Continua el descens de la victimització als Estats Units d’Amèrica

Victimització

Les dades de la National Crime Victimization Survey de l’any 2014 publicades pel Departament de Justícia dels EUA confirmen la tendència a la baixa  que es va iniciar a començaments dels anys noranta i que, amb  alguns repunts (2006 i 2012), s’ha anat consolidant. L’enquesta va entrevistar 158.090 persones de 12 anys o més pertanyents a 90.380 llars.

La delinqüència violenta (que no inclou els delictes amb resultat de mort) experimenta un lleu descens en relació amb l’any anterior (un 20,1 x 1.000 en relació amb el 23,2 de l’any anterior), però si es compara amb les dades del 2005, puja fins a 8,3 punts (l’any 2005 la victimització violenta va ser de 28,4 per 1.000). Si retrocedim fins a l’any 1993, arriba a gairebé 50 punts, ja que havia pujat a més del 75 per 1.000. Si ho referim a nombres absoluts, això significa que l’any 2014 prop de tres milions de persones de 12 anys o més (d’un total de 266.665.160) van ser víctimes de, com a mínim, un delicte violent.

És interessant assenyalar que aquesta tendència a la baixa de la victimització violenta no és tan acusada en el cas de les victimitzacions portades a terme amb armes de foc, que l’any 2005 es situaven en 503.530 casos i l’any 2014 encara arribaven a 466.110 casos. Aquesta circumstància comporta un increment notable en relació amb l’any anterior, en què el total de casos de victimització amb arma de foc va ser de 332.950. És a dir, la victimització violenta que més s’està reduint és la que es du a terme per mitjans diferents de les armes de foc, ja que es manté més estable i la tendència a la baixa global en els darrers deu anys és més lleu, si bé presenta repunts freqüents.

La victimització contra la propietat també experimenta un descens, una mica més acusat, ja que l’any 2013 es situava en 131,4 victimitzacions per cada 1.000 llars i el 2014 baixa fins a les 118,1 per cada 1.000 llars. Si retrocedim a l’any 2005, aquesta victimització es situava prop dels 180 delictes per 1.000 llars, però si ho fem fins a l’any 1993 comprovarem que havia arribat gairebé a les 350 llars de cada 1.000. És a dir, en el període 1993-2014, les llars victimitzades s’han reduït en dos terços i s’han situat en una tercera part de les xifres que es donaven a l’inici del període. En xifres absolutes, l’any 2014 prop de 10,4 milions de llars van ser víctimes de delictes contra la propietat.

La taxa de denúncia a la policia dels casos de victimització es manté estable. Així, en el cas de delictes violents ha passat del 45,6% l’any 2013 al 46% l’any 2014 (l’any 2005 va ser del 45,8%). La taxa de denúncia dels delictes contra la propietat també manté aquesta línia d’estabilitat i se situa en el 37% l’any 2014, el 36,1% l’any anterior i el 38,7% el 2005. Crida l’atenció pel que fa al context europeu la poca diferència en les taxes de denúncia entre els delictes violents i els delictes contra la propietat.

Podeu consultar les dades amb més detall al document Criminal Victimization, 2014

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Leave a Reply