Les joies, material hi-fi, diners i material informàtic són els béns més sostrets a França

31-pexels-photo-94843Cada any es produeixen a França més de 463.000 robatoris amb força a primera residència [1] segons les dades aportades per les enquestes Cadre de vie et sécurité al període 2007-2015 [2]. La sostracció de joies i de material informàtic evoluciona a l’alça al llarg del període. El material hi-fi (fotografies i vídeos) i els diners (en metàl·lic, targetes de pagament o xecs) segueixen una evolució més marcada per l’estabilitat.

  2007-2009 2010-2012 2013-2015
Joies 37% 45% 54%
Material hi-fi 33% 33% 31%
Diners 25% 30% 29%
Material informàtic 18% 23% 29%

La documentació administrativa (carnet d’identitat, documentació del vehicle…), antiguitats i obres d’art, els vehicles a motor de dues rodes serien els béns menys sostrets pels infractors i evolucionen a la baixa.

  2007-2009 2010-2012 2013-2015
Documentació 11% 7% 6%
Antiguitats i obres d’art 6% 3% 1%
Vehicles de motor dues rodes 5% 3% 1%

En una franja intermèdia, els béns més sostrets com a conseqüència d’un robatori amb força a primera residència van ser: la roba, el material de bricolatge i els aparells de telefonia. Malgrat els dos primers articles han seguit una evolució descendent, la sostracció d’aparells de telefonia s’ha mantingut estable entre el 9% i quasi el 12%.

Classificació i evolució dels objectes sostrets per robatori amb força Període 1

Enquestes

2007-2009

en %

Període 2

Enquestes

2010-2012

en %

Període 3

Enquestes

2013-2015

en %

Mitjana de robatoris amb força amb sostracció d’objectes per període 398.430 450.563 541.030
Joies 36,7 44,8 54,42
Material hi-fi, foto, vídeo 33,4 33,3 30,7
Material informàtic 17,8 22,6 29,1
Diners 25,1 29,9 28,9
Roba 16,0 14,0 11,7
Material de bricolatge 14,3 13,1 11,5
Jocs de vídeo o joguines 8,9 13,3 11,1
Telefonia 11,8 9,2 10,3
Bicicletes 8,0 8,1 5,8
Alcohol 6,4 9,0 5,7
Documentació 10,8 6,6 5,5
Llibres, CD, DVD nr* 7,8 5,0
Aliments 3,8 3,8 4,9
Material electrònic 6,2 5,6 4,5
Mobiliari 4,3 2,8 2,0
Vehicle automòbil 2,3 2,2 1,2
Antiguitats i obres d’art 6,0 2,6 1,1
Vehicle de motor dues rodes 4,7 2,8 1,1
Material recreatiu a l’aire lliure 2,0 0,8 1,0
Animals vius / Plantes nr* 0,3 0,7
Altres objectes 21,6 20,9 21,3

nr* Aquests objectes han estat integrats a la llista d’objectes a partir de l’Enquesta de 2010

La categoria genèrica “altres objectes” sostrets se situa sobre el 21%.

Factors com el preu de venda dels béns i la facilitat per a vendre’ls a un mercat negre amb demanda de determinats articles contribueixen a explicar perquè alguns objectes són més sostrets que altres en produir-se robatoris amb força..

Font: Flash crim nº. 9, Setembre 2016

[1] Aquesta xifra inclou els robatoris amb força consumats i els robatoris amb força en grau de temptativa.

[2] La mostra de persones enquestades anualment va ser d’una mitjana superior a les 16.000 i es van agrupar les 9 enquestes entres períodes: (2007-2009), (2010-2012) i (2013-2015).

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Leave a Reply