Descens persistent de la delinqüència a Suïssa

Logo policia Suïssa

Les dades sobre delinqüència a Suïssa l’any 2015 confirmen la tendència a la baixa del nombre de delictes enregistrats pel conjunt dels cossos de policia del país.

Els delictes “penals” han enregistrat un descens d’un 7,3% en relació amb les dades de l’any anterior, ascendint a un total de 487.611 (davant els 526.066 de l’any anterior), i se situen en el punt més baix des que es va introduir la nova estadística federal l’any 2009. La taxa d’aquests delictes per 1.000 habitants se situa en el 59,2, amb un descens de més de cinc punts en relació amb l’any anterior (64,6). Els delictes contra la propietat representen el gruix de la delinqüència (un 68,9% del total), dels quals més de la meitat són furts freqüentment relacionats amb els vehicles de motor (206.560 incloent-los tots).

En aquest cas, també es tracta dels nivells més baixos des de la introducció del nou sistema federal d’estadística policial (336.077 delictes).1 L’altre gruix de delictes contra la propietat el constitueixen els delictes de danys (44.899). El conjunt de delictes contra la propietat ha experimentat un descens d’un 9,3% en relació amb el 2014. De tota manera, els fraus i les extorsions s’han incrementat, però aquestes dues tipologies no són gaire freqüents i els increments no són significatius en nombres absoluts (2.311 i 524, respectivament).

Els delictes violents es mantenen estables amb una tendència molt lleugera, gairebé imperceptible, a la baixa (24.184 en relació amb els 24.246 de l’any anterior). Entre aquests, s’inclouen els homicidis, 57 dels quals van ser consumats i 141 temptatives, i les lesions greus (616). Els homicidis s’executaren majoritàriament amb armes blanques (48%) i només en un 18,2% dels casos amb armes de foc. Les lesions greus es produïren en la majoria dels casos amb pura violència corporal (50,2%). Els casos de violència domèstica, que estan inclosos en aquest grup, presenten una tendència inversa, ja que s’experimenta un augment del 10,5% (16.495 per 15.650 l’any anterior), però aquest augment podria explicar-se per una millora de la qualificació d’aquests delictes al cantó de Zurich. Els abusos sexuals també experimenten un increment d’un 4,2% (272 casos més), a causa bàsicament de l’augment de l’exercici indegut de la prostitució i dels casos d’exhibicionisme.

Les persones detingudes per cometre un delicte previst al Codi penal s’han reduït en un 2,5% (77.062), continuant una tendència descendent des de l’any 2009. La majoria d’aquestes persones (40.316) són de nacionalitat estrangera. Ara bé, cal tenir present que hi ha molta població estrangera al país amb residència habitual indefinida (23.658 d’aquests detinguts eren residents permanents al país). Els nacionals estrangers amb un nombre més alt de detencions són els italians (3.613), els portuguesos (3.593) i els alemanys (2.857).

Podeu descarregar-vos l’informe complet al web de l’Oficina Federal d’Estadística suïssa.

1. Cal tenir en compte que els robatoris amb violència no s’inclouen en aquest capítol, sinó en el de delictes violents.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari