa de nit. Totes elles mesuren la intensitat del sentiment excepte la francesa, que en quantifica la freqüència.

L’enquesta pilot del projecte aplicada experimentalment a Itàlia, a diferència de la resta, mesura la por a l’il·lícit: la reacció emocional en un moment precís, la seva intensitat i la seva freqüència a curt i a llarg termini. Aquesta enquesta i l’anglesa mesuren l’impacte de la por en la vida quotidiana. Així mateix, totes les enquestes aborden l’impacte psicològic de la victimització: l’enquesta catalana, a partir d’una pregunta oberta; la d’Anglaterra i el País de Gal·les, a partir d’una llista detallada de preguntes.

La major part de les enquestes aborden els comportaments d’autoprotecció adoptats després de patir victimització. Normalment es tracta de conductes d’evitació: la renúncia a sortir de casa, o defugir certs entorns o persones.

 Preocupacions vinculades a la seguretat

Les percepcions de seguretat s’expliquen no només per les experiències de victimització viscudes, sinó també a partir d’altres paràmetres com l’entorn socioeconòmic o per determinades impressions i opinions. Les enquestes de victimització intenten mesurar aquestes preocupacions sobre la seguretat amb l’avaluació de la delinqüència, la valoració dels serveis policials i de la justícia, la recollida de les percepcions de seguretat dels enquestats al barri de residència i el mesurament de les preocupacions de tipus social.

Com a element important del projecte Margin, s’ha elaborat una guia de bones pràctiques que intenta oferir criteris per a l’ús conjunt de diversos instruments i indicadors per fer una diagnosi de seguretat. Cal destacar un seguit de metodologies i estratègies recollides en el capítol cinquè. D’una banda, promou l’ús conjunt de dades quantitatives i qualitatives, tant provinents de la policia i de les enquestes com d’altres àmbits (social, econòmic); també, el disseny participatiu d’una nova enquesta per estudiar els determinants socials de la inseguretat percebuda. D’altra banda, recull els criteris per convertir el diagnòstic en polítiques i estratègies de seguretat; i finalment, també recull eines de mesurament i estratègies rellevants per a la seguretat.

Enllaços d’interès:

http://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Article/MARGIN

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/11/038.html

https://inhesj.fr/sites/default/files/ondrp_files/publications/pdf/ga_45.pdf

http://marginproject.eu/wp-content/uploads/2017/04/Agenda-of-best-practices.pdf

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

Deixa un comentari